ihale komisyonu tarafından “1 yıldan eski olmayan kalibrasyon sertifikası”nın istenilmemesine karar verildiği, ancak yeterlik kriteri olarak belirlenen bir belgenin ihale süreci içerisinde ihale komisyon kararı ile istenilmesinden vazgeçilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır. Nitekim ihale dokümanına yönelik değişikliklerin sadece düzeltme ilanı ve zeyilname ile yapılmasının mümkün olduğu ve bahse konu ihalede ihale dokümanına ilişkin değişiklik yapılması için yasal sürenin geçtiği dikkate alındığında ihale komisyonu tarafından alınan kararın mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, idarece teklif değerlendirmesi aşamasında söz konusu sertifikanın sunulup sunulmadığının gözetilmesi ve eksik belge sunduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

yapı tekniğinin “heyelan ıslah projesi, sondaj, etüd, proje ve mühendislik hizmetleri” olduğunun görüldüğü, söz konusu belgeye konu işin sadece belirli ve dar bir alanı kapsayan zemin ıslahı ve iyileştirmesine yönelik olduğu, İdari Şartame’de öngörülen benzer işin ise, bir hızlı demiryolu veya anahat demiryolunun tümüne yönelik etüt proje danışmanlık ve hizmet alımı işlerinden herhangi biriolduğu tespit edildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İdarenin birbirinden bağımsız şekilde işlemesi gereken ihale süreçlerini belli ölçüde bir arada değerlendirmeye yönelik yapmış olduğu uygulama nedeniyle somut ihale ve itirazen şikayet bağlamında dikkat edilmesi gereken husus; mali teklif zarflarının üzerinde ad, soyad veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adres ve teklifin hangi işe ait olduğu (ihale kayıt numarası) bilgisinin yazılı olup olmadığı ve zarfların yapıştırılan yerlerinin imzalanarak mühürlenmiş/kaşelenmiş olup olmadığıdır. Bu çerçevede, somut ihalenin gerçekleştirildiği şartlar altında söz konusu ihalede mali teklif zarflarının ayrı bir dış zarf içinde sunulmamış olmasının, Kanunun temel ilkelerine ve özellikle de saydamlık ve güvenirlik ilkelerine aykırılık oluşturmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

iki grup işi de alt yüklenici veya yüklenicilere yaptırmak suretiyle ihaleye teklif verebilmesine olanak tanındığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin ihalenin konsorsiyuma açık olması gerektiği iddiasına ilişkin olarak incelemeye konu ihalenin konsorsiyumlara açık olmasının daha uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, isteklilerin iş ortaklığı olarak ihaleye teklif vermesinin ya da alt yüklenici çalıştırmasının mümkün olduğu dikkate alındığında bunun ihaleye katılıma engel teşkil edecek bir durum olmadığı