ihale mevzuatında yer alan bilgi eksikliklerinin tamamlattırılmasına yönelik hüküm ve açıklamalardan, bilgi eksikliğinin tamamlattırılmasından söz edilebilmesi için usulüne uygun olarak sunulmuş belgelerdeki teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin olması gerektiği anlaşılmaktadır. İnceleme konusu ihalede de başvuru sahibi tarafından sunulan bilanço bilgilerinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde istenilen kriteri sağlamadığı, ihale tarihinden sonra verilen düzeltme beyannamesi ile bilançodaki bilgilerinin düzeltilmesinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca isteklilerin yeterlik kriterlerini ihale tarihinde sağlaması gerektiği de göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

ihalede başvuru sahibi isteklinin bir sermaye şirketi olduğu, sermaye şirketlerinde şirket ortaklarının ihalelere katılım yasağının bulunması halinde, bu hukuki durum nedeniyle şirketin de ihalelere katılımının yasaklanabilmesi için; hakkında yasaklılık kararı bulunan ortağın, şirketteki ortaklık oranının yarıdan fazla olması gerektiği, başvuru sahibi isteklinin ortaklarından hiçbirisinin sermayenin yarıdan fazlasına sahip ortak konumunda olmadığı, dolayısıyla ortaklarından müdürler kurulu başkanı olan ve sermayesinin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı bulunmadığı anlaşılan yetkilinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmasının ilgili şirketin ihalelere teklif vermesine engel teşkil etmeyeceği, ayrıca istekliye ait teklif ve diğer belgeleri imzalayan ve şirket müdürü olan Şenol Başça hakkında da yasaklılık kararı bulunmadığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ihale Kanun’un 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

idarece kamu ihale mevzuatına uygun olarak değerlendirilmediği ve söz konusu hususun bilgi eksikliği kapsamında idarece araştırılması sonucunda belirlenebilecek nitelikte olduğu anlaşılmakla birlikte iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin, belge tutarı oranı ve diğer yeterlik kriterleri açısından kamu ihale mevzuatında aynı şekilde değerlendirildiği, anılan iş denetleme belgesinin diğer kriterleri açısından uyuşmazlığa konu bir durumun bulunmadığı ve yalnızca uyuşmazlığa konu gerekçe ile belgenin hatalı olup olmadığına istinaden yapılması gereken araştırma ve araştırma sonucunda tesis edilecek işlemlerin sonucunun teklifin esasına etkili olmayacağı anlaşılmıştır.

itiraz edilen bir diğer konu olan kurulu asfalt plentinin günümüz koşullarında işin yapımını geciktirmeden kısa süre içerisinde kurulabileceği hususunda ise yapılacak olan işin çeşidi ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içinde göre yer teslimi yapılarak işe başlanacağı göz önüne alındığında asfalt üretim tesisinin kanunların emrettiği tüm izinlerin (ÇED, GSM, vb) alınarak üretim yapılabilir hale getirilmesinin zaman gerektiren işlemler olduğu da bir gerçektir. İdarece kurulu asfalt plenti istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan mühendis tarafından söz konusu ihaleye 5.901.116,00 TL teklif edildiği, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca en az teklif edilen bedelin %50’si oranında sunulması gereken iş deneyim belgesi tutarının 2.950.558,00 TL (5.901.116,00 TL x 0,50) olduğu tespit edilmiştir. iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet tarihinin 2001 olduğu anlaşılmıştır.4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 62’nci maddesinin (h) bendinde yer alan “mezuniyet tarihinden sonra geçen her yıl” ifadesi ile mezuniyet belgesinin tarihinin 2001 ve başvuruya konu ihalenin tarihinin 2016 olduğu hususlarının bir arada dikkate alınması halinde, anılan isteklinin iş deneyim tutarının tespitinde esas alınacak sürenin ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2016’dan mezuniyet belgesinin alındığı yıl olan 2001’in çıkarılması suretiyle “15 yıl” olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

iş deneyimini tevsik için sunulan belgeler incelendiğinde, Üniversite tarafından düzenlenen inşaat mühendisliği lisans diplomasının sunulduğu ve mezuniyet tarihinin 2015 olduğu, adı geçen istekli tarafından 99.168,16 TL teklif edildiği, bu haliyle iş deneyim tutarının 49.584,08 TL’ den az olmaması gerektiği anlaşılmıştır.Anılan Kanun’un 62’nci maddesinin (h) bendi hükmü ve hükümde yer alan “mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl” ifadesinden, mezuniyet belgelerinin alındığı yılın üzerinden yıl geçmesi, bir başka ifadeyle mezuniyetin bulunduğu yılın sona ererek bir sonraki yıla geçilmiş olması hususunun anlaşılması gerektiği sonucuna varılmıştır.Bu durumda anılan mezuniyet belgesinin 2015, incelemeye konu ihale tarihinin de 2016 olduğu görüldüğünden, anılan isteklinin iş deneyim tutarının tespitinde esas alınacak sürenin ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2016’dan mezuniyet belgesinin alındığı yıl olan 2015’in çıkarılması suretiyle “1 yıl” olarak değerlendirmeye alınması gerektiği ve bu haliyle ihale dokümanında belirtilen iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu neticesine varılmıştır.

ihalede Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelerde istenen standartların yağmur oluğunu kapsamadığı ve bununla birlikte TSE’nin cevabi yazısında yağmur oluğu için ihale tarihinde geçerli olan TSE K 129 kriterinin de ihale dokümanı kapsamında adı geçen, belirtilen bir standart olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işe ait ihale dokümanı kapsamında yağmur oluğuna ilişkin belirtilmeyen bir standarda dair belge sunulmadığı gerekçesiyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uygunluk bulunmadığı anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalede kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu anlamda şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren 10 içinde şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmış olup, idareye şikayet başvurusunun süresi içinde yapıldığı sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

hesaplamalar neticesinde, şikâyete konu ihalede sözleşme ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 4.929.458,40 TL, başvuru sahibinin teklifinin ise 4.942.096,65 TL olduğu dikkate alındığında, sözleşme ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif veren isteklinin teklifinin idarece asgari işçilik maliyetini diğer bir ifadeyle bu ihale için sınır değeri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,