İş Ortaklığının pilot ortağı Ekap internet sayfası üzerinden yapılan bilanço kontrolünde de bilanço bilgilerinin istekli tarafından sunulan SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Bilanço Bilgileri Tablosunda yer alan değerler ile aynı olduğunun görüldüğü, isteklinin iş hacmini tevsik için SMMM onaylı .. yılı Ayrıntılı Gelir Tablosunu sunduğu, gelir tablosunda yer alan toplam cirosunun İdari Şartname’nin 7.maddesinde belirtilen oranı karşıladığı,

fiyat teklifleri ve satış tutarı tespit tutanaklarının güvenini haiz meslek mensuplarınca düzenlendiği ve onaylandığı, bu meslek mensuplarının 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirildikleri ve söz konusu meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı hususları ile bu kişilerin yapmış oldukları mesleki iş ve işlemlerin incelenmesi işleminin ilgili mevzuatı uyarınca özel olarak bu hususa yönelik olarak inceleme yapmakla yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle de yerinde bulunmamıştır.

idarenin almış olduğu ihale komisyonu kararı üzerine başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası ile idareye şikâyet ve Kuruma yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusu sonucunda da teklifinin değerlendirilmeye alınması yönünde bir karar alınmadığı ve söz konusu itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan Kurul kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda da davanın reddine karar verildiği dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine yönelik şikâyeti incelense dahi, ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalma ihtimali bulunmadığından, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve itirazen şikâyete ilişkin başvuru ehliyetini haiz olmadığı

teklif zarfı üzerinde başvuru sahibine ait bilgiler açıkça yazılmamakla birlikte, söz konusu bilgilerin anılan istekliye ait kaşede mevcut olduğu, bahsi geçen bilgilere ilişkin herhangi bir tereddüdün oluşmadığı, dolayısıyla idarece bu bilgilere itibar edilmesi gerektiği, bu doğrultuda, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin teklif zarfının ön yüzünde istekliye ait bilgilerin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı

idare tarafından açıklama istenilen her bir iş grubunu oluşturan her bir iş kalemine ilişkin girdilerin ve bu girdilere ilişkin miktarların ve birim fiyatların dikkate alınmak suretiyle yeni bir analiz oluşturulması ve bu analiz formatı üzerinden Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.2.2 ve 45.1.2.3’üncü maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin belirlenmesi ve açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi de gönderilmek suretiyle isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.