Ltd. Şti.nin yerli istekli olmadığına dair herhangi bir tespitte bulunulmadığı, anılan Tebliğ’in yukarıda yer alan açıklaması doğrultusunda, tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde anılan isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilebileceği, İdari Şartname’nin 8’inci maddesinde yapılan düzenleme ile bahse konu ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği, idarece anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda salt “[yerli]” ibaresinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, söz konusu isteklinin yerli istekli olduğuna ilişkin olarak ise birim fiyat teklif mektubunda uyruğunun T.C. olduğunun belirtildiği, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu

standart formun esaslı bir unsuru olan belge düzenleme tarihini içermeyen mevcut ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun olarak sunulmadığı tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağa ait olması halinde, (KİK031.3/Y) no’lu standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortaklık durum belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu belgenin mevzuata uygun olarak sunulmadığı hallerde idarenin isteklilerin ortaklık durumlarını mevcut olan ya da olmayan diğer belgeler üzerinde tespit etme sorumluluğunun olmadığı düşüncesiyle idarece başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağının sunduğu iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınmayıp, yapılan puanlama sonucuna göre teklif vermeye davet edilmemesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniğinin “A.IV grubu altyapı işleri” şeklinde belirtildiği görülmüş ise de istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin Atıksu, Yağmur Suyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Temizlik Bakım ve Onarımı” olduğu, belgeye konu işin İdari Şartname ve Teknik Şartname’si incelendiğinde de söz konusu işin temizlik, bakım ve onarım işlerini içerdiği, benzer iş tanımı içerisinde yer alan işleri içermediği anlaşıldığından benzer işe uygun olmadığı, ayrıca şikayete konu ihalenin adının İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” ve miktarının “44.064 m kanalizasyon, 36.511 m içme suyu ve 5.730 m yağmursuyu hattı imalatı, 2500 m3 – 2000 m3 – 1500 m3 – 200 m3 kapasiteli 4 adet içme suyu depo, 3 adet terfi merkezi inşaatı ve toplam 8 adet İçme suyu sondaj kuyusu açılması” olduğu görüldüğünden sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe de uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası uygun bulunmuştur.

iş deneyim belgesinin altında iş sahibi Ortak Girişimin ortağı firmasının adının ve imzanın bulunduğu, ancak imzanın kime ait olduğunun ve ne sıfatla imzalandığının belli olmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve imzasının doğruluğunun uygun şekilde tasdik edilmesi gerekmekte olup, buna karşılık belgedeki mührün müteahhite ait olduğunun onaylanmış olması durumunun belgeyi imzalayan kişinin yetkisini ve imzasının doğruluğunun tasdikini kapsamadığı anlaşıldığından yapılan tasdik işlemi bu yönüyle mevzuata uygun bulunmamıştır.

 sunulan belgeye konu işin de “sulama göleti (membranlı), derivasyon hattı ve sulama tesisi proje yapımı” olduğu, bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’de yapılan düzenleme ile benzer işin “Baraj-Gölet Kati veya Uygulama Projesi ile Sulama – Drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait Kati veya Uygulama Projesi” şeklinde belirlendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından belgeye konu iş kapsamında gölet ve sulama tesisi kesin projelerinin hazırlatıldığının ifade edildiği, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesine dayanak olarak gösterilen Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde yapılan “benzer iş” tanımının ihalelerde benzer iş düzenlemesi yapacak olan idarelerce benzer iş tanımı yapılması noktasında usul belirleyen bir hüküm olduğu, isteklilerce sunulan iş deneyim belgesine ilişkin ihale komisyonunca yapılacak olan değerlendirmenin kesinleşmiş olan İdari Şartname düzenlemeleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan incelemede, idare tarafından paçal iş kalemleri için herhangi bir analiz oluşturulmadığı, paçal iş kalemlerine ilişkin olarak bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmediği ve söz konusu paçal pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına açıklama talep yazısında da yer verilmediği tespit edilmiştir.

teklif mektubunda, imzanın bulunduğu kısımda kaşeye ayrıca yer verilmemiş olmasının bir eksiklik olarak değerlendirilmeyeceği, zira anılan Yönetmelik’in 54’üncü maddesinde isteklinin ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanması gerektiğinin hüküm altına alındığı, bu minvalde teklif mektubunun üst kısmında isteklinin ticaret unvanının, adresinin ve diğer bilgilerinin bulunduğu, bu doğrultuda teklif mektubu içerisinde yer alan bir bilginin salt teklif mektubunun sol alt kısmında tekrarlanmamış olmasının, teklif mektubunun usule aykırı olduğu sonucunu doğurmayacağı, ayrıca teklif mektubunun ve eki teklif cetvelinin anılan istekliyi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili tarafından imzalandığının anlaşıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu isteklinin bahsi geçen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı

isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kendi malı araçları kullanması durumunda buna ilişkin olarak tevsik edici belgeleri sunması gerekmekle birlikte başvuru sahibi istekli tarafından makine ve teçhizat maliyetlerini tevsiken kamu kurum ve kuruluşları birim fiyatlarının kullanıldığı, söz konusu açıklamanın da Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen ilgili maddeleri gereğince yeterli olduğu, bu itibarla başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının “Açıklamaya dayanak olan ve kullanılan iş makinelerinin isteklinin kendi malı olması ile ilgili kanıtlayıcı belgelerin sunulmadığı” gerekçesiyle uygun bulunmamasının yerinde olmadığı

Aşırı düşük savunmada,İstekli tarafından nakliye mesafelerine ilişkin olarak yapılan hesaplamaların ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen “itinerer”de yer alan taşıma mesafelerine göre nakliye formülleri kullanılarak yapıldığı, kazı nakillerinde önemli olan hususun fazla kazının depoya nakliye mesafesi olduğu, bunun da ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen “itinerer”de 5.000 m olarak yer aldığı ve isteklinin açıklamalarında yer alan kazı nakli mesafelerinin söz konusu mesafeyle uyumlu olduğu

Sunulan fiyat tekliflerinin üzerinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan ibareye uygun ibarenin bulunduğu görülmüş olup sunulan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, idarenin söz konusu istekliyi değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olan fiyat tekliflerindeki fiyatların piyasa koşullarını yansıtmadığı değerlendirmesinin anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçesi uygun bulunmamıştır.