Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” şeklindeki hükmüne göre yapıldığı, söz konusu tutarın da ihale dokümanı ile istenilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşılmıştır.. Şti.nin birleşme işleminin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde olduğu, iş hacmine ilişkin kriterlerin ise ihaleden önceki yıla ait belgelerle sunulması gerektiği, söz konusu kriterlerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanların, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilecekleri, bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılması gerektiği

ihale konusu işin tünel imalatları ile birlikte, AV grubunda yer alan karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını içerdiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde yer alan, mesleki ve teknik yeterliği tevsik etmek için istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulabileceği hükmü gereği, benzer iş tanımı esas alınarak benzer işe ait iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılım mümkün olduğu gibi ihale konusu işi içeren iş deneyim belgeleri ile de ihaleye katılımın mümkün olduğu, dolayısı ile ihale konusu işin kapsamı ve niteliği dikkate alındığında içerisinde tünel imalatları ile birlikte karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını da içeren iş deneyim belgeleri ile başvuru konusu ihaleye katılımın her halükarda mümkün olduğu dikkate alındığında idare tarafından “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” nin “(A) Alt Yapı İşleri II. Grup: Tünel İşleri”nin benzer iş olarak belirlemesinin ihaleye katılımı daraltıcı ya da teklif sunulmasını engeller nitelikte olmadığı

heyelanın yolun 500 m’lik kısmında meydana geldiği, heyelanın olan bölgeyi içeren yol kesiminin yaklaşık 1,84 km olduğu, belirtilen yol kesiminin başlangıcı (Km: 56+300) ile projenin sonu (58+555,47) arasındaki yol kesiminin yaklaşık 2,26 km olduğu, idarece belirtilen yol kesimindeki heyelanın temizlenmesi ve yolun trafiğe açılması için gerekli imalatların yapılması ve kalan yol kesimindeki bakım onarım çalışmaları için pazarlık usulüyle ihaleye çıkılması, kalan yol kesiminin ikmal inşaatının ise açık ihaleyle ihale edilmesi olanağına karşılık yolun 29,6 km’lik kısmının tamamının pazarlık usulüyle ihale edilemeyeceği, buna ek olarak işin tamamlanması için idarece 700 günlük süre belirlendiği, ihalenin açık ihale usulüyle yapılması halinde ihale ilanlarının EKAP üzerinden yayımlanması ve dokümanın EKAP üzerinden satılması halinde 40 günlük teklif hazırlama süresinin 28 güne düşeceği, idarece isteklilere verilen teklif hazırlama süresinin 12 gün olduğu, dolayısıyla ilansız pazarlık usulüyle yapılması karşılığında elde edilecek süre kazanımının 14 gün olduğu, pazarlık usulüyle ihale edilen başvuru konusu işin kapsamı nedeniyle ivedi olarak bitirilmesinin zaten mümkün olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasının mevzuata aykırı olduğu

haklarında kamu davası açılması sebebiyle ihalelere katılamayacak ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki ortaklık durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle bu tarihten sonra ortaklık durumunda herhangi bir değişiklik olsa bile ilgililerin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacak olması dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle  A.Ş.nin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı hakkında kamu davasının henüz sonuçlanmamış olduğu, söz konusu kişinin her ne kadar son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde  A.Ş.nin (eski adıyla . A.Ş) hakim ortağı pozisyonunda olmadığı anlaşılmış olsa da teklif mektubunu imzalayan kişi olduğu ve bu durumda hakkında kamu davası devam eden bir ortağın imzasıyla teklif verilmesinin yukarıda belirtilen mevzuat açıklamalarına uygun olmadığı düşüncesiyle . İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan . A.Ş.nin ihaleye katılmasının mevzuata aykırı olduğu, bu yasağa rağmen ihaleye katılması nedeniyle de anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği anlaşılmıştır.ihalede tesis edilen işlemler bir arada değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan incelemelerin başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen konular ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından yürütüldüğü, incelenen ihaledeki itirazen şikâyet konularından birinin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı konumundaki kişinin ihale tarihi itibariyle sonuçlanmamış olan kamu davası olduğu dikkate alındığında, Kurulun bu konudaki iradesinin ve idari işleminin belli olduğu, İş Ortaklığı’nın başvurusunun Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı ve bu başvurunun da tekrar incelenmesine hukuki olanak bulunmadığı

sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin tamamı dikkate alındığında alt yapı ve üst yapı işlerini ihtiva ettiği, belge konusu işe ait sözleşmede belirlenmiş olan işlerin, ihale konusu iş/benzer işi kapsadığı, bu nedenle; idare tarafından belgenin benzer işe ait olmadığı doğrultusunda tespitin yapılarak teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, şikayete konu belgenin ihale konusu işi/benzer işi kapsayan bir belge olarak değerlendirilmesi gerektiği; ancak, 27.197.336,42 TL’lik belge tutarının tamamının ihale konusu iş/benzer iş deneyim tutarı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, zira ihale konusu iş kapsamında değerlendirilemeyecek olan tünel inşaatı ve tünel aydınlatma işlerini de kapsadığı dikkate alındığında, söz konusu imalatlara ilişkin ilk sözleşme bedelinde yer alan tutarların düşülmesi durumunda asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı açık olduğundan teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

sunulan iş deneyim belgesinde yer alan iş kalemlerinden, 1205 poz numaralı “Diz. Nir. Nok. Geometrik nivelmanla kot verilmesi” iş kalemi, 1207 poz numaraları “Poligon Nok. Geometrik nivelmanla kot verilmesi” iş kalemi, 1209 poz numaralı “Detay noktası ölçüsü (kotlu)” ve nihayet 2001 poz numaralı “Halihazır harita hesap ve çizimi” iş kalemlerinin benzer işe olmadığından bahisle idarece ayrıştırıldığı, ancak, ihale konusu işe ait Teknik Şartname incelendiğince, söz konusu iş kalemlerinin ihale konusu iş kapsamında yer aldığı anlaşılmakta olup, bu itibarla idarece yapılan ayrıştırma işleminin yerinde olmadığı

ihalede uygulanacak sınır değer katsayısı” hususuna ihale ilanında da yer verildiği, anılan mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu düzenlemeye ilişkin hususun başvuru sahibi tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 29552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanın yayım tarihi olan 04.12.2015 tarihi itibarıyla farkına varıldığı/varılmış olması gerektiği, bu hususa ilişkin olarak Resmi Gazetede yayım tarihini izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu sürenin bitiminden sonra  şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığı

teklif zarfı içerisinde ortaklık durum belgesinin de sunulduğu söz konusu belgenin incelenmesinde, bahse konu belgenin  düzenlendiği ortağın adının  olduğu, ortaklık hisse oranının %51 olduğu, “Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca  kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, bahse konu ortaklık durum belgesinin meslek mensubunca imzalı ve onaylı olduğu görülmüştür.Bu itibarla başvuru sahibi istekli tarafından idareye şikâyet dilekçesi ekinde sunulan belgeler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ortaklık durum belgesi bir arada değerlendirildiğinde, iş deneyim belgesi kullanılanın pay defterindeki kayıtlardan şirketin yüzde %50’den fazla hissesine sahip olduğu bu durumunda  genel kurul toplantı tutanağı, hisse devri konulu yönetim kurulu kararında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde görüldüğü, ayrıca meslek mensubunca hazırlanmış olan ortaklık durum belgesinden de belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği bu düzenlemedeki sorumluluğun da meslek mensubunda olduğu sonucuna varılmış olup başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

sunulan belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ortaklık durum belgesi bir arada değerlendirildiğinde, iş deneyim belgesi kullanılan  pay defterindeki kayıtlardan  şirketin yüzde %50’den fazla hissesine sahip olduğu, bu durumun genel kurul toplantı tutanağında, hisse devri konulu yönetim kurulu kararında ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde de görüldüğü, ayrıca meslek mensubunca hazırlanmış ve kaşelenerek imzalanmış olan ortaklık durum belgesinde Kerim Tütüncü’nün belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca Faikoğlu İnş. Kur. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği ve bu düzenlemedeki sorumluluğun da meslek mensubuna ait olduğu

sunulan belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ortaklık durum belgesi bir arada değerlendirildiğinde, iş deneyim belgesi kullanılan Kerim Tütüncü’nün pay defterindeki kayıtlardan şirketin yüzde %50’den fazla hissesine sahip olduğu, bu durumun genel kurul toplantı tutanağında,  hisse devri konulu yönetim kurulu kararında ve  Ticaret Sicili Gazetesi’nde de görüldüğü, ayrıca meslek mensubunca hazırlanmış ve kaşelenerek imzalanmış olan ortaklık durum belgesinde Kerim Tütüncü’nün belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca. A.Ş.’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği ve bu düzenlemedeki sorumluluğun da meslek mensubuna ait olduğu değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olduğu