anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir…” hükmü gereğince birim fiyat teklif cetvelinde düzenlenen her bir iş kalemi üzerinden %20’ye kadar iş artışı yapılabilme imkanı bulunmaktadır. Buna göre idarece ihale konusu iş için çalıştırılması öngörülen personel sayısında herhangi bir eksikliğin olması durumunda Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun anılan hükmü gereğince iş artışı yapılