yaklaşık maliyete yönelik iddiası açısından başvuru süresinin kaçırılmamış olduğu hususu dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde, idarenin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin yaptığı işlemin doğrudan sınır değerin altında kalan isteklileri değiştirdiği, bu çerçevede başvuru konusu ihalede tekliflerin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedileceği dikkate alındığında anılan istekli açısından teklifinin doğrudan reddedilmesine neden olacağı, dolayısıyla somut olayda idarenin yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin yaptığı işlemin ihalenin iptalini gerektirdiği

pozunun altında yer alan AK-ELİ-03.521/1: Lastik Tekerlekli Yükleyici (Caterpillar 962H 234 HP 3,50 m3) için yükleyici verimi 250 m3/sa olarak belirlendiği, 250 m3/sa olan yükleyici veriminin nasıl belirlendiğine ilişkin herhangi bir açıklamanın yer almadığı, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Alfatek İnş. Tic. Ltd. Şti.den ve Borusan Makina ve Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.den alınmış proforma faturaların sunulduğu, Proforma fatura kavramı aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak belgeler arasında yer almamakla birlikte, proforma faturalarda yer alan ibarenin Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 inci maddesindeki ibarelere de uygun olmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması yerinde bulunmamıştır

asgari işçilik maliyetinin ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde ( yüzde ) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarından oluştuğu, yüzde 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerin sadece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80 inci maddesinde ayni yardımların prime esas kazanca tabi tutulmayacağı, ancak ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağının hükme bağlandığı görülmektedir. Bu nedenle İdari Şartname nin 25 inci maddesinde yakacak yardımı için belirlenen 753,94 TL lik nakdi tutarın prime esas kazanca dahil edilecek bir tutar olduğu belirlenmiştir.

İhale konusu iş ile benzer iş olarak kabul edilecek işler karşılaştırıldığında, benzer işler arasında yer alan çevre sağlığı amaçlı başıboş sokak hayvanlarının toplatılması, kısırlaştırılması ve rehabilite edilmeleri hizmet işi nin ihale konusu iş ile aynı nitelikte olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ilaçlamada kullanılmak üzere kimyasal madde temini ve satışı işleri ile ilaçlamada kullanılan makinaların satışı onarım işleri nin ihale konusu iş ile uzmanlık, personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımadığı, söz konusu işlerin mal alımı işleri olduğu, ihale konusu işin ise hizmet alımı ihalesi olarak gerçekleştirildiği, dolayısıyla ihale konusu işte personel çalıştırılmasının esaslı bir unsur olduğu, kaldı ki ihale dokümanında ihale konusu işte çalışacak personelin sayısına ve niteliğine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği anlaşılmış olup, benzer işler arasında sayılan ilaçlamada kullanılmak üzere kimyasal madde temini ve satışı işleri ve ilaçlamada kullanılan makinaların satışı onarım işleri nin ihale konusu hizmete benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimi ölçecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklamasında yer verilen bilgi ve belgeler kapsamında sunulan analizlerde öngörülen tüm işçilik ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücrete eşit olduğu belirlenmiştir. Bu itibarla, mevzuatta işçilik ücretleri için öngörülmüş asgari koşulları sağladığı anlaşılan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının işçilikler için öngörülen fiyatların makul olmadığı gerekçesiyle idarece uygun görülmemesi ve bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi işleminde hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ihalede, ilk oturumda yaklaşık maliyetin ihaleye katılan istekliler ile varsa hazır bulunanlar huzurunda açıklandığı, bu aşamadan sonra yaklaşık maliyetin güncellendiği, ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyetin ilk ilan tarihine kadar güncellenebileceği, dolayısıyla idarenin ilk ilan tarihinden daha sonraki bir tarihte yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin işleminin mevzuata aykırı olduğu, isteklilerin tekliflerini idareler tarafından hesaplanan yaklaşık maliyete göre belirlemedikleri, bir başka ifadeyle isteklilerce teklif fiyatlarının belirlenmesinde piyasa koşullarında oluşan fiyatların esas alındığı, istekliler tarafından sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda dahi idarelerce kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak ihalenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif sahibi üzerinde bırakılabileceği dikkate alındığında, şikâyete konu ihale için ilana çıkılmadan önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyete göre ihalenin sonuçlandırılabileceği, bu itibarla, ihale konusu iş için ihaleye çıkıldığında belirlenen ilk yaklaşık maliyete göre sınır değerin belirlenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.