özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin iş deneyim belgesi talebinde bulunabilmek için “bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri”nin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa sunulması gerekmektedir. Ancak başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilen bahse konu işe ilişkin sözleşmenin bulunmadığı