İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetin 2.268.179,95 TL olduğu, kâr hariç yaklaşık maliyetin (sınır değerin) 2.268.179,95-113.480,54=2.154.699,41 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ihale konusu iş için 2.103.542,20 TL teklif veren Şti., 2.129.792,20 TL teklif veren Ltd. Şti. ile 2.149.000,00 TL teklif veren başvuru sahibinin tekliflerinin kâr hariç yaklaşık maliyetin (sınır değerin) altında olduğu tespit edildiğinden, anılan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği

İş Ortaklığının pilot ortağı Ekap internet sayfası üzerinden yapılan bilanço kontrolünde de bilanço bilgilerinin istekli tarafından sunulan SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Bilanço Bilgileri Tablosunda yer alan değerler ile aynı olduğunun görüldüğü, isteklinin iş hacmini tevsik için SMMM onaylı .. yılı Ayrıntılı Gelir Tablosunu sunduğu, gelir tablosunda yer alan toplam cirosunun İdari Şartname’nin 7.maddesinde belirtilen oranı karşıladığı,

pozların değişmesinin projelerin, imalat bünyesine giren malzeme miktarının ve montaj kriterlerinin de değişmesini içerecek olması sebebiyle, ihaledeki en düşük ve en avantajlı teklifin belirlenmesinde sağlıklı bir karar alınmasına engel olacağı anlaşıldığından, ihalenin idarece iptaline ilişkin alınan kararın, yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ve “idarenin takdir yetkisi” dahilinde yapılan bir işlem olduğu ve söz konusu ihalenin iptali işleminde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı

halenin yardımcı personel ve teknik destek personeli hizmet alımı işi olduğu, Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde düzenlenen işlerin devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu asli ve sürekli görevler arasında değerlendirilmeyebileceği, dolayısıyla bu hizmetlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında kamu ihalesi yoluyla alınmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin, işlerin yapılmasında idareye teknik destek sağlanması ve yardımcı olunması ile ilgili olarak çalıştırılacağı da dikkate alındığında, ihale konusu işlerin ihale yoluyla temin edilen personel ile yapılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin dördüncü iddiasının yerinde olmadığı

Kamu İhale Kurulu kararıyla “…asfalt plentinin kendi malı olması şartının getirilmesi ile söz konusu yeterlik kriteri ihaleye katılımı genel olarak daraltmış iken ayrıca mesafe şartı belirtilmeden İstanbul il sınırlarında istenilmesinin ise ihaleye katılımı ve rekabeti büyük ölçüde kısıtladığı,…”gerekçelerine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmış olup idarece ilana çıkılan incelemeye konu ihalede asfalt plentinin kurulu olması şartına ilave olarak sözleşme tarihinden sonra 30 gün içerisinde kurulabilecek olmasının da düzenlendiği görülmekle birlikte İstanbul il sınırlarında istenilen asfalt plentinin rekabeti artıracak şekilde genişletilmek yerine İstanbul Esenyurt ilçesi sınırlarına en çok 40 km. uzaklıkta olacak şekilde daraltıldığı tespit edilmiştir.

ihale uhdesinde kalan istekliye ait teklif tutarının sınır değerin altında olduğundan dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin iddiasına yönelik olarak; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci maddesine göre sınır değerin geçerli teklifler üzerinden hesaplanacağı, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 1.500.560,46 TL olduğu ve İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesine göre sınır değer katsayısının (N) 1,20 olarak uygulanacağı anlaşılmış olup, söz konusu bilgiler kullanılarak EKAP üzerinden yapılan sınır değer hesabında sınır değerin 874.878,35 TL olduğu ve ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifinden (910.430,60 TL) düşük olduğu tespit edildiği

idarenin almış olduğu ihale komisyonu kararı üzerine başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası ile idareye şikâyet ve Kuruma yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusu sonucunda da teklifinin değerlendirilmeye alınması yönünde bir karar alınmadığı ve söz konusu itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan Kurul kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda da davanın reddine karar verildiği dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine yönelik şikâyeti incelense dahi, ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalma ihtimali bulunmadığından, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve itirazen şikâyete ilişkin başvuru ehliyetini haiz olmadığı