İhalenin başvuru sahibi istekli üzerinde bırakıldığı, ancak ihale dokümanında yer alan işin niteliği ve kapsamı açık ve net olmadığı, yaklaşık maliyeti öğrenmesinin ardından idarenin aslında kelime oyunları ile isteklileri yanılttığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği hususu şikâyet edilmektedir. Kamu İhale Kurulu’nun yerleşik kararlarında ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi teklifini geçersiz bırakacak işlemler hususunda başvuru ehliyeti bulunmadığına karar verildiği, bu çerçevede isteklinin söz konusu hususa ilişkin olarak başvuru ehliyetinin bulunmadığı, ilgilinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin istekli üzerinde bırakıldığı, şikâyetçinin ihaleye teklif vermek suretiyle elde etmek istediği menfaate kavuştuğu, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı tespit edilen diğer bir husustur.

Her ne kadar iptal edilmiş olan ihale ve başvuruya konu ihale aynı işe ilişkin alımlar olsa da şekil ve kapsamı Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenmiş olan standart teminat mektubunun sadece ilana/davete çıkılmış olan ihalelerde kullanılmak üzere düzenlendiği anlaşılmış olup, . tarihinde düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun ilanı .. tarihinde Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan başvuruya konu ihalede korunulmak istenen riske karşı garanti sağlamayacağı sebebiyle kabul edilmeyeceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

İdarece teklifi geçerli kabul edilen isteklilerden Ortak Girişiminin pilot ortağı A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki için adı geçen şirketin eski ticaret unvanı olan Adi Ortaklığı adına Karayolları Müdürlüğünce düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin adının toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı ve köprü işleri İşi”, uygulanan yapı tekniğinin “toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı ve köprü işleri” şeklinde belirtildiği, belge tutarının da 26.140.513,38 TL olduğu görülmüş olup, inceleme konusu ihalede benzer iş tanımının “A. ALT YAPI İŞLERİ: V Grubu işler” olarak belirlendiği ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde V. Grup işlerin de “KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Otoyollar Devlet, il ve köy yolları, Cadde ve sokak yapım işleri” şeklinde gösterildiği dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu işte V. Grup işler arasında yer almayan “köprü işleri” imalat kalemlerine ilişkin tutarların, idarece belgeyi düzenleyen Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nden gerekli bilgi ve belgeler istenilmek suretiyle ayrıştırılması ve asgari iş deneyim tutarının sağlanıp sağlanmadığının bu çerçevede yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından yapılan incelemenin ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgeler ile idareden istenilen bilgi ve belgeler doğrultusunda sonuçlandırıldığı, idarenin ihtiyacının ne olduğuna veya ne olması gerektiğine karar verebilecek merciinin Kamu İhale Kurumu olmadığı, anılan durumun Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iç işleyişine yönelik olduğu, Kurum tarafından yapılacak incelemenin ihtiyacın değişmesi durumunda idarenin ihaleyi iptal etme yetkisi olup olmadığı hususları ile sınırlı kalması gerektiği, idarenin göndermiş olduğu bilgilerden iptal edilen ihalenin yerine ihale edilen ihalenin yaklaşık maliyetinde yer alan iş kalemleri ve miktarları esas alındığında, şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyetinde yer alan ihtiyacın önemli ölçüde değiştiğinin görüldüğü, Kurumun ihtiyacın ne olduğuna ilişkin inceleme ve denetleme yetkisi olmadığından idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin esas alınması gerektiği, şikâyete konu ihalede yaklaşık maliyetin söz konusu ihtiyaca uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup idare tarafından ihalenin ihtiyacın yanlış tespit edildiği gerekçesiyle iptal edilmesi işlemi anılan bilgiler ışığında uygun bulunmuştur.

