Şikâyet konusu hususlar (üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılıp yapılamayacağı hususu) çerçevesinde yapılan incelemede, anılan isteklinin aşırı düşük teklif kapsamında idareye verdiği açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki düzenlemelere uygun olduğu, isteklinin sorgulama yapılan maliyet kalemleri için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapabileceği, dolayısıyla açıklamanın idarece kabul edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.Yapılan incelemede, ihale konusu “etüt ve proje” işi danışmanlık hizmeti niteliği taşımakla birlikte ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında olması nedeniyle hizmet alımı ihalesi yoluyla gerçekleştirildiği, bu çerçevede tekliflerin değerlendirilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihalelerine ilişkin açıklamaları doğrultusunda yapılması gerektiği, bu itibarla açıklanması istenen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifleri alınmak suretiyle açıklanabileceği, idarenin açıklamasını kabul ettiği dört isteklinin aşırı düşük teklif kapsamındaki açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki düzenlemelere uygun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

istekli tarafından sunulmuş olan fiyat teklifinde yer alan ibareden söz konusu teklifin satış tutarı tespit tutanağının mı yoksa maliyet tutarı tespit tutanağının mı dayanak alınarak hazırlandığının anlaşılamadığı, ayrıca fiyat teklifine dayanak olan tutanağın tarih ve sayısının belirtilmediği tespit edildiğinden anılan ibarenin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan ibare ile uyumlu olmadığı bu nedenle söz konusu fiyat teklifinin aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un ihalenin iptali konusunda idareye tanıdığı takdir yetkisinin kamu yararı doğrultusunda kullanıldığı, her ne kadar Kamu İhale Kurulu kararları ile yargı kararlarında verilen en iyi mali tekliflerin yaklaşık maliyetin altında, teklif veren istekli sayısının da yeterli olması durumlarında ihalenin rekabetin oluşmadığı gerekçesi ile iptal edilemeyeceği kabul edilmekte ise de, bu kabulün tek bir ihale için söz konusu olduğunun değerlendirildiği, ihalelerin toplu olarak (aynı tarihte) ve ihale dokümanı gereği bir öncekinin sonucunun diğerini etkileyecek şekilde yapıldığı ve toplu olarak yapılan bu ihalelerin genelinde fiyatı etkilemeye yönelik bir anlaşmanın olabileceği doğrultusunda oluşan şüphe nedeniyle iptal edildiği durumlarda, ihalenin iptal edilmesi veya onaylanması hususunda idarenin belli bir ölçüde sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı doğrultusunda kullanıldığının kabulü gerektiği kanaatine varıldığı,

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendi gereğince pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ilk aşamada teklif mektubu uygun olmayan isteklilerin öncelikle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sebebiyle bu isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilmeyeceği ve ilk aşamada teklif mektubu uygun bulunmayan bir istekliden zaten ikinci aşamada son yazılı fiyat teklifi istenmesi durumunun söz konusu olmadığı, kaldı ki ikinci aşamada son yazılı fiyat tekliflerini sunmayan isteklilerin ilk teklifinin son teklif olarak kabul edileceği göz önünde bulundurulduğunda ilk aşamada farklı fiyatları içeren iki teklif mektubu sunan bir isteklinin hangi teklifinin esas alınacağı yönünde tereddüt oluşacağının da çok açık olduğu anlaşıldığından ve ihale usulüne bakılmaksızın alternatif teklif verebilme halleri dışında bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif sunulmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci madde hükmü gereği yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak hakkındayasaklama işleminin başlatılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

İdare tarafından otoyol, devlet yolu veya il yoluna ait; etüt ve proje mühendislik/ danışmanlık hizmetleri işlerinin benzer iş olarak istendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşme Tasarısı’nın “İş Tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde“Sözleşme konusu iş; yaklaşık 2 km yol ile sanat yapısı uygulama projeleri hazırlanması hizmet alımı olup; Yol Projesi İşi’dir…” şeklindeki düzenlemesi ile belgeyi düzenleyen ilgili idarenin yukarıdaki cevabi yazısı da dikkate alındığında, sunulan iş deneyim belgesine konu işin şikâyete konu hizmet işiyle benzer nitelik ve büyüklükte, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla iş deneyim belgesinin idarece kabul edilmemesi işleminin uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

ihalede, başvuru sahibi tarafından ilgili yeterlik kriterinin karşıladığının tevsiki için yıl sonu bilançosunun sunulduğu dikkate alındığında, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olup olmadığına bakılmaksızın başvuru sahibinin sunduğu bu belge üzerinden, istenen kriterlerin sağlanıp sağlanamadığının tetkik edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Bilanço Bilgileri Tablosu standart formuna uygun belgenin sunulmamış olması nedeniyle idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde isteklilerin aşırı düşük tekliflerini tevsik etmek için sunacağı belgeler ve söz konusu belgelerin sunuluş şekline yönelik açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, fiyat teklifleri ile açıklama yapılması halinde ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının idarece istenilmediği durumda söz konusu tutanakların sunulmasına gerek bulunmadığı, kaldı ki 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin, hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı, aksine bilgi, belge, bulgu veya ciddi şüphe durumunda daha detaylı inceleme yapılmasının 3568 sayılı Kanun’a ve 4734 sayılı Kanun’a uygun olacağı, başvuru sahibi tarafından ise iddiayı destekleyici herhangi bir bilgi, belge sunulmadığı hususları dikkate alındığında bu konuda daha ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

idare tarafından Özel Şartname’de Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Deneyime ilişkin referans” başlıklı 12’nci maddesinde“12.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte, bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer bazı yabancı ülkeler gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Kamu İhale Kurulunun konuyla ilgili uyuşmazlık kararlarında, iş deneyimini gösteren belgelerin yanı sıra referansın istenemeyeceği, bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça belirtildiğinden, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın hiçbir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” açıklamasına aykırı olarak referans istendiği görülmüş olsa da, başvuru sahibinin ihale dokümanını kabul ederek ihale dokümanını indirdiği, aynı gün ihaleye teklif verdiği, teklifinin idarece kesinleşen ihale dokümanına göre değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanına yönelik olarak istekli sıfatıyla şikayet başvurusunda bulunabilme ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin 5 numaralı alt bendinde istenen kırk altı (46) yolcu koltuk kapasiteli olma şartını sağlamadığı görülmüştür. Bu durumda söz konusu sözleşmenin ihale dokümanına uygun olmadığı ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte, başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin uygun olduğu