ihalede, başvuru sahibi tarafından ilgili yeterlik kriterinin karşıladığının tevsiki için yıl sonu bilançosunun sunulduğu dikkate alındığında, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olup olmadığına bakılmaksızın başvuru sahibinin sunduğu bu belge üzerinden, istenen kriterlerin sağlanıp sağlanamadığının tetkik edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Bilanço Bilgileri Tablosu standart formuna uygun belgenin sunulmamış olması nedeniyle idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde isteklilerin aşırı düşük tekliflerini tevsik etmek için sunacağı belgeler ve söz konusu belgelerin sunuluş şekline yönelik açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, fiyat teklifleri ile açıklama yapılması halinde ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının idarece istenilmediği durumda söz konusu tutanakların sunulmasına gerek bulunmadığı, kaldı ki 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin, hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı, aksine bilgi, belge, bulgu veya ciddi şüphe durumunda daha detaylı inceleme yapılmasının 3568 sayılı Kanun’a ve 4734 sayılı Kanun’a uygun olacağı, başvuru sahibi tarafından ise iddiayı destekleyici herhangi bir bilgi, belge sunulmadığı hususları dikkate alındığında bu konuda daha ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

idare tarafından Özel Şartname’de Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Deneyime ilişkin referans” başlıklı 12’nci maddesinde“12.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte, bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer bazı yabancı ülkeler gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Kamu İhale Kurulunun konuyla ilgili uyuşmazlık kararlarında, iş deneyimini gösteren belgelerin yanı sıra referansın istenemeyeceği, bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça belirtildiğinden, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın hiçbir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” açıklamasına aykırı olarak referans istendiği görülmüş olsa da, başvuru sahibinin ihale dokümanını kabul ederek ihale dokümanını indirdiği, aynı gün ihaleye teklif verdiği, teklifinin idarece kesinleşen ihale dokümanına göre değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanına yönelik olarak istekli sıfatıyla şikayet başvurusunda bulunabilme ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin 5 numaralı alt bendinde istenen kırk altı (46) yolcu koltuk kapasiteli olma şartını sağlamadığı görülmüştür. Bu durumda söz konusu sözleşmenin ihale dokümanına uygun olmadığı ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte, başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin uygun olduğu

İdarenin ihale dokümanında belirlediği ihale konusu iş veya benzer iş ile başvuru sahibinin sunduğu Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin uygunluğunun değerlendirmesi sonucunda; idarenin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlediği benzer işin “plana esas jeolojik-jeoteknik etüdü” işi olduğu, söz konusu işin içeriğinin imar planının hazırlanmasına yönelik jeolojik ve jeoteknik işi olduğu, buna karşın başvuru sahibinin sunduğu Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yapılan AR-GE projesi sonucunda düzenlendiği, hizmetin ticari adının Heyelan ve Şev Duyarlılığının Risk Değerlendirme, İzleme ve Erken Uyarı Sistemi olduğu, söz konusu hizmetin adından da anlaşılacağı üzere bir erken uyarı sistemi olduğu ve bu haliyle belgenin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen plana esas jeolojik-jeoteknik etüdü işi olmadığının anlaşıldığı, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “Teknik değerlendirme kriterleri” başlıklı 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu” kriteri ve devamında bu kriter için belirlenen alt kriterler ile sınırlı olmak üzere puanlama işleminin yukarıda belirtilen hususlara uygun şekilde tekrar yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi niteliğinde olması nedeniyle kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak belirlenmesi gerektiği, ihale dokümanındaki veriler dikkate alınarak KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplamada sözleşme ve genel gider dahil teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 323.447,52 TL olduğu, bu tutarın aynı zamanda idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyete tekabül ettiği tespit edilmiştir.İdari Şartname’deki düzenlemeler uyarınca ihalenin açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin de teklif edilen fiyatların en düşüğü olacağı, ancak sınır değerin altındaki geçerli en düşük teklife aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin üzerinde bırakılabilmesi için anılan teklifin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesinde açıklandığı üzeresözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli içermemesi gerektiği, aksi durumdaki tekliflerin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı belirlenmiş olup idarece bu doğrultuda hareket edildiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

ihale komisyonunca sınır değer hesabı yapılmadan tekliflere yönelik değerlendirme işleminin tamamlandığı, dolayısıyla İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 34’üncü maddesinde yer verilen ve Kurumca belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplaması yapılacağına ve teklif tutarı hesaplanan sınır değerin altında kalan isteklilere ait tekliflerin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edildiği

sunulan mali duruma ilişkin tablolarda, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerektiği halde, söz konusu isteklinin bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde, iletişim bilgilerinin yer aldığı “Denetim ve Mali Müşavirlik” ünvanlı kişisel kaşenin ve imzanın bulunduğu, bu haliyle, söz konusu mali tabloyu imzalayan kişinin SMMM yada SM olduğunun, başka bir ifadeyle 3568 sayılı Kanuna tabi meslek personeli olduğunun anlaşılmadığı, bu anlaşılmazlığın belgenin esasını etkilediği, bu belirsizlik ve eksikliğin söz konusu belgenin teklif kapsamında sunulmasını engelleyecek boyutta olduğu ve bu kapsamda sunulan belgeyi imzalayan kişinin meslek mensubu olduğundan bahisle tamamlatılmasından da söz edilmeyeceği değerlendirildiğinden, idarece bu yönde gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır

yüklenici iş bitirme belgelerinden itirazen şikayet konusu edilen Yaklaşık 200 ha alanın revizyon ve ilave imar planlarının hazırlanması” işine ait yüklenici iş bitirme belgesinin kabul tarihinin doküman satın almaya ve ihaleye teklif vermeye davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde olduğu, ihale mevzuat hükümleri gereğince hizmet alımı olarak gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde DHAİUY hükümlerinin uygulanması ve yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımlarına ait işbitirme belgelerinde belgeye konu işin kabul tarihinin davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması şartının aranmasının gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin sunduğu iş bitirme belgesine konu işin kabul tarihinin davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde olmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.