Benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe uygun olan kısımların belirlenmesinde iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ihale konusu işe ait imalatların bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmiş olması halinde bu kısımlara ait tutarların değerlendirmeye alınabileceği, anılan Tebliğ maddesi başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde anlaşılması durumunda her yapım işinin yapı tekniğinin içinde birbirine benzeyen imalatların (kazı, dolgu beton vb.) varlığının söz konusu olduğu ihale sürecinde sunulan bütün iş deneyim belgelerinin bu anlayışla her bir imalat kaleminin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği ki bu durumun da yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ihdas edilmesiyle ulaşılmak istenilen amaca aykırılık oluşturacağı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde belirtildiği üzere iş yapılacağı yerlerin Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesindeki düzenleme ve yukarıda anılan Kanun’un 1’inci maddesi bir arada değerlendirildiğinde ise bu ilçelerdeki köyden mahalleye dönüşen mahallelerin merkeze bağlantı yollarındaki asfalt kaplama ve yama imalatlarının yapılacağı yani işin kapsamının İl sınırlarını kapsamadığı anlaşılmış olup, işin sınırlarının ve doküman kapsamında verilen mahal listelerinde işin yapılacağı yerlerin belirli olduğu, istekli olabileceklerin işin yapılacağı yeri İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde belirtildiği üzere inceleyerek teklifini oluşturabileceği ayrıca sözleşmenin yürütülmesi sırasında ilave işlerin ortaya çıkması durumunda ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21 ve 22’nci maddelerinin uygulanacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

her ne kadar benzer iş olarak sadece yol yapımı projelerindeki kamulaştırma işleri belirlenmiş olsa da, yol yapımı projeleri dışında kalan projeler (baraj inşası, boru hattı inşası vb.) bünyesinde gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi ve teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması halinde, söz konusu işlere yönelik kazanılmış iş deneyimler ile ihaleye katılımın gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

idarenin ihale komisyon üyelerinden biri tarafından imzalanmamış olan ihale komisyonu kararı nüshasının sehven EKAP üzerinden tebliğ ettiğine ilişkin ifadesi ve EKAP’tan tebliğ edilen ihale komisyonu kararı ile şikâyete cevap ekinde gönderildiği ve söz konusu eksikliğin giderilerek tüm imzaların yer aldığı anlaşılan ihale komisyonu kararının alınan ihale kararına ilişkin aynı ifadeleri içerdiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde olmakla birlikte söz konusu eksikliğin esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır.

isteklinin ÇED raporu maliyetine ilişkin fiyat teklifi ve ÇED raporu format bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2015 yılı birim fiyat listesi sunduğu görülmüştür. Yapılan incelemede ÇED raporu hazırlanmasına ilişkin sunulan fiyat teklifinin Ltd. Şti.den alındığı ve mevzuatta yer alan şekil şartlarına uygun olduğu ve söz konusu istekli tarafından öngörülen ÇED raporu hazırlama maliyetinin, idarenin yaklaşık maliyet hesabında ÇED raporu hazırlama maliyeti için öngördüğü bedelden fazla olduğu görülmüştür.

idareye şikayet başvurusuna farklı tarihlerde farklı kişilerce imzalanan iki ayrı cevap verildiği görülmekle birlikte, iki cevabın da içeriğinin aynı karar olduğu, yazıda şikayete cevaba ilişkin karara yer verilirken, yazıda üst yazı ile birlikte ekinde karara yer verildiği, bu anlamda iki farklı kararın bulunmadığı ve yetkili kişilerce paraflanıp imzalandığı görülmüş olup, şikayete verilen cevap yazılarında da bir aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre bütün tekliflerin reddedilerek iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda atıf yapılan 56’ncı maddesi kapsamında, başvuru konusu hususun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır