İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddesinde “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

yasaklama kararı alınması yönünde işlem başlatılmış bir isteklinin aynı idarenin yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadarki süreçte yaptığı bir başka ihaleye iştirak ettirilmesinin Kanun hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği, bu durumun ihaleye teklif veren diğer isteklilerin zararına yol açacağı, bu durumda görevlilerin ceza sorumluluğunun ortaya çıkacağı görülmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınacağı, bu nedenle söz konusu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı kamu davası açıldığı tarihte anılan Kanun’un 58’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar arasında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin bu durumlarında daha sonradan bir değişiklik olsa bile yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmalarının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından 28.1.8.1’inci maddedeki hükümlerin uygulanamayacağı, bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının iade edileceği anlaşılmakta olup başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle hakkında yasaklama kararı bulunduğundan idarece tesis edilen geçici teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi işleminin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.1’inci maddesine uygun olduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

yasaklı şirket müdürünün yasaklı olmayan bir kişiye vekâlet vermesi suretiyle şirketin ihaleye katılmasını sağlayıp sağlayamayacağı ve yasaklı olan vekilin şirket adına sözleşme imzalayıp imzalayamayacağı hususlarına ilişkin olmasından bahisle somut uyuşmazlık hakkında uygulanmasına olanak bulunmadığı, sonuç olarak inceleme konusu ihalede , hakkında kamu davası açılmış bulunan şahıs tarafından temsil edilmediği ve doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendisi veya başkası adına ihaleye katılmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

yasaklı şirket müdürünün yasaklı olmayan bir kişiye vekâlet vermesi suretiyle şirketin ihaleye katılmasını sağlayıp sağlayamayacağı ve yasaklı olan vekilin şirket adına sözleşme imzalayıp imzalayamayacağı hususlarına ilişkin olmasından bahisle somut uyuşmazlık hakkında uygulanmasına olanak bulunmadığı, sonuç olarak inceleme konusu ihalede , hakkında kamu davası açılmış bulunan şahıs tarafından temsil edilmediği ve doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendisi veya başkası adına ihaleye katılmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

yasaklı şirket müdürünün yasaklı olmayan bir kişiye vekâlet vermesi suretiyle şirketin ihaleye katılmasını sağlayıp sağlayamayacağı ve yasaklı olan vekilin şirket adına sözleşme imzalayıp imzalayamayacağı hususlarına ilişkin olmasından bahisle somut uyuşmazlık hakkında uygulanmasına olanak bulunmadığı, sonuç olarak inceleme konusu ihalede , hakkında kamu davası açılmış bulunan şahıs tarafından temsil edilmediği ve doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendisi veya başkası adına ihaleye katılmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

yasaklı şirket müdürünün yasaklı olmayan bir kişiye vekâlet vermesi suretiyle şirketin ihaleye katılmasını sağlayıp sağlayamayacağı ve yasaklı olan vekilin şirket adına sözleşme imzalayıp imzalayamayacağı hususlarına ilişkin olmasından bahisle somut uyuşmazlık hakkında uygulanmasına olanak bulunmadığı, sonuç olarak inceleme konusu ihalede , hakkında kamu davası açılmış bulunan şahıs tarafından temsil edilmediği ve doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendisi veya başkası adına ihaleye katılmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.