teklif zarfı üzerinde başvuru sahibine ait bilgiler açıkça yazılmamakla birlikte, söz konusu bilgilerin anılan istekliye ait kaşede mevcut olduğu, bahsi geçen bilgilere ilişkin herhangi bir tereddüdün oluşmadığı, dolayısıyla idarece bu bilgilere itibar edilmesi gerektiği, bu doğrultuda, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin teklif zarfının ön yüzünde istekliye ait bilgilerin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı

hakkında kamu davasının henüz sonuçlanmamış olduğu, söz konusu kişinin her ne kadar son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde hakim ortağı pozisyonunda olmadığı anlaşılmış olsa da teklif mektubunu imzalayan kişi olduğu ve bu durumda hakkında kamu davası devam eden bir ortağın imzasıyla teklif verilmesinin yukarıda belirtilen mevzuat açıklamalarına uygun olmadığı düşüncesiyle. İş Ortaklığının pilot ortağı olanin ihaleye katılmasının mevzuata aykırı olduğu, bu yasağa rağmen ihaleye katılması nedeniyle de anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında belirtilen süre kadar uzatılması ve uzatılan söz konusu sürenin de bitmesi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerle sözleşme imzalanabileceği ve ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerektiği anlaşılmış olup, idarenin teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması ve uzatılan sürenin de bitmesi üzerine ihaleyi iptal etmeyerek ihale sürecine devam etmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı

sunulan iş denetleme belgesine konu işin ihale konusu iş ve benzer işe uygun iş kalemlerinin tutarının 15.533.780,68 TL olduğu, mevzuat gereğince sunulan iş denetleme belgesinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun tutarının 5’te birinin değerlendirmeye esas alınması gerektiği ve bu tutarın 3.106.756,14 TL’ye tekabül ettiği, bu tutarın mevzuat gereğince güncellenmesi neticesinde 70.203.702,56 TL iş deneyim tutarına ulaşıldığı ve söz konusu iş deneyim tutarının başvuru konusu ihalede istenilen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı

teklif zarfı üzerinde başvuru sahibine ait bilgiler açıkça yazılmamakla birlikte, söz konusu bilgilerin anılan istekliye ait kaşede mevcut olduğu, bahsi geçen bilgilere ilişkin herhangi bir tereddüdün oluşmadığı, dolayısıyla idarece bu bilgilere itibar edilmesi gerektiği, bu doğrultuda, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin teklif zarfının ön yüzünde istekliye ait bilgilerin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı