Tebliğ maddesinde yer verilen açıklama uyarınca istekli olabileceklere verilmesi gereken analiz formatlarının, netice itibariyle ihaleye katılarak istekli sıfatının kazanılması ve akabinde de bu isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda yapacakları açıklamada kullanılmasının amaçlandığı açık olduğundan; anılan amacın sonuç olarak ortaya çıkabilmesini teminen Tebliğ açıklamasında tanımlanan usullere uygun olarak gerekli analiz formatlarının her halükarda hazırlanarak idarece hesaplanacak sınır değerin altında kalarak aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmak durumunda kalacak isteklilere aşırı düşük teklif açıklama talebine yönelik yazıların ekinde gönderilmesinin mümkün ve de zorunlu olduğu dikkate alındığında şikayet konusu hususun ihalenin iptalini gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe uygun olan kısımların belirlenmesinde iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ihale konusu işe ait imalatların bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmiş olması halinde bu kısımlara ait tutarların değerlendirmeye alınabileceği, anılan Tebliğ maddesi başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde anlaşılması durumunda her yapım işinin yapı tekniğinin içinde birbirine benzeyen imalatların (kazı, dolgu beton vb.) varlığının söz konusu olduğu ihale sürecinde sunulan bütün iş deneyim belgelerinin bu anlayışla her bir imalat kaleminin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği ki bu durumun da yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ihdas edilmesiyle ulaşılmak istenilen amaca aykırılık oluşturacağı anlaşılmıştır.

iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin belge tutarının hesaplamasında; söz konusu iş deneyim belgesine konu işlerden Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen AII Grubu “Tünel İşleri” başlığı altında yer alan “Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri” işlerinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığından ayrıştırıldığı, bu itibarla anılan Tebliğ’de farklı bir grupta yer bulmuş olan ve ihale konusu işte yer almayan tünel işine ait imalatların ihale konusu işe uygun olarak dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu tünel çıkışı arası iletim hattı inşaatı” işinde, anılan Tebliğde belirtilen“A-II Grubu “Tünel İşleri” işine ait kısımların ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmayan kısımlarının bulunduğu, bu kısımlara ait tutarların belge tutarından ayrıştırılması suretiyle bulunan tutarın yeterlik için istenen tutarı karşılamadığı anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

iş ortaklığının pilot ortağı tarafından oda kayıt belgesini tevsiken sunulan Şahadetnamenin ..Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı tarafından verildiği, bahse konu ihalenin ilan tarihi ön yeterlik başvuru tarihinin olduğu dikkate alındığında, anılan yabancı belgenin, İdari Şartname’nin 7.1.2’nci maddesinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin…” düzenlemesine göre ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olması gerektiği ancak söz konusu belgenin .. yılında alındığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.idarelerin tekliflerin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği anlaşılmakla beraber oda kayıt belgesi olarak sunulmuş olan anılan belgenin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olması gerektiği hususunun belgede bulunması gereken zorunlu bir unsur olduğu, aykırılığa konu hususun ilgili mevzuat hükümlerine göre bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

pilot ortağı tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen “A-III Grubu “Boru ve İletim Hattı İşleri” veya A-IV Grubu “İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri ” gruplarında olmadığı anlaşıldığından benzer işe uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Anılan Tebliğ’de farklı bir grupta yer bulmuş olan baraj ve tünel işine ait imalatların ihale konusu işe uygun olarak alınamayacağı neticesine ulaşılmıştır.Benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe uygun olan kısımların belirlenmesinde iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ihale konusu işe ait imalatların bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmiş olması halinde bu kısımlara ait tutarların değerlendirmeye alınabileceği, anılan Tebliğ maddesi başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde anlaşılması durumunda her yapım işinin yapı tekniğinin içinde birbirine benzeyen imalatların (kazı,dolgu beton vb.) varlığının söz konusu olduğu ihale sürecinde sunulan bütün iş deneyim belgelerinin bu anlayışla her bir imalat kaleminin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği, ki bu durumun da yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ihdas edilmesiyle ulaşılmak istenilen amaca aykırılık oluşturacağı anlaşılmıştır.Bu çerçevede, başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş denetleme belgesine konu işin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmadığı neticesine varılmıştır.

Benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe uygun olan kısımların belirlenmesinde iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ihale konusu işe ait imalatların bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmiş olması halinde bu kısımlara ait tutarların değerlendirmeye alınabileceği, anılan Tebliğ maddesi başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde anlaşılması durumunda her yapım işinin yapı tekniğinin içinde birbirine benzeyen imalatların (kazı, dolgu beton vb.) varlığının söz konusu olduğu, ihale sürecinde sunulan bütün iş deneyim belgelerinin bu anlayışla her bir imalat kaleminin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği ki bu durumun da Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ihdas edilmesiyle ulaşılmak istenilen amaca aykırılık oluşturacağı

idarenin benzer isimde başka bir ihalesinin bulunmadığı görülmüş olup; şikâyete konu geçici teminat mektubunda işin adında yer alan “-1” ibaresinin eksikliğinin teminatın iradı konusunda engel teşkil etmeyeceği, ayrıca şikâyete konu geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adındaki, “-1” ibaresinin bulunmamasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin idareye sunduğu teminat mektubunun kabul edilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarının iş ortaklığındaki hissesi üzerinden yeterlilik değerlendirilmesi yapılabileceği düzenlenmekle birlikte, isteklilerin kendi firmasına ait gelir tabloları ile daha önceki iş ortaklıklarına ait gelir tablolarını hissesi oranında birleştirmek suretiyle yeterlilik kriteri sunulmasının öngörülmediği, söz konusu durumun sadece Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması haline özgü bir durum olduğu anlaşılmıştır.

tüzel kişinin ortağına ait mezuniyet belgesinin iş deneyimini tevsiken kullanılabilmesi için, mezuniyet belgesiyle birlikte ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ortaklık durum belgesinin sunulması, belge düzenlenme tarihinden önceki 5 yıl boyunca mezuniyet belgesi kullanılan ortağın şirketin en az %51 hissesine sahip olması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibi tarafından sunulan mevcut Ticaret Sicil Gazetelerinde mezuniyet belgesi kullanılan belge düzenlenme tarihinden önceki 5 yıl boyunca Şti.nin en az %51 hissesine sahip olduğu   anlaşılamamıştır.