idarelerin yeterlilik kriterlerini Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde İdari Şartname’de belirleyebileceği ve yeterlilik kriterlerine uygun belge sunmayan veya belgesi eksik olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenen iş deneyim belgesi üzerindeki toplam m2 bilgisini tevsik edici belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı tespit edildiğinden, teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kamulaştırma çalışmaları” ve “Harita çalışmaları” iş kalemlerine ilişkin olarak da anılan istekli tarafından Şti.nden işin KDV hariç toplam 75.000,00 TL bedelle (15.000,00 TL harita çalışmaları, 60.000,00 TL Kamulaştırma çalışmaları) gerçekleştirilebileceğine ilişkin proforma fatura alındığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nde 07.06.2014 tarihinde yapılan değişiklikle aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılmak üzere proforma fatura alınması uygulamasına son verildiği, bunun yanında anılan belge niteliği itibariyle fiyat teklifi olarak değerlendirilse bile, söz konusu belgede bulunan meslek mensubu beyanının “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde olması gerekirken “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde olması gerektiği, ancak anılan belgede meslek mensubu beyanının “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde yer aldığı görülmüş olup, yapılan bu tespitler çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

ihalede geçerli teklifler arasında en düşük teklifin başvuru sahibi istekliye ait olduğu, bahsi geçen isteklinin 412.316,00 TL tutarındaki teklif fiyatının sınır değerin üzerinde yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte idare tarafından ihale konusu işin öngörülen bedelini belirlemek amacıyla hesaplanan 465.306,50 TL tutarındaki yaklaşık maliyetin %88,61’ine tekabül ettiği, bu yönüyle kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği, bu itibarla, ihaleye katılan istekli olabilecek sıfatını kazanmayan A.Ş. nin dışında kalan 7 istekliden ikisinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olan aksaklıkların isteklilerin kendi hatalarından kaynaklandığı ve yaklaşık maliyetin altında geçerli teklifin sunulduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda, idarenin “rekabet” ve “kaynakların verimli kullanılması” ilkelerine aykırılık bulunduğu yönündeki iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

benzer iş tanımına aykırı olduğu benzer iş tanımında farklılık olması,ihale konusu işin yapımı işi değil harita işi olduğu ve her türlü harita üretim işinin Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine tabi olduğu, idarenin haritada bulunmasını istediği teknik ayrıntılara ise Teknik Şartname’de yer verebileceği dikkate alındığında, idarece sadece yol projelerine yönelik şeritvari haritaların üretimi işlerinin benzer iş olarak belirlenmesinin ihalede rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ve ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerde deneyimi bulunanların ihaleye katılımını engelleyeceği veya katılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olacağı sonucuna varılmıştır. Hâlbuki 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri dikkate alındığında, ihaleye katılımın arttırılması, dolayısıyla rekabetin tesis edilmesi bakımından benzer iş tanımının mümkün olduğunca geniş yapılması gerekmektedir.