ihalelere katılmaktan yasaklı durumda bulunmayan ortak tarafından imzalandığı tespitleri bir arada değerlendirildiğinde, %50 ortaklık oranına sahipın ihalelere katılmaktan yasaklılık halinin şirket tüzel kişiliğine sirayet etmeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu itibarla idarece anılan istekliye ait teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

istekli hakkında tesis edilen yasaklama işlemi bakımından yapılan incelemede, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde doğrudan yasaklama işleminin de başvuru konusu yapıldığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem olarak yasaklama kararının niteliği ve bu işlemin denetiminin Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum’un görev alanında sayılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibi hakkında tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi hususu bakımından Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı, anılan karara karşı İdare Mahkemelerinde dava açılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin haklarında tesis edilen yasaklama işleminin kaldırılması iddiasının görev yönünden reddedilmesi

ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacağı, geçici teminatının gelir kaydedileceği ve anılan Kanun’un 17’nci maddesinin atıfta bulunduğu 58’inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararının tesis edileceği, aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde ise sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, belirtilen müeyyideler dışında ayrıca 58’inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararının tesis edileceği

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, bir şirketin yasaklı bir gerçek kişi aracılığıyla ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığının kabulü gerekmektedir.İncelemeye konu ihalede,Şti.nin şirket yetkilisi tarafından vekil tayin edilenin istekliye ait birim fiyat teklif mektubunu ve diğer belgeleri imzaladığı, anılan şahıs hakkında ihale tarihi itibariyle yasaklama kararı bulunduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde isteklinin yasaklı bir gerçek kişi aracılığıyla ihaleye katıldığı anlaşıldığından, bu durumun Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden idarece gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı dolayısıyla itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, bir isteklinin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı dolayısıyla idare tarafından anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu doğrultuda geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve yasaklamaya ilişkin işlemlerin başlatılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan yasaklılık teyidinde başvuru sahibi A. Ş.nin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu ihale komisyonunca tespit edilmiş olsa da, Mahkemenin kararı ile yasaklama işleminin ortadan kalktığı dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması, idarece yasaklama işlemi başlatılmasının da bu şekilde dayanağının ortadan kalktığı ve işlemin geri alınması, ihale komisyonunca gelir kaydedilmesine karar verilen geçici teminatın başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.