iş yönetme belgesine ilişkin olarak, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih, işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarih ve ilgilinin iş yönetme belgesine konu iş kapsamında görev bitim tarihleri arasında en geç olanının işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarihin referans alınarak değerlendirmenin yapılması gerektiği, bahsi geçen tarihin de ihale ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içerisinde yer almadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

ihaleye başvuru tarihinde geçici kabulü yapılmış işe ilişkin iş denetleme durumunun hukuken var olduğu; ancak idarece hatalı düzenlenen belgenin iptal edilip yenisinin de geç düzenlenmesi nedeniyle istekli tarafından ihale tarihinden önce talep edildiği halde elde edilememesi nedeniyle elindeki mevcut belge ile ihaleye başvurulduğu; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme ile hesap hataları düzeltilen yeni belgenin elde edildiği, yeni belgede de aranılan tutarın sağlandığı anlaşılmıştır.

ihale konusu işin yapılacağı yerin coğrafi konumu dikkate alındığında asfalt plenti tesisinin kurulu olması istenilen İstanbul Avrupa Yakası sınırları içerisindeki en uzak noktadan başka bir il sınırı içerisinde daha yakın bir lokasyonun bulunmadığı hususu ile idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, asfalt plentinin İl sınırlarında kurulu ve kendi malı olması şartı aranmasının işin niteliğinden, hizmetin ifası sırasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmaması gerekçesiyle ihalede bir yeterlik kriteri olarak istenebileceği, bu sebeple başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

idarenin anılan şikâyet başvurusu üzerine aldığı karar incelendiğinde, yaklaşık maliyetin yüksek hesaplanmasına neden olan metraj hataları içerisindeki başlıca hatanın Y.23.101 poz numaralı iş kaleminin miktarının, ton-kg karışıklığı nedeniyle olması gereken miktarın yaklaşık 1000 katı alınmasından kaynaklandığı, uygulama projesinde yer alan bir hatadan kaynaklı olmadığı, yapılan hatanın tamamen yaklaşık maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmet sunucusu tarafından uygulama projesinin yanlış okunması ve metraj hesabının yanlış yapılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmet sunucu tarafından hazırlanmış olması nedeniyle sözkonusu hatanın idarece ihaleden önce tespit edilebilmesi de neredeyse mümkün değildir. Diğer yandan isteklilerin normal koşullarda uygulama projesi üzerinden doğru ve olması gereken metraj miktarına yaklaşık olarak ulaşması gerekmekte olup, idarece şikâyet üzerine başlatılan inceleme sonucunda yapılan yeni metraj hesaplaması sonucunda düzeltilen yaklaşık maliyetin yeterlik kriterlerinde ve ihale ilan sürelerinde bir değişikliğe neden olmadığı, isteklilerin zaten ihale tarihine kadar yaklaşık maliyetten haberdar olmadığı, bu nedenle yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmış olmasının bu ihale özelinde rekabet açısından bir etkisinin bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarece fazla hesaplanan yaklaşık maliyet düzeltilerek ihalenin sonuçlandırılması işlemlerinde esasa etkili bir hususun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan mühendis tarafından söz konusu ihaleye 5.901.116,00 TL teklif edildiği, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca en az teklif edilen bedelin %50’si oranında sunulması gereken iş deneyim belgesi tutarının 2.950.558,00 TL (5.901.116,00 TL x 0,50) olduğu tespit edilmiştir. iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet tarihinin 2001 olduğu anlaşılmıştır.4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 62’nci maddesinin (h) bendinde yer alan “mezuniyet tarihinden sonra geçen her yıl” ifadesi ile mezuniyet belgesinin tarihinin 2001 ve başvuruya konu ihalenin tarihinin 2016 olduğu hususlarının bir arada dikkate alınması halinde, anılan isteklinin iş deneyim tutarının tespitinde esas alınacak sürenin ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2016’dan mezuniyet belgesinin alındığı yıl olan 2001’in çıkarılması suretiyle “15 yıl” olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

iş deneyim belgesinin, belgeyi düzenleyen idarenin imza, onay ve mührünü ihtiva etmesi durumunda dahi, bir ihalede iş deneyimini tevsiken sunulması halinde, sunulan bu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı yönünde kontrole tabi tutulmasının zorunlu olduğu, yapılan sorgulama sonucunda bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılacağı anlaşıldığından EKAP üzerinden internet çıktısı alınarak sunulan bir iş deneyim belgesinin salt onay, imza ve mühür taşımadığı gerekçesiyle, EKAP üzerinden herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde yasaklılık halinin, görevinden ayrılan kimsenin ayrılmadan önce hizmetinde bulunduğu daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ve o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konulara yönelik olan ihalelere katılamayacakları şeklinde düzenlendiği görülmüş olup, Gürsel Sağlam’ın istifa ettiği tarihten önceki iki yıl içinde Karayolları Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefliği” bünyesinde yol yapım kontrol şefi ve yapım arazi mühendisi görev unvanı ile çalıştığı, başvuruya konu ihalenin ise Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı, ayrıca sunulan iş deneyim belgesinde işin konusunun yol yapım işi (tesviye, sanat yapıları, köprü, tünel, alttemel plentmiks temel, bitümlü sıcak karışım v.s.) olarak belirtildiği, uyuşmazlık konusu ihalenin ise yol Yapım İşi” ihalesi olduğu, bu durumda ihale uhdesinde kalan şirket ortağının daha önce çalıştığı Karayolları Bölge Müdürlüğünün, inceleme konusu ihaleyi yapan gibi Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı içerisindeki birimlerden biri olduğu, diğer bir ifadeyle aynı teşkilat yapısı içerisindeki her iki bölge müdürlüğünün de tüzel kişiliği haiz olan Karayolları Genel Müdürlüğünün alt birimleri olduğu, bunun yanında iş deneyim belgesinde belirtilen iş ile anılan ihalenin konularının aynı ve benzer nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde belirtilen yasaklılık halinin, adı geçen şahsın aynı üst idare veya kurumda çalıştığı da dikkate alındığında gerçekleştiği, dolayısıyla idarece ihale üzerinde bırakılan A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

, Anonim Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle İş Ortaklığının ve sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ihaleye teklif verilmesinin 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anonim Şirketinin, iş hacmine ilişkin olarak İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesiyle Anonim Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, yeterlik kriterlerini karşılamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesaplanırken dikkate alınmadan yeniden sınır değer hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

açıklama istenen iş kalemlerinin miktarlarının ilk sunulan açıklamaya göre değiştirildiği iddia edilmekle birlikte, daha önce sunulan açıklamaya göre değil, idarece mevzuata uygun şekilde yapılan sorgulama doğrultusunda sunulan açıklamalara göre inceleme yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemede idarece açıklanması istenen iş kalemlerinin bir kısmında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen metrajlarda yaklaşık maliyetteki metrajlara göre düşüklük olduğu gibi bazı metrajların ise idare metrajlarından fazla olduğu tespit edilmiştir. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde idare tarafından hesaplanan miktarların isteklilere ihale dokümanında verilmediği ve her türlü miktarın proje üzerinden hesabının isteklilere bırakıldığı, dolayısıyla idarece yaklaşık maliyette esas alınan metrajlarla, isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği anlaşılmaktadır. İhale konusu işin niteliği, açıklama istenen iş kalemlerinin özellikleri ile yaklaşık maliyet içerisindeki önemi de dikkate alındığında, istekli tarafından bazı kalemlerde düşük, bazı kalemlerde ise yüksek miktar öngörülmek suretiyle bir miktar fiyat avantajı sağlandığı görülmekle birlikte, bu durumun isteklilerin teklif sıralamasını değiştirmediği

ihalede istenen 1(Bir) takım sarf malzemeleri arasında yer alan bazı malzemelerin amortismana tabi kıymetler arasında sayıldığı, söz konusu malzeme maliyetinin % 4 sözleşme ve genel gider içerisinde kabul edilmesi gerektiği ve birim fiyat teklif cetvelinde satır açılarak ayrıca isteklilerden bir bedel öngörülmemesi gerektiğianlaşılmakla birlikte, anılan sarf malzemeleri içerisinde amortismana tabi olmayan malzemelerin de olduğu, bu malzemelerinmaliyetinin % 4 sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alamayacağı, idarenin sarf malzemelerinin tamamı için birim fiyat teklif cetvelinde satır açarak fiyat öngörmesinin işin bitimi sonunda söz konusu malzemelerin idarede kalacak olması şeklinde değerlendirilebileceği, istenen ekipmanın adedi ve ihale konusu işin büyüklüğü de dikkate alındığında birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesinin isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüde düşmelerine yol açacak bir durum oluşturmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki farkın 4 yıl olduğu ve yukarıda aktarılan Kanun hükmündeki tutara göre yapılan hesaplama neticesinde 788.364,00 TL tutarındaki iş deneyim elde edileceği anlaşılmıştır. Söz konusu bedelin anılan isteklinin 803.240,00 TL olan teklif bedelinin %80’i olan 642.592,00 TL asgari iş deneyim tutarını karşıladığı hususu da göz önüne alındığında idarece tesis edilen teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.