yaklaşık maliyete yönelik iddiası açısından başvuru süresinin kaçırılmamış olduğu hususu dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde, idarenin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin yaptığı işlemin doğrudan sınır değerin altında kalan isteklileri değiştirdiği, bu çerçevede başvuru konusu ihalede tekliflerin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedileceği dikkate alındığında anılan istekli açısından teklifinin doğrudan reddedilmesine neden olacağı, dolayısıyla somut olayda idarenin yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin yaptığı işlemin ihalenin iptalini gerektirdiği

Yol Yapılması ihalesine ait,aşırı düşük savunma hatası,açıklama istenilen analiz girdi miktarlarının değiştirildiği, bu girdilerden mazot, amonyum nitrat-fuel oil karışımı diğer girdiler için alınan tüm fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı olduğu, fiyat tekliflerini veren kişilerin teklif verdikleri alanda faaliyet göstermedikleri, fiyat tekliflerinin asıllarının sunulmadığı, fiyat tekliflerinde ödeme şekli ve vade süresinin belirtilmediği, geçerlik süresinin bulunmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinde yer alan motorin birim fiyatının açıklama istenilmeyen kalemlerde yer alan motorin fiyatıyla uyumlu olmadığı, analizlerde yer alan işçilik miktarlarında değişiklik yapıldığı, asgari ücretin altında işçilik ücreti öngörüldüğü, ekskavatör ve dragline tipi makineler ile paletli delgi makinesinin amortisman katsayılarının düşürüldüğü, nakliye kalemlerinin fiyat teklifi ile açıklanma yoluna gidildiği, ancak nakliye kalemlerinin fiyat teklifi ile açıklanmasının mümkün olamayacağı, nakliye formüllerinde kullanılan K katsayısının değiştirildiği, nakliye mesafelerine ilişkin tevsik edici belgeye yer verilmediği, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının nakli için belirlenen yerlere ait herhangi bir belgeye yer verilmediği, analizlerde aritmetik hata olduğu, analizlerdeki girdi cins ve miktarlarının değiştirildiği, açıklama istenilmeyen iş kalemleri için teklif edilen tutarın yürürlükteki asgari işçilik ücretini bile karşılamayacak mertebede olduğu, sunulan açıklamalarda isteklinin imza ve kaşesinin yer almadığı, imzalamaya yetkili kişinin imzasının olmadığı, imzalayan kişinin imza yetkisinin olduğuna dair belge sunulmadığı, ÖZEL-5 poz numaralı ‘toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini’ analizine ilişkin olarak sunulmuş olan proforma faturanın gerçeği yansıtmadığı ve satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmediği, analizlerde teknik özellikleri ve modelleri farklı araç ve iş makineleri için aynı birim fiyatın kullanıldığına dair mahkeme kararı bozulmuştur

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde belirtildiği üzere iş yapılacağı yerlerin Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesindeki düzenleme ve yukarıda anılan Kanun’un 1’inci maddesi bir arada değerlendirildiğinde ise bu ilçelerdeki köyden mahalleye dönüşen mahallelerin merkeze bağlantı yollarındaki asfalt kaplama ve yama imalatlarının yapılacağı yani işin kapsamının İl sınırlarını kapsamadığı anlaşılmış olup, işin sınırlarının ve doküman kapsamında verilen mahal listelerinde işin yapılacağı yerlerin belirli olduğu, istekli olabileceklerin işin yapılacağı yeri İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde belirtildiği üzere inceleyerek teklifini oluşturabileceği ayrıca sözleşmenin yürütülmesi sırasında ilave işlerin ortaya çıkması durumunda ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21 ve 22’nci maddelerinin uygulanacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

her ne kadar benzer iş olarak sadece yol yapımı projelerindeki kamulaştırma işleri belirlenmiş olsa da, yol yapımı projeleri dışında kalan projeler (baraj inşası, boru hattı inşası vb.) bünyesinde gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi ve teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması halinde, söz konusu işlere yönelik kazanılmış iş deneyimler ile ihaleye katılımın gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklamasında yer verilen bilgi ve belgeler kapsamında sunulan analizlerde öngörülen tüm işçilik ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücrete eşit olduğu belirlenmiştir. Bu itibarla, mevzuatta işçilik ücretleri için öngörülmüş asgari koşulları sağladığı anlaşılan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının işçilikler için öngörülen fiyatların makul olmadığı gerekçesiyle idarece uygun görülmemesi ve bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi işleminde hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bahse konu iş deneyim belgesine konu işin geçici kabul tarihinin olduğu ve ihale ilan tarihi dikkate alındığında, sunulan belgenin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan bir işe ait olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan açıklamaların devam eden işleri kapsadığı ve anılan düzenlemede iştirak edilecek ihalenin gerçekleştiği esnada geçici kabulü yapılamamış ve yapımı devam eden bir işe ait belgenin kullanımına ilişkin kuralın belirtildiği, geçici kabulü son 15 yıl içinde yapılmış işlere ait deneyim belgelerinin süresinin, ilgilinin görevden ayrılma tarihine bakılmaksızın geçici kabul tarihinden itibaren 15 yıl olacağının açık olduğu, idare tarafından belge sahibinin işten ayrılma tarihi baz alınarak 15 yıllık sürenin hesaplandığı, oysaki ihtilaf konusu iş denetleme belgesinin geçici kabul tarihinin 20.10.2004 olduğu, dolayısıyla bu belgenin 15 yıl boyunca kullanılabileceği, aksine bir kabulün görevden erken ayrılan mühendis ve mimarlar açısından hakkaniyetli olmayacağı, şikayet başvurusuna verilen cevapta Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlerin dayanak gösterildiği, sunulan belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarihin 2000 yılı Mayıs ayı olduğu ve on beş yıllık sürenin bu tarihten başlatıldığı, ancak anılan Yönetmelik maddesinin de devam eden işlere yönelik şartları tanımladığı, diğer yandan mevzuata göre belge düzenleyecek idarelerin işi kusursuz olarak teslim alması ve belge hak eden kişilerin işi kusursuz teslim etmesinin esas alındığı, kusursuz teslim etme ve alma tarihinin de geçici kabul tarihini işaret ettiği, ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan düzenlemeden, iş deneyim belgelerinin son kullanma tarihlerinin geçici kabul tarihinden itibaren 15 yıl olduğunun açıkça anlaşıldığı