ihalede 56 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 45 isteklinin katıldığı, ihalede 2 isteklinin teklifinin çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede 43 geçerli teklifin olduğu, yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre KİK sınır değer hesaplama modülünden hesaplanan sınır değer yaklaşık maliyetin %40’ının altında olduğundan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.4 üncü maddesi gereği yaklaşık maliyetin %40’ı olan 98.483.567,14 TL olarak belirlendiği, ihalede iki isteklinin belirlenen bu sınır değer tutarında bir isteklinin ise bu sınır değerin 0,01 TL (1 kuruş) üzerinde 98.483.567,15 TL teklifte bulunduğu, götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılan bir yapım işi ihalesinde sınır değerin hesaplanmasını etkileyen bir çok koşulun (yaklaşık maliyet, isteklilerce verilen geçerli teklif ve sınır değer hesaplama formülü) önceden tahmin edilerek teklifin buna göre hesaplanarak sınır değere eşit ve 1 kuruş üzerinde teklif vermenin fiiliyatta çok düşük bir ihtimal olduğu dikkate alındığında, bu isteklilerin yaklaşık maliyet ile isteklilerin tekliflerini önceden öğrenmiş olabilecekleri, buna göre de başvuruya konu ihalede 4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen güvenirlik ve gizliliğin korunması ilkesinin ihlal edildiği kanaatini oluşturduğu

Ortak Girişiminin teklifinin ise geçerli teklif olmadığını öğrenmiş olmasının başvuru sahibi açısından yeni bir hukuki durum ortaya çıkarmadığı görülmektedir. Bu çerçevede, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle reddedildiği ve anılan isteklinin bu hususa yönelik itirazını da kanuni süresi içerisinde gerçekleştirmediği anlaşıldığından, diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik iddialar bakımından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramasının söz konusu olmaması

ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriterlerinin İdari Şartnamelerde belirtilmesinin zorunlu olduğu, Teknik Şartname’de ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriteri öngörülemeyeceği, idarece ihale ilanı ve İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerde yeterlik kriteri olarak isteklilerin beton bordür taşları için TS 436 EN 1340 belgesinin sunmasının istenildiği, beton bordürlerin ölçülerinin 50x20x10 cm olması gerektiğine yönelik bir düzenleme yapılmadığı, ihale dokümanındaki şartları okuyup kabul ederek teklif veren isteklilerin, ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yerine getirmelerinde sorumlu olduğu, bu itibarla incelenen ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında beton bordür ölçülerine ilişkin belge ve bilgiler açısından teklifin uygun olup olmadığına ilişkin bir belirlemenin yapılamayacağı, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluk denetiminin idarenin yetki ve sorumluluğunda olmak kaydıyla muayene ve kabul aşamasında yapılmasının gerektiği ve dolayısıyla idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığı

ihale konusu işte ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin düzenlendiği, bu kapsamda 7 adet iş kaleminin fiyat dışı unsur puanlamasına esas teşkil eden kalemler olduğu, söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %75 – %115 aralığında (%75 ve %115 dahil) kalması durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, buna göre, puan almak isteyen isteklilerce teklif fiyatı belirlenirken olası yaklaşık maliyetin esas alınması gerektiği, bu çerçevede anılan kalemlerin idarece ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde paçal iş kalemleri şeklinde belirlendiği, bahse konu kalemlere ilişkin yaklaşık maliyete esas birim fiyatlarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi uyarınca idarelerce ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde kullanılması gereken yöntemler kullanılarak belirlendiği, bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler ile bir adet ÖZEL poz numaralı iş kalemi içinde idarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitini esas alarak söz konusu kalemlere yönelik yaklaşık maliyetin belirlenmesine dayanak teşkil eden birim fiyatların belirlendiği, diğer yandan poz numaralı iş kaleminde yer alan toprak işleri için nakliye mesafesinin idarece hazırlanan itinererin dikkate alınarak 28,82 km olarak belirlendiği, söz konusu itinererin ihale dokümanı kapsamında verildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin bunu görmüş olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin fiyat dışı unsurların puanlamasına esas oluşturan 7 adet iş kaleminin yaklaşık maliyetinin reel hesaplanmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı

anonim şirket olan isteklinin, iş deneyim belgesi kullanılan ortağının, ihale mevzuatına uygun olarak son bir yıldır kesintisiz bir biçimde şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğuna ilişkin meslek mensubu tarafından kaşelenerek imzalanmış ortaklık durum belgesinin teklifi kapsamında sunulması, sonrasında ise gerek idarece talep edilen bilgi isteme yazısına cevaben gerekse yapılan şikâyet başvurusu ekinde sunulan belgelerden istekliye ait anonim şirketin yarıdan fazla hissesinin mevzuata uygun biçimde devredildiğinin anlaşılması

sözleşme tasarısında yüklenicinin işe başlama tarihinde hangi iş makinelerinin iş yerinde hazır bulundurulması gerektiği yönünde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmekle birlikte birim fiyat teklif cetvelinde, ekvatörle kazı yapılması işlerine ilişkin 5, makine ile kök sökme işlerine ilişkin 3 ve makine ile reglaj yapılması işlerine ilişkin 2 iş kalemi olmak üzere toplam 10 iş kaleminin bulunduğu, idari şartnamenin 7.5.4’üncü maddesinde “Yükleniciye ait veya noterden bu iş süresince kiralanmış 2 (İki) adet bu işi yapmada kullanılabilecek iş makinası belgeleri” şeklindeki düzenlemesinden işin ifası sırasında 2 adet makine kullanılması gerektiğinin anlaşıldığı, makinelerin dokümanda kendi malı olma şartının getirilmediği, bu nedenle anılan makinelerin kiralama yolu ile temin edilebileceği ve buna ilişkin tevsik yönteminin de nasıl yapılması gerektiğinin mevzuatta açık bir şekilde belirtildiği bu durumda bu eksikliğin 21 teklife yansıtılmasının adaletli olmadığı, teklifleri değerlendirmeden teklif içeriğinde bu yönde istenilen bilgiyi içeren belgenin olup olmadığının bilinemeyeceği, bu nedenle ihale tarihi öncesinde ihalenin 4734 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi çerçevesinde iptal edilmesi gerekirken tekliflerin alınması sonrasında teklifleri aranan kriterler üzerinden değerlendirmeden ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri ile uyuşmadığı değerlendirildiğinden idarenin iptal kararının iptal edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

yapım işleri ihalelerinde isteklilerin iş deneyimin tevsiki amacıyla sunması gerektiği belgelerin sınırlı olarak belirlendiği, yurtiçinde özel sektöre yapılan işler için iş deneyim belgesinin düzenlenmesi talebiyle Yönetmeliğin 45’nci maddesinde düzenlenen gerekli belgeler eklenerek ilgili idarelere başvurulması gerektiği, özel sektöre gerçekleştirilen işler için iş deneyimin tevsiki amacıyla sözleşme, fatura ve SGK hizmet döküm belgesinin sunulamayacağı, sözleşme ve faturaların tek başına iş deneyim belgesi olarak değerlendirilemeyeceği, sunmuş olduğu iş deneyim (yüklenici-iş bitirme ve yüklenici-iş durum) belgelerinin yetkili idari merciler tarafından düzenlenmediği için mevzuata uygun olmadığı, sunmuş olduğu diğer belgelerin de iş deneyiminin tevsiki için kullanılamayacağı anlaşıldığı

Yapılan teknik şartname düzenlemelerinin Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesine uygun olarak verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde yapılma zorunluluğu olmakla birlikte herkesin ihaleye katılımını sağlayacak şekilde bir düzenleme yapmak imkânsız olduğu için idarelerin düzenlemeleri yaparken ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak ve mümkün olan en yüksek rekabeti sağlayacak şekilde hareket etmesi gerekmekte ancak ihale konusu alanda faaliyet gösteren bütün firmaların bütün ürünleri ile ihaleye katılabilmelerini garanti etme zorunluluğu bulunmamaktadır