yaklaşık maliyete yönelik iddiası açısından başvuru süresinin kaçırılmamış olduğu hususu dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde, idarenin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin yaptığı işlemin doğrudan sınır değerin altında kalan isteklileri değiştirdiği, bu çerçevede başvuru konusu ihalede tekliflerin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedileceği dikkate alındığında anılan istekli açısından teklifinin doğrudan reddedilmesine neden olacağı, dolayısıyla somut olayda idarenin yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin yaptığı işlemin ihalenin iptalini gerektirdiği

İncelenen uyuşmazlık konusu ihalede altı adet dokümanın satın alındığı/indirildiği, iki isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin iş deneyimine ilişkin kriter yönünden uygun bulunmadığı için değerlendirme dışı kaldığı, mevcut durumda başvuru sahibine ait teklifin idare tarafından da geçerli teklif olarak kabul edildiği, ayrıca yaklaşık maliyetin % 18,32 oranında altında bulunduğu, ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı ve yaklaşık maliyetin tutarına ilişkin herhangi bir iddianın da söz konusu olmadığı görülmüş olup, gelinen aşamada başvuru sahibi istekliye ait teklifin yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif olduğu anlaşıldığından, bu husus göz önünde tutularak ihaleyi yapan idarece teklif değerlendirme sürecinin tamamlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

ihale komisyonu kararında ihalenin iptal edilmesine yönelik gerekçenin ihalenin niteliği veya miktarındaki değişiklik olarak belirtildiği, ihalenin iptal edilme gerekçesine yönelik Kuruma yazılan yazı ile bu nitelik ve miktarlara ilişkin olarak değerlendirme yapıldığı, yapılan değerlendirmede tuvaletlerin ve abdest alma yerlerinin kapsamlı tadilatı, yetersiz olan bayan tuvaleti ve abdest alma yerlerinin yeniden yapılması, sıhhi tesisatların yenilenmesi, engelli asansörünün yapılması, bay-bayan tuvaletleri ile şadırvan yapılması ve yağmur suyu sızdırmasından dolayı zemin yalıtımının yapılması gibi ilave imalatların yapımına ihtiyaç duyulduğu, bu ilave imalatların ayrı olarak ihale edilmesi durumunda da diğer yapım imalatlarının zarar görmesine ve birbirinden ayrılması mümkün olmayan yapım işlerinin ayrı olarak ihale edilmesine neden olacağının belirtildiği

İdare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle mevzuata aykırı bir şekilde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ayrıca 4735 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılamayacağının hüküm altına alındığı, ihale dokümanında işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin sözleşmenin imzalandığı tarihe göre değişiklik göstereceği hususları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 37’inci maddesine göre tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Teklif zarfı üzerinde yer alan bilgilerin yazılmasının isteklinin iradesinin belirlenmesi ve oluşabilecek belirsizliklerin önüne geçilmesi yönüyle anılan Kanun gereği zorunlu tutulduğu ve mevcut durumda ihale kayıt numarasının başvuru sahibi tarafından doğru şekilde yazıldığı hususları ile anılan Tebliğ’in 16.2.1.1’inci maddesinde yer alan açıklamanın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibi isteklinin iradesinin anlaşılabileceği sonucuna ulaşılmış olup idarenin teklif zarfını açmadan iade etmesi işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

Teknik Şartname düzenlemesine bakıldığında, anılan Şartnamenin Çalışma Süreleri başlığı altında yer alan 45.1’inci maddesinde tablo halinde işin süresi olan 36 ay boyunca Ulusal Bayram ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak olan her bir personel için toplam 60 gün (12 ay için 20 gün) çalışma yapılacağının düzenlendiği görülmüş, bir takvim yılı için 14,5, işin toplam süresi olan üç takvim yılı için 43,5 gün ulusal bayram ve genel tatil gününün bulunduğu, işin süresi boyunca 60 gün ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması yapılacağı yönünde yapılan düzenlemenin hatalı olduğu, düzenlemenin bu halinin asgari işçiliğin hesaplanmasında isteklileri tereddüde düşüreceği ve sağlıklı teklif hazırlamalarını engelleyeceği anlaşılmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesinin dördüncü bendi gereğince, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesive fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden oluşmasının zorunlu olduğu hususlarından hareketle, başvuru sahibinin yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının sağlanmasına yönelik olarak düzenleme yapılması gerektiği iddiası yerinde bulunduğundan, başvuruya konu ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi gerektiği de anlaşılmaktadır.

ihalede geçerli teklifler arasında en düşük teklifin başvuru sahibi istekliye ait olduğu, bahsi geçen isteklinin 412.316,00 TL tutarındaki teklif fiyatının sınır değerin üzerinde yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte idare tarafından ihale konusu işin öngörülen bedelini belirlemek amacıyla hesaplanan 465.306,50 TL tutarındaki yaklaşık maliyetin %88,61’ine tekabül ettiği, bu yönüyle kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği, bu itibarla, ihaleye katılan istekli olabilecek sıfatını kazanmayan A.Ş. nin dışında kalan 7 istekliden ikisinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olan aksaklıkların isteklilerin kendi hatalarından kaynaklandığı ve yaklaşık maliyetin altında geçerli teklifin sunulduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda, idarenin “rekabet” ve “kaynakların verimli kullanılması” ilkelerine aykırılık bulunduğu yönündeki iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

geçerli teklif sahibi 3 isteklinin de eşit fiyat teklif ettiği ihalede, ihalenin “puanlama yönteminde alınan yanlış kararlar ve itiraz sürelerinin beklenmeden kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi ihale sürecinde aksaklıklara ve şikâyetlere neden olduğu…” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, eşit fiyat teklifi sunulan ihalenin Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi kapsamında sonuçlandırılması gerektiği değerlendirildiğinden ihalenin iptali kararının iptali gerektiği

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme,7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. …” düzenlemesi,

teklif zarfı üzerinde başvuru sahibine ait bilgiler açıkça yazılmamakla birlikte, söz konusu bilgilerin anılan istekliye ait kaşede mevcut olduğu, bahsi geçen bilgilere ilişkin herhangi bir tereddüdün oluşmadığı, dolayısıyla idarece bu bilgilere itibar edilmesi gerektiği, bu doğrultuda, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin teklif zarfının ön yüzünde istekliye ait bilgilerin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı