yapılan incelemede, 2004 yılından itibaren dış zeminde döşenecek doğal taşlarla ilgili olarak TS EN 1341, TS EN 1342, TS EN 1343 standartlarına göre belgelendirme yapıldığı, TS 10835 Standartlarına ilişkin belgelendirme yapılmadığı, İdari Şartname’de yer alan düzenlemede TS 10835 Standartlarına ilişkin belgenin ve TSE belgesinin yeterlilik kriteri olarak istenmediği dikkate alındığında söz konusu belgelerin bahse konu ihale açısından yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, anılan belgeyi sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, diğer yandan teklife konu mallardan 1’er adet numune getirileceği, örnek numune getirmeyen isteklilerin ve poz tariflerine uymayan numune getiren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiş olduğu görüldüğünden idarece, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine göre neticelendirileceği anlaşılmış olup, numune değerlendirme esnasında Teknik Şartname’de yer alan ebatlara, poz tariflerine, standartlara göre teklif edilen numunelerin istenilen niteliklere ve standartlarına uygun olup olmadığının değerlendirmesi gerektiği anlaşılmıştır.

idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında hazırladığı fiyat analizlerine birim fiyat tariflerinde ve projelerde yer almasına rağmen bazı girdileri (örnek olarak: EGBF-12 nolu iş kaleminde alüminyum taşıyıcı ayaklar, DSİ ve çayda çıra logoları v.b.) eklemediğine yönelik iddiası kapsamında idareden söz konusu hususa ilişkin açıklama talep edildiği, idare cevabi yazıda “… İlgi yazınızda bahsi geçen (örnek: alüminyum taşıyıcı ayaklar, DSİ ve çayda çıra logoları v.b.) malzemeler, Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosunda yer alan 12 sıra nolu EGBF-12 poz nolu “Prefabrik Korkuluk Yapılması” imalatının içerisinde yer almaktadır. Projesine göre yapılacak söz konusu 1 m prefabrik korkuluk imalatının bütün parçaları dahil (alüminyum taşıyıcı ayaklar, DSİ ve çayda çıra logoları v.b.) toplam ağırlığı 20,04 kg olarak alt analizde 04.255 rayiç nolu Lamalardan hesaplanarak söz konusu pozun analizi oluşturulmuştur…” ifadelerine yer verildiği, söz konusu imalatların yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olan analiz girdileri için isteklilerden açıklama istenilmesine gerek bulunmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı düşünülmektedir.

2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde yasaklılık halinin, görevinden ayrılan kimsenin ayrılmadan önce hizmetinde bulunduğu daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ve o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konulara yönelik olan ihalelere katılamayacakları şeklinde düzenlendiği görülmüş olup, Gürsel Sağlam’ın istifa ettiği tarihten önceki iki yıl içinde Karayolları Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefliği” bünyesinde yol yapım kontrol şefi ve yapım arazi mühendisi görev unvanı ile çalıştığı, başvuruya konu ihalenin ise Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı, ayrıca sunulan iş deneyim belgesinde işin konusunun yol yapım işi (tesviye, sanat yapıları, köprü, tünel, alttemel plentmiks temel, bitümlü sıcak karışım v.s.) olarak belirtildiği, uyuşmazlık konusu ihalenin ise yol Yapım İşi” ihalesi olduğu, bu durumda ihale uhdesinde kalan şirket ortağının daha önce çalıştığı Karayolları Bölge Müdürlüğünün, inceleme konusu ihaleyi yapan gibi Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı içerisindeki birimlerden biri olduğu, diğer bir ifadeyle aynı teşkilat yapısı içerisindeki her iki bölge müdürlüğünün de tüzel kişiliği haiz olan Karayolları Genel Müdürlüğünün alt birimleri olduğu, bunun yanında iş deneyim belgesinde belirtilen iş ile anılan ihalenin konularının aynı ve benzer nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde belirtilen yasaklılık halinin, adı geçen şahsın aynı üst idare veya kurumda çalıştığı da dikkate alındığında gerçekleştiği, dolayısıyla idarece ihale üzerinde bırakılan A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İdare tarafından sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük sorgulama yazısı ve ekleri incelendiğinde, ihale dokümanında yer alan analizlerden farklı ve daha detaylı analiz girdilerinin açıklanmasının talep edildiği, detaylı analiz girdilerine yer verilirken oluşturulan analizlerin, anlaşılması güç ve tüm analiz girdilerinin birbiri içerisine girmiş bir şekilde hazırlandığı, hazırlanan analizlerde idarece, söz konusu iş kalemlerine ilişkin analiz girdi miktarlarına yer verilmediği, ayrıca açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tüm iş kalemlerini kapsayacak şekilde tek bir liste halinde hazırlanmadığı, sınır değerin altında kalan 10 istekliden sadece 3’ünün açıklama sunduğu da göz önüne alındığında söz konusu işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan rekabet, güvenirlik ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ilkeleri ile bağdaşmadığı görüldüğünden idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklamaları için sunduğu analiz girdileri kapsamında bulunan “depoya gidecek kazının nakli” ve “taşın işyerine taşınması” analiz girdileri için idare tarafından belirlenen yerleri ve dolayısıyla mesafeleri kullanması gerektiği halde kendi belirlediği depo yeri ve taş ocağına ait mesafeleri kullandığı ve iş kalemi analizlerini buna göre yaptığı göz önüne alındığında, idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olmadığı dolayısıyla başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

asfalt plentine sahip olmayan istekliler için doküman düzenlemeleri uyarınca isteklilerce belirlenen tesisi kiralama, tesisten ürün alma veya satın alma yoluyla temin etme olanağı bulunduğunun açık olduğu değerlendirilmekte olup bu doğrultuda işin yapılacağı yere yakın veya uzak bir mesafede söz konusu tesis ile ihale konusu işte asfalt ihtiyacının temin edilebilmesine yönelik söz konusu düzenlemeler uyarınca istekliler açısından fırsat eşitliğini engelleyici bir durumun bulunmadığı ayrıca ihale konusu iş kapsamında asfalt plentinin işin niteliği gereği aranabileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

idare tarafından Ltd. Şti. ile başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı olan A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgesine konu işte yer alan köprülü kavşak inşaatı işlerin ihale konusu işe benzerlik gösteren köprü ve bağlantı yollarının inşaatı işinin asli imalat kalemleri olan köprü imalatına ilişkin kalemlerin yanı sıra iş deneyim belgesine konu iş kapsamında köprü imalatlarının tamamlayıcı unsuru olan yeni yol yapımına ilişkin imalatların yalnızca köprülü kavşak inşaatına ait bölümünün dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde iş deneyim tutarlarının tespit edilmesi, Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak ilgili Yönetmelik maddesi uyarınca gerekli bilgi ve belgeler talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

istekliler tarafından iş yerinin görülebileceğinin açık olduğu, kaldı ki ihale konusu iş kapsamında yapılacak imalatın nerede yapılacağından ziyade miktarı esas alınarak teklif fiyatının oluşturulması gerektiği ve değinildiği üzere ihale dokümanında miktarlara ve ayrıca Teknik Şartname’de birim fiyat tariflerine ve analiz formatlarına yer verildiği anlaşıldığından isteklilerin mevcut dokümana göre teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir husus bulunmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

poz numaralı “Kazıdan başka inşaat malzemelerinin nakli” iş kalemi için fiyat teklifi alındığı ve aynı iş kalemi için nakliye formülü üzerinden hesaplama yapılarak analiz hazırlandığı ancak söz konusu hesaplamada K katsayısı olarak 200 alındığı ve 43 TL birim fiyat teklif edildiği, ancak K katsayısının 210 olduğu ve buna göre yapılan hesaplamada da birim fiyatın 43,05 TL olması gerekirken birim fiyat teklif cetvelinde 43.00 TL teklif bedeli öngörüldüğü ve yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.