ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verileceği, iş ortaklığının ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunmasının zorunlu olduğu, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı  tarafından İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 46’ncı maddesi gereğince istenilen EPDK sertifikası sunulmadığı

itirazen şikâyet başvurusunda hangi isteklilerin belgelerinin uygun olmadığının açık ve net bir şekilde belirtilmediği, “birçok firma” ifadesinin kullanıldığı, bu ifadenin hangi istekli veya istekliler yönünden inceleme yapılması noktasında belirsizlik oluşturduğu, mevcut durumun Kurum tarafından ihale komisyonun yerine geçerek ihaleye teklif veren tüm istekliler yönünden söz konusu iddiaların incelenmesi sonucunu doğurduğu, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı değerlendirildiğinden, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/değerlendirilmesi talebini doğuracak söz konusu başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

başvuru sahibi İş Ortaklığının özel ortağı tarafından teklifleri kapsamında iş deneyimini tevsiken yüklenici iş durum belgesinin sunulduğu, iş durum belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabileceğinin kamu ihale mevzuatında hüküm altına alındığı, ihale ilanının yayınlandığı tarihi, ihale tarihinin de dikkate alındığında, istekli tarafından teklifleri kapsamında düzenlendiği görülen yüklenici iş durum belgesinin geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Özel ortak tarafından ihale ilan tarihinden önce iş durum belgesini düzenleyen idareye belgenin güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla talepte bulunulduğu ancak idarenin istenen süre içerisinde belgeyi düzenlemediği iddiasına ilişkin olarak ise teklif kapsamında sunulacak belgelerin sunuluş şekline uygun biçimde tam ve eksiksiz olarak temin edilmesi hususunda nihai sorumluluğun isteklilerde olduğu, aksine bir kabulün isteklilerin teklif hazırlamada gerekli özeni ve sorumluluğu gösterme yükümlülüklerinin ihmal edilmesi anlamını taşıyacağı, söz konusu isteklinin sunduğu yüklenici iş durum belgesinin geçerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince makul süreleri göz önüne alarak ilgili idareden belgenin güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi için talepte bulunabileceği, ihalede teklif kapsamında sunulmayan ve itirazen şikâyet dilekçesinde ilgili idare tarafından düzenlendiği belirtilen diğer belgeye ilişkin herhangi bir teyit veya bilgi tamamlatma uygulamasına gidilemeyeceği anlaşıldığından, netice itibari ile başvuru sahibi tarafından ihale tarihi itibariyle geçerli bir iş deneyim belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle İş Ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup iddia yerinde görülmemiştir.

ihaleye ait İdari Şartname’de isteklilerden ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak EPDK’dan alınan yapım ve hizmet sertifikasının istenildiği ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi adına belgesi bulunmadığından ihalede alt yüklenici olarak çalıştıracağını açıkladığı firmanın belgesini sunduğu, ancak ihale mevzuatı uyarınca ihaleye katılabilmek için istekli tarafından sunulması gereken bir belgenin alt yüklenici vasıtasıyla tamamlanamayacağı, ilgili mevzuatı uyarınca da sertifikası olmayan bir isteklinin söz konusu yapım işini gerçekleştiremeyeceği, idarenin işleminin EPDK belgesi olmadığı için ihaleye katılamayan ve aynı zamanda EPDK belgesini alabilmek için gerekli şartları sağlayan firmalar açısından haksızlığa yol açtığı, öte yandan alt yüklenici adına sunulan sertifikanın ise eklerinin sunulmadığı, sertifikanın üzerinde ekleri ile bir bütün olduğunun ifade edildiği, dolayısıyla sunulan sertifikanın da bu şekliyle uygun kabul edilemeyeceği

Limited Şirketi’nin teklif dosyası kapsamında sunduğu iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin belge düzenlenme koşullarına uygun olup olmadığının araştırılması için idarece iş deneyim belgelerini düzenleyen İl Özel İdaresi’ne yazı yazılarak, iş deneyimine konu işlerin sözleşmelerinin istenilmesi, söz konusu işlerde görevlendirme yazısı bulunup bulunmadığının sorulması, işlere ilişkin geçici kabul tutanakları ve kesin hak ediş belgelerinin istenilmesi ve gelen belgeler çerçevesinde Limited Şirketi’nin sunduğu iş deneyim belgelerinin güncellenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

kamu ihale mevzuatında belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılmasına cevaz verildiği, ancak belgelerin zorunlu asli unsurlularına ilişkin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatma yapılamayacağı, nitekim resmi belgelerin hukuki geçerliliği ve güvenirliğinin idari usul ve işlem prosedürlerine bağlandığı dikkate alındığında bir belgenin geçerli olduğundan söz edilebilmesi için düzenleyenin belirlenebilir olması yönüyle belge üzerinde imza ve mühür unsurlarının bulunması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan oda sicil kayıt sureti belgesine ilişkin olarak belgenin taşıması zorunlu asli unsur niteliğinde olan imza ve mühür eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşıldığından idare tarafından anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

yapım işleri ihalelerinde idarelerce istenilecek olan iş deneyiminin yapım işleri ile ilgili olması şartı getirilmekle birlikte, bu ifadenin bir mal alımı kapsamında gerçekleştirilen ürün temini, montajı ve çalışır vaziyete getirilmesi kısımlarının bir bütün olarak bu ihalelere katılımda iş deneyimi olarak kullanılabileceği şeklinde geniş yorumlanabileceği, kaldı ki benzer işin tanımının, yapım işleri, mal alımları gibi bir ayrıma gidilmeyerek genel bir ifadeyle ihale konusu iş veya işin bölümleriyle çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı ve iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların hesaplanarak değerlendirme yapılmasına imkân tanındığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu şekildeki bir yorumun benzer iş kavramıyla hedeflenen, ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına uygun olacağı, bunun aksine bir yaklaşımda ise iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen, ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunun ortaya çıkacağı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’de de kalite yönetim sistem belgesinin belli bir içerikte olması gerektiğiyle ilgili bir düzenlemenin yer almadığı, idare tarafından iç tesisat faaliyetleri ile ilgili yeterliğe ilişkin olarak ”İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası” istenildiği, ihale üzerinde bırakılan söz konusu sertifikayı sunduğu görüldüğünden kalite yönetim sistem belgesinde tekrar bu hususun aranmasına gerek olmadığı anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.