kamu ihale mevzuatı uyarınca belgelerin sunuluş şekline uygun olmayan belgeler geçerli olarak kabul edilemeyeceğinden, teklif verildikten sonra başvuru sahibi tarafından idareye verilen dilekçe ekinde bulunan Noter yazısının dikkate alınmasının mümkün olmadığı anlaşılmış, bu çerçevede idarece tamamlatma işlemine gerek duyulmadan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

mevzuat hükümlerine göre makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu işte aktif şekilde çalışmış olduklarını ortaya koyması gibi kriterler dikkate alınarak idarece makina ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının talep edilmesinin mümkün olabileceği, ancak makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı için tespit edilen oranın isteklilerin ihaleye katılımına engel olmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği hususlarının göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı neticesine varılmıştır.

Aşırı düşük teklif açıklamalarının eşit ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi açısından, idare tarafından hazırlanmış olan paçal iş kalemleri içerisinde alt analizi bulunan paçal iş kalemleri varsa bu iş kalemlerine ilişkin analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği analiz formatları ile açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesine de aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ekinde yer verilmesi gerekmesine karşın, idarenin poz numaralı paçal iş kalemlerinin analiz girdi cinslerine ve miktarlarına yer vermediği, nitekim aşırı düşük teklif açıklaması sunan 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında söz konusu iş kalemlerini farklı girdi miktarları ile cinsleri öngörmek suretiyle açıkladıkları ve idarenin tekliflerini reddetme gerekçeleri arasında poz numaralı iş kalemlerine ilişkin analiz formatına uyulmadığı gerekçesinin de belirtildiği tespit edilmiş olup, poz numaralı iş kalemlerine ait alt analizlerde bulunan girdiler ve bu girdilerin miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına yer verilmeden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından düzenlenen iş bitirme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 54’üncü maddesinde İl Valisinin izni ile %30 dan daha fazla iş artışı yapılabileceğinin açıkça belirtildiği, iş deneyim belgesine konu işte Valinin izni ve onayı ile %99.95 oranında iş artışı gerçekleştirilmesinin idarece göz ardı edilerek sadece %30 oranına kadar bir atış yapılabileceğinin kabul edilmesinde ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı

iş kalemi ile ilgili analiz girdileri incelendiğinde, idarece aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde gönderilen altı adet analiz girdisinin kullanılması ve analiz girdilerine ilişkin miktarlarında uyumlu olması gerekirken, ilgili istekli tarafından beş adet analiz girdisinin kullanılarak iş kaleminin açıklandığı, ocak taşı hazırlanması ve nakliyesi ile ilgili olarak tek fiyat teklifi alınarak açıklama yapıldığı, dolayısıyla bu iş kalemine ilişkin olarak kullanılan formatın idarece verilen formata uygun olmadığı görüldüğünden yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İş Denetleme Belgesinin belge tutarında hata yapıldığının, söz konusu belgenin iptal edilerek yeni belgenin düzenlendiğinin Karayolları Genel Müdürlüğü yazısından anlaşılmışsa da;  bahse konu işe ilişkin olarak yeniden düzenlenen iş denetleme belgesinde belge tutarının ilk düzenlenen belge tutarından daha düşük olduğu görülmekle birlikte anılan İş Ortaklığı’nın yeni düzenlenen belge tutarında da istenilen yeterlik kriterini karşıladığı görüldüğü