söz konusu İş Bitirme Belgesini imzalamaya yetkili olduğunu da tasdik ederim.”ibarelerine yer verildiği, sunulan noter belgesine ilişkin ülke Hukuk Akademisi tarafından düzenlenen belgenin Türkçe tercümesinde de “Ben, Hukuk Akademisi, Müdür Yardımcısı yabancı ülkede faaliyet gösteren usulüne uygun olarak atanmış bir Noter olduğunu ve ekte sunulan Noter Sertifikasının altında görülen imzanın adı geçen imzası olduğunu tasdik ederim.” ifadelerine yer verilerek iş deneyim belgesinin huzurunda imzalandığı noterin ve imzasının tasdik edildiği, bunun yanında Singapur Hukuk Akademisince düzenlenen söz konusu belgeye ilişkin T.C. …Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından düzenlenen ve ilgili belgenin arka sayfasına yapıştırılan kâğıtta ise “Bu belge üzerindeki, bilgileri aşağıda kayıtlı imza ve mührün, …Hukuk Akademisi’ne ait olduğu metne şamil olmamak üzere tasdik olunur. ibarelerine yer verilerek ..Hukuk Akademisi’nin imza ve mührünün tasdik edildiği görülmüştür.

Alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş kapsamında yüklenici pilot ortak A.Ş. ile idare olarak ana sözleşme imzalandığı, alt yüklenici ile yüklenici A.Ş. arasındaki alt yüklenici sözleşmesinin imzalandığının bu sözleşmede belirtildiği anlaşılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 46’ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının …” hükmünde geçen sözleşme yılı ifadesinden işin ana yüklenicisinin idare ile yapmış olduğu sözleşmeye ait yılın anlaşılması gerekeceği, aynı zamanda söz konusu işin anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde değerlendirilmesinin ana yüklenici ile idare arasında yapılan sözleşmeye dayandığı bununla birlikte alt yüklenici tarafından yapılan işlerin tutarının işin ana yüklenicisine aynı imalatlar için ödenen tutarı geçip geçmediği hususunun yine ana yüklenicinin idare ile yapmış olduğu sözleşme yılı fiyatları üzerinden karşılaştırılmasının yapılabileceği göz önüne alındığında ana yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihinin dikkate alınamayacağı değerlendirilmiş olup, idare tarafından ana sözleşmenin imzalandığı yapı yaklaşık birim maliyetinin dikkate alınarak, belge tutarı hesaplama yapılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Kaldı ki ana yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşme tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetinin hesaplamada kullanılması halinde dahi bahse konu ihalede anılan adayın teklif vermeye davet edilecekler listesine giremeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu durumun esasa etki etmediği sonucuna varılmıştır.