irim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel sayısı 3 yıl üzerinden 43,5 gün olarak hesaplanmış ise de netice itibariyle istekliler tarafından birim fiyat teklif cetveline göre teklif oluşturulacağı, bu iş kalemleri ile ilgili olarak oluşturulacak birim fiyatın gün sayısına göre değişmeyeceği, işin yürütülmesi aşamasında ise fiili olarak çalışılacak gün sayısı üzerinden ödeme yapılacağı görüldüğünden, söz konusu hususun teklif oluşturulmasında, değerlendirilmesinde yahut da sözleşmenin yürütülmesinde tereddüt

Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.” hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşıldığı, söz konusu isteklilere ait birim fiyat teklif mektuplarının incelenmesi neticesinde, birim fiyat teklif mektuplarında yer verilen teklif bedellerinin rakam ve yazı ile ayrı ayrı ve birbirine uygun biçimde yazıldığı tespit edilmiş olup anılan isteklilerin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı

Özel sektöre taahhütte bulunan ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinin iş deneyim belgesi talebinde bulunması durumunda yaptığı işi tevsik amacıyla, iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması gerekirken, iş bitirme belgesini talep etmek için iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme ile ilgili sigorta müdürlüğünden kendi adına düzenlenmiş onaylı iş yeri bildirgesi sunmadığı görüldüğünden iş bitirme belgesinin yürürlükte bulunan Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesine uygun olarak düzenlenmediği

İtirazen şikayet dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, söz konusu eksikliğin, Yönetmelik’in yukarıda yazılı düzenlemesi kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, ilan edildiği, ancak eksikliğin itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir.