İdari Şartname’de yer alan düzenleme ele alındığında; söz konusu düzenleme uyarınca, 8 adet iş kalemi 3 adet iş grubu için teklif edilen birim fiyatların, isteklinin teklif bedeline oranının yine aynı Şartname’de belirtilen oranlar dahilinde kalması halinde puan verilmesinin mevzuata uygun olduğu gibi, her bir iş kalemi için salt bir oran belirlenmeyip belli bir aralık belirlenmiş olmasının isteklinin avantajlı koşulunu teklifine yansıtmasına imkan tanıdığı anlaşılmaktadır. Örneğin, herhangi bir isteklinin ş kalemi için teklif ettiği bedelin, bu isteklinin toplam teklif bedeline oranının % 17 ile % 24 arasında olması halinde 10 puan verileceği; buna göre teklif bedeli 100 TL olan bir isteklinin bu iş kalemi için öngöreceği bedelin 17 TL ile 24 TL arasında olabileceği, bu aralığın isteklinin avantajlı koşulunu yansıtması bakımından anlamlı bir marj oluşturduğu, dolayısıyla idarece bu yönde bir aralık belirlenmesinin istekliler açısından kendi avantajlı koşulunu teklifine yansıtmasına imkan tanıdığı, idarece belirlenen söz konusu marjlar ile isteklinin çıkarı ile kamu yararı arasında bir denge oluşturulduğu, ayrıca her bir iş kalemi için belirlenen marjın düşük ya da yüksek olduğu yönünde herhangi bir itirazın bulunmadığı, isteklinin avantajlı koşulunun belirlenen marjlar dahilinde neden yansıtılamayacağına yönelik herhangi bir gerekçe, bilgi veya belgenin de yer almadığı, ayrıca iddia da bahsedildiği şekilde fiyat dışı unsurlara ilişkin kriterlerin, isteklinin teklif fiyatından bağımsız bir şekilde yaklaşık maliyetteki birim fiyatlar ile ilişkilendirilmediği ve nihayet söz konusu düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53’üncü maddesinde yer alan, “İhale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu”nun fiyat dışı unsur olarak gösterilebileceği açıklamasına uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, söz konusu itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği

sözleşme incelendiğinde alt yüklenici çalıştırılmayacağına ilişkin maddenin mevcut olduğu, 31.12.2010 tarihli hak ediş raporuna göre toplam sözleşme bedelinin 746.075,00 TL (İlk sözleşme bedeli: 678.250,00 TL, Ek sözleşme bedeli: 67.825,00 TL) olduğu, Belediye tarafından Kuruma gönderilen yazıda belirtildiği üzere, söz konusu iş için ..Belediyesi tarafından yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlendiği, anılan belgede yer alan bilgilerin işe ait sözleşme ile hak ediş raporundaki bilgilerle tutarlı olduğu, bununla birlikte Ticaret Sicil Gazetesinin 737’nci sayfasında …Ltd. Şti.nin %99’luk hisse sahibi ortağının ..olduğu görülmüştür.

idarece bakım aracı, bakım personeli, topraklama testleri ve kontrol aracı maliyet bileşenlerinin önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu maliyet bileşenleri hakkında tevsik edici belge sunması gerektiği anlaşılmış olup yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde anılan isteklinin bahsedilen önemli teklif bileşenleri hakkında tevsik edici belgelere yer verdiği ve bu çerçevede yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında çarpım ve toplamlarda hata bulunması halinde bu hataların resen düzeltilebileceği, çarpım ve toplamlarda herhangi bir hata bulunmadığı takdirde resen düzeltme yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Ancak şikâyete konu ihalede ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunan başvuru sahibi isteklinin analiz girdi miktarlarının İller Bankası Anonim Şirketince yayınlanan birim fiyat analizlerindeki girdi miktarlarına uygun hale getirilmek üzere resen düzeltme yapıldığı, yapılan bu düzeltmenin anılan Tebliğ açıklamasına uygun olmadığı görülmüştür.

ihaleye sunulan birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli ve teklifi ekinde yer alan imza sirküleri incelendiğinde, teklif mektubu ve cetvelinin yönetim kurulu başkanı Hüsamettin Gök tarafından imzalandığı görülmüş olmakla beraber, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil etmediği, zira ihale dokümanı indirme/alma ve ihaleye teklif verme işlemlerinin, ihale sürecinin iki farklı aşaması olduğu, yukarıda da yer verilen tespitler çerçevesinde hem dokümanı indirme işleminin, hem de ihaleye teklif verme işleminin şirketi temsile yetkili kişilerce gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

ihalede idare takdir yetkisini kullanarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine teklif geçerlilik süresini uzatmasına ilişkin talepte bulunmamış olmasına rağmen idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi her iki istekliye tekliflerinin geçerlilik sürelerini uzatmalarına ilişkin talepte bulunulmuş olsaydı dahi Kanun’un 44’üncü maddesi uyarınca ihale yetkilisinin uygun görüşü olmadan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşmenin imzalanamayacağı değerlendirildiğinden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

teklifteki oranla yaklaşık maliyetteki oran karşılaştırılmaktadır. Anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3 ’üncü maddesinde yer alan açıklama ve bu maddenin genel gerekçesinde belirtilen konularla uyumlu olduğu, idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için bu düzenlemeye gittiği, anılan haliyle de etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerinin sağlandığı ve rekabeti engelleyici bir nitelik taşımadığı görüldüğünden iddia konusu doküman düzenlemesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

araç yerine sunulan çekici ve yarı römork’un kamyon olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle yukarıda yer verilen isteklilerin kendi malı olan araçların tevsiki için gerekli şartları bu araçlar için sağlamadıkları ve bu gerekçe ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ancak anılan isteklilerden İş Ortaklığına ait teklifin sınır değerin altında olması nedeniyle, İş Ortaklığına ait teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği göz önüne alındığında düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizatın ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacağı belirtilmiştir. Her ne kadar anılan mevzuat hükmünde finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilan tarihinden önce imzalanması gerektiği açıkça belirtilmemiş olsa da ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kira bedellerinin ödendiğine yönelik belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, bu belgelerin sunulabilmesi için finansal kiralama sözleşmesinin ilk ilan veya davet tarihinden önce imzalanması gerektiği

ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendi gereğince pazarlık usulüyle ilansız yapıldığı, başvuru sahibi olan Temelkon Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye davet edilmediği ve ihale dökümanı satılmadığı, bu nedenle istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığı ve anılan başvuru sahibinin, Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendinde yer alan şartların olmadığı, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerin zedelendiği ve ihalenin mevzuata aykırı yapıldığı iddiaları bakımından başvuru ehliyetinin olmadığı,

iş kalemlerine ilişkin (paçal iş kalemlerinin içeriğinde bulunan iş kalemlerini oluşturan analiz girdileri de dahil edilmek suretiyle) sıralı analiz girdileri listesinin oluşturulması, sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilerek açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda açıklama istenilen iş kalemleri, örnek analiz formatı, açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi ile özel ve paçal pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının belirtildiği bir yazıyla teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği neticesine varılmıştır.