birim fiyat sözleşmeye bağlanan “ … Yapım İşi”ne ait sözleşmede fiyat farkı verilmesinin öngörülmediği ancak, mücbir sebepler veya ödenek konusu nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilerek uzatılması halinde, Bakanlar Kurulu kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir hükmünün yer aldığı, fakat alınan süre uzatımı onayında, fiyat farkı verilmemesi şartı ile süre uzatımının verildiği ve yüklenicinin de buna itirazda bulunduğu dolayısıyla, bu durumda uzatılan süre içerisinde yapılacak imalatlara fiyat farkı verilip verilemeyeceği

4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ … Voleybol Salonu Yapım İşi” nin yürütülmesi sırasında; %10 ilave iş kapsamında yapımı gerçekleştirilen, çelik konstrüksiyon imalatına ait birim fiyatlar konusunda anlaşma sağlanamadığı, çelik konstrüksiyon imalatına ait kumlama ve antipas ile tezgah imalatlarının ödenip ödenmeyeceği konusunda da anlaşmazlığa düşülerek, yüklenici ile idareleri arasında anlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olup, yaşanan anlaşmazlık

İnşaat yapım işinin yürütülmesi sırasında, yapı denetim heyeti tarafından uygulama projelerinde yapılan incelemede; elektrik tesisatı projelerinde eksiklikler olduğu, asansör projelerinin bulunmadığı, mimari projede ve elektrik mahal listesinde tanımlanan asansörlerin yürürlükte bulunan ilgili Özürlüler Kanunu, Standart ve Genelgelere uygun tasarlanmadığı, projelerin yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için yapılacak proje tadilatları sonucunda iş artışı yapılıp yapılamayacağı

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Devlet Hastanesi İnşaatı” işinde, yüklenici revize projelerin geç tesliminden kaynaklanan ödeneğin harcanmaması sorununun çözümü için talep edilen süre uzatımına bir (1) yıl sonra olumsuz yanıt verilmesi, dolayısıyla oluşan fiyat farkı mağduriyetlerinin telafisi amacı ile revize iş programının fiili hakedişlere göre düzenlenerek fiyat farklarının yeniden hesaplanması ve % 10 iş artışlarından kaynaklanan süre uzatımlarının fiyat farksız olarak çıkmasından oluşan mağduriyetleri bulunduğu ayrıca, fiyat farkları hazırlanırken Tip İdari Şartnamenin ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (Y.İ.G.Ş) ilgili maddeleri uyarınca uygulama ayındaki ilerleme yüzdelerine göre ve hakediş toplamları ödeneğinin harcanamayan kısmına eşit oluncaya kadar iş programı gerçekleştirilmemiş ayın indeksi uygulanır kriterine uygun olarak hesaplanmaması nedeni ile mağduriyetlerinin oluştuğu ifade edilerek, fiyat farklarının fiili hakedişe göre düzenlenmesi talebi ile konu hakkında görüş

Bina Yapım İşinin 7.784.000.- TL bedelle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2l/b maddesine göre, pazarlık usulü ile ihale edildiği, yer teslimi yapıldığı ve iş bitim tarihinin belirlendiği, ancak ilave iş olarak, iş artışı kapsamında, aynı tip ve ebatta (1) adet depo binası yaptırılması talebi üzerine; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 ncü maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesine istinaden iş artışının yaptırılıp yaptırılamayacağı hususu