anahtar teknik personel olarak öngörülen proje kontrol şefi unvanında istihdam edilecek personele ilişkin olarak aranılan en az 4 yıllık benzer iş tecrübesi şartının kontrollük hizmetlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen işler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu özgeçmiş formu incelendiğinde, proje kontrol şefi unvanı için teklif edilen personelin gerçekleştirdiği işler kapsamında en az 4 yıl benzer iş deneyim şartını sağlayacak kontrollük hizmetlerinin gerçekleştirilmediği dolayısıyla idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifini ön yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakması gerekirken, önceki aşamada yapılan hatanın düzeltilmesi suretiyle, idarece gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde teknik tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu

ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmış olup, idarece yapılan benzer iş tanımına göre ihale konusu işin bölümlerinden olan fotogrametrik sayısal hâlihazır harita işleri, nazım imar planı ve/veya uygulama imar planı veya imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme işlerinden herhangi birine ait iş deneyiminin kabul edilmesi ile ihaleye katılımın da artırılmasının amaçlandığı anlaşıldığından ve idarece ihale dokümanında yapılacak düzenlemelerin rekabeti engelleyecek şekilde belirlenmemesi gerektiği dikkate alındığında idarece yapılan benzer iş düzenlemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığ

alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin olarak İdari Şartname’nin 47.3’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ihale konusu işi oluşturan harita yapımı, jeolojik-jeoteknik etüt veya imar planı yapımı işlerinden herhangi birini yerine getiren bir firmanın diğer iş bölümleri için alt yüklenici çalıştırabileceği ve dolayısıyla farklı uzmanlık gerektirdiği ileri sürülen 3 grup işten herhangi birini yerine getiren yüklenicinin diğer 2 grup işi de alt yüklenici/yüklenicilere yaptırmak suretiyle ihaleye teklif verebilmesine olanak tanındığı görülmüştür.

İdari şartnamenin anılan düzenlemesi idarenin şikayet üzerine aldığı karar ile birlikte değerlendirildiğinde, idarenin, birden fazla ihaleye teklif verilmesi durumunda teklif sunulan birinci ihaleye ilişkin teklif zarfı kapsamında teknik teklif zarfı ve mali teklif zarfının sunulmasını öngördüğü, teklif sunulacak diğer ihalelerde ise içerisinde sadece mali teklif zarfının bulunduğu dış zarf sunulmasını yeterli gördüğü anlaşılmaktadır. Bu haliyle, idarenin tek bir ihaleye yönelik teknik teklif dosyasının diğer ihalelerde esas alınabilmesi şeklinde bir kurguyu benimsediği anlaşılmaktadır

Sayısal Halihazır Harita alımı işlerinde işin yer teslimi ile pafta gezimi tamamlanarak Genel Müdürlüğe teslimi arasında kalan süre bu süreye dahil olup işin bankaya tesliminden tasdik edilmesine kadar geçen süre ile havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem ve kış süresi iş süresine dahil değildir. —İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt ile ilave + revizyon imar planı yapılması işleri için Banka, Belediye ve ilgili diğer kuruluşlarda geçen süreler ile havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem ve kış süresi bu süreye dahil değildir] ) gündür