istekli tarafından öngörülen genel giderlerin farazi olarak yazıldığının değerlendirildiği ve bu giderler için belgelendirme yapılmadığı gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığı görülmüştür. Ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca, yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri dışında kalan iş kalemleri için sorgulama yapılmayacağı, aşırı düşük teklif sahiplerinden, sorgulamaya tabi tutulan iş kalemleri dışında kalan maliyet girdileri için açıklama istenilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, idarenin söz konusu gerekçesinin yerinde olmadığı

idare tarafından açıklama istenilen her bir iş grubunu oluşturan her bir iş kalemine ilişkin girdilerin ve bu girdilere ilişkin miktarların ve birim fiyatların dikkate alınmak suretiyle yeni bir analiz oluşturulması ve bu analiz formatı üzerinden Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.2.2 ve 45.1.2.3’üncü maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin belirlenmesi ve açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi de gönderilmek suretiyle isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.