İdarenin yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden metraj hesaplaması ile istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan iş kalemleri metraj hesaplaması kıyaslandığında, açıklama istenen 85 iş kaleminin 7’sinde isteklinin metrajının idarenin metrajından yüksek olduğu, 68 tanesinde isteklinin metrajının idarenin metrajından düşük olduğu, bununla birlikte açıklama istenilen iş kalemleri dikkate alındığında ortaya çıkan bahse konu metraj farklılığının istekli teklif bedeline toplam 619.701,01 TL avantaj sağladığı saptanmıştır.Bahse konu metraj farklılığı avantajının isteklinin teklif bedeline eklenmesi halinde 11.953.371,01 TL’ye ulaşıldığı, söz konusu tutar esas alındığında  Ortak Girişimi’nin teklifinin geçerli teklifler arasında en düşük 10’uncu teklif olacağı, dolayısıyla sıralamanın değişeceği anlaşılmıştır.Danıştay Onüçüncü Dairesinin  sayılı kararı gereğince yapılan inceleme neticesinde isteklinin metraj farklılığı nedeniyle avantaj sağladığı, bu avantajın sıralamanın değişmesine sebep olduğu anlaşılmış olup  Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

istekli lehine %9,37 oranında metraj farkının bulunduğu poz numaralı iş kalemi ile istekli aleyhine %10,95 oranında metraj farkının bulunduğu poz numaralı iş kalemlerinde teklif birim fiyat ile yaklaşık maliyete esas birim fiyat arasında fark olsa dahi mevzuata uygun açıklama yapan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edilmesi, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilmemesi gerektiği kanaatine varıldığından idarenin bu eleme gerekçesi de yerinde görülmemiştir.

İdarenin iptal gerekçesi incelendiğinde projenin mevcut haliyle ihtiyacı karşılamadığı yönünde tespite yer verildiği görülmekle birlikte, projenin yapıldığı tarih ile ihalenin iptal edildiği tarih arasında mevcut şartlarda bir değişiklik meydana geldiğini, dolayısıyla ihalenin iptal edilip yeni bir proje ile ihaleye çıkılmasını gerektirecek yeni bir fiilî durumun ortaya çıktığını gösteren herhangi bir gerekçenin belirtilmediği ve buna ilişkin tevsik edici bilgi veya belgenin ihale dosyasında yer almadığı anlaşılmıştır.Öte yandan; ihaleye teklif veren isteklilerin ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyeceğine güvenerek verdikleri geçerli tekliflerin korunması ve kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü mağdur edilmemelerinin sağlanması gerektiği, idarelerin ihale sürecindeki işlemlerinde ihaleye teklif veren istekliler açısından güvenirlik ilkesini sağlamak zorunda oldukları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkeleri doğrultusunda ihalenin iptali işlemindeki gerekçenin yerinde olmadığı 

iş kalemleri kapsamında yer alan “Depoya gidecek kazı nakli” için 1500 m mesafe öngörüldüğü, bahse konu mesafenin ne şekilde hesaplandığına dair bir hesaplama ya da açıklama yapılmadığı, ancak mesafelerin idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı mesafelerle (1500) uyumlu olduğu, nakliye hesaplamalarında idarece gönderilen analiz formatlarında belirtilen formüllerin kullanıldığı, nakliye formüllerinde K katsayısı için 245 TL’nin esas alındığı tespit edilmiş olup, isteklinin iddia konusu girdilerin hesaplanmasında esas aldığı mesafeler idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı mesafelerden daha düşük olmadığından, anılan girdilere dair açıklamasının uygun kabul edilmesi, başvuru sahibinin aksine yönelik iddiasının ise yerinde bulunmaması gerektiği

İş kalemi miktarlarında yaklaşık maliyete göre farklılıkların olduğu iddiasına ilişkin olarak ise, isteklinin açıklamasında esas aldığı metrajlarla idareye ait metrajların karşılaştırılması sonucunda, açıklanması istenilen iş kalemlerinin bir kısmında isteklinin miktarlarının fazla veya düşük olmak üzere idarenin miktarlarından farklı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi zorunluluğu bulunmamasına karşın, aradaki farkın teklif fiyatının esaslı ölçüde düşmesine sebebiyet verecek boyutta olmaması gerekmektedir. Bu çerçevede istekli tarafından bazı kalemlerde düşük, bazı kalemlerde ise yüksek miktar öngördüğü, ancak herhangi bir iş kalemindeki metraj farkının %10’u bulmadığı ve öngörülen farkın makul kabul edilebilir nitelikte olduğu

Birinci ihale komisyonu kararının ekinde yer alan tabloda açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin yaklaşık maliyete esas metrajlar ile ihale uhdesinde bırakılanın aşırı düşük teklif açıklamasında kullandığı metrajlar ve her bir iş kalemine ilişkin sunduğu birim fiyatların yer aldığı, söz konusu tablonun değerlendirilmesi sonucunda, bazı iş kalemlerinde %10’un üzerinde miktar farklılıkları olduğu, söz konusu metraj farklılıklarının isteklinin birim fiyatlarıyla toplamda 204.534,72 TL fiyat avantajı sağladığı, bu avantajın teklif sıralamasını etkiler nitelikte olmadığı tespit edildiğinden bu metraj farklılıklarının makul kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, ikinci ihale komisyonu kararında anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun bulunmasının yerinde olduğu

iş kalemine ilişkin olarak değerlendirme yapıldığında,aşırı düşük teklif açıklamasında anılan iş kaleminin biriminin metre olarak belirtildiği, aşırı düşük teklif açıklamasında anılan iş kalemine ilişkin olarak alınan fiyat teklifinde iş kalemine ilişkin birimin “TL/M” olarak, yazı ekinde idareye gönderilen meslek mensubu tarafından düzenlenmiş satış tutarı tespit tutanağında ise iş kalemine ilişkin birimin “mtül” olarak belirtildiği iş kalemine ilişkin olarak idare tarafından yapılan düzenleme incelendiğinde, anılan iş kalemine ilişkin imalatın aslında tek boyuttan oluşmadığı, ancak idarece en ölçüsünden ziyade boy ölçüsünün dikkate alındığı, “metretül “biriminin de iki boyutlu ancak bir boyutu standart olduğundan tek boyutlu kabul edilebilen malzemeler için kullanılan özel bir ölçü birimi olduğu değerlendirildiğinde, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan fiyat teklifi ile satış tutarı tespit tutanağındaki birimler her ne kadar farklı birimler olsa da birim olarak “metre” veya “metretül” yazılmasının aslında anılan iş kalemi için aynı maliyete tekabül ettiği ve başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle de reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde öngördüğü iş kalemi metrajları ile idarenin belirlediği iş kalemi metrajları arasında büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklar işin projesine ve fenne uygun şekilde yapılmasını engeller nitelikte bulunmuştur. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu açıklamanın ihale mevzuatına uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.