SMMM tarafından düzenlenmiş olan Karar . Şti.nin makine-araç ve ekipman tespitine ilişkin raporunun sunulduğu, söz konusu raporda “makine-araç ve ekipman tespitleri” başlığı altında sıralanan 25 araç içerisinde 8 adet 2015 model Ford marka, 2 adet 2006 model Mercedes marka, 2 adet 2014 model Mitsubishi marka ve 4 adet 2006-2008-2011 model BMC marka damperli kamyonun listelendiği, ilerleyen sayfalarda ise 5 adet Ford damperli kamyonun ve 2 adet BMC damperli kamyonun Karar Ltd. Şti.ne ait olduğunu gösterir ruhsatlara yer verildiği, söz konusu ruhsatlarda BMC damperli kamyonların 4×2 olduklarının belirtildiği, Ford damperli kamyonlar için ise böyle bir bilginin yer almadığı, İdari Şartname’nin “Notlar” bölümündeki düzenlemeye göre istenilen damperli kamyonlarının 6’sının da 6×4 olması gerektiği, buna göre İş Ortaklığının damperli kamyonların kendi malı olduğuna ilişkin tevsik ettiği belgelerden bahse konu kamyonların 6×4 özellikte olduğuna ilişkin bir bilgi yer almadığından anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesi uyarınca idarelerce makine, ekipman veya teçhizatın kendi malı istenilmemesi esas olmakla birlikte işin niteliği ve niceliğinin gerektirdiği hallerde kendi malı makine, ekipman veya teçhizat istenilmesi mümkün görülmektedir. Bu çerçevede ihale konusu işin 2016- 2017 Yılları Muhtelif Sokaklarda toplam 166.500 ton Asfalt Yapım İşi olduğu, idarece söz konusu asfalt plenti haricinde makine ve ekipmana ilişkin düzenleme yapılmadığı ve 520 günlük iş kapsamında sürekli bir biçimde asfalt malzemesine ihtiyaç duyulacağı hususları birlikte dikkate alındığında bu malzemenin tedarikinin güvenli ve arzu edilen şartlarda sağlanması için idarece 1 adet asfalt plentinin isteklinin kendi malı istenilmesinin kabul edilebilir bir yeterlik şartı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Belediye Başkanı imzası ile Fen İşleri Müdürlüğüne hitaben yazılan “Yatırımların iptali” konulu yazıda,“ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan yeni asfalt plenti tarafından yıl boyu Belediyemize 25.000 ton asfalt temininde bulunulacaktır. asfalt alımları Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği Büyükşehir Belediyesinden karşılanacaktır. yıl içerisinde asfalt alımı ve asfalt kaplamaları ile ilgili yapılması planlanan ve sözleşme aşamasında bulunan (12.000 ton Yama Asfaltı Alımı ve yol ve tretuvar kaplaması yapımı) ihalelerinin iptal edilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarının makul ölçüde olduğu, araçların kapasite, güç ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir kriterin belirlenmediği, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyet bedelinin altında olduğu durumları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu makine ve araçlar için kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin rekabet koşullarının oluşmasına engel bir durum oluşturmadığı ve ihalede kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlandığı görülmüş olup, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde yapılan söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı

ihale konusu işin tünel imalatları ile birlikte, AV grubunda yer alan karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını içerdiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde yer alan, mesleki ve teknik yeterliği tevsik etmek için istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulabileceği hükmü gereği, benzer iş tanımı esas alınarak benzer işe ait iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılım mümkün olduğu gibi ihale konusu işi içeren iş deneyim belgeleri ile de ihaleye katılımın mümkün olduğu, dolayısı ile ihale konusu işin kapsamı ve niteliği dikkate alındığında içerisinde tünel imalatları ile birlikte karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını da içeren iş deneyim belgeleri ile başvuru konusu ihaleye katılımın her halükarda mümkün olduğu dikkate alındığında idare tarafından “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” nin “(A) Alt Yapı İşleri II. Grup: Tünel İşleri”nin benzer iş olarak belirlemesinin ihaleye katılımı daraltıcı ya da teklif sunulmasını engeller nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihale konusu işin tünel imalatları ile birlikte, AV grubunda yer alan karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını içerdiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde yer alan, mesleki ve teknik yeterliği tevsik etmek için istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulabileceği hükmü gereği, benzer iş tanımı esas alınarak benzer işe ait iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılım mümkün olduğu gibi ihale konusu işi içeren iş deneyim belgeleri ile de ihaleye katılımın mümkün olduğu, dolayısı ile ihale konusu işin kapsamı ve niteliği dikkate alındığında içerisinde tünel imalatları ile birlikte karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını da içeren iş deneyim belgeleri ile başvuru konusu ihaleye katılımın her halükarda mümkün olduğu dikkate alındığında idare tarafından “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” nin “(A) Alt Yapı İşleri II. Grup: Tünel İşleri”nin benzer iş olarak belirlemesinin ihaleye katılımı daraltıcı ya da teklif sunulmasını engeller nitelikte olmadığı

Her iki bölge müdürlüğünün Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı içerisindeki birimlerden olduğu, diğer bir ifadeyle aynı teşkilat yapısı içerisindeki her iki bölge müdürlüğünün de tüzel kişiliği haiz olan Karayolları Genel Müdürlüğünün alt birimleri olduğu dikkate alındığında, idarenin merkez ve taşra teşkilatları ile bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiği ve anılan Kanun’un 58. maddesinde geçen “İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.” hükmüne göre ihaleyi gerçekleştiren Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün, Karayolları. Bölge Müdürlüğü’nün ihalesinde yasak fiil ve davranışı tespit edilen (ve nihai olarak da hakkında yasaklılık kararı bulunan) başvuru sahibini, ihaleye iştirak ettirmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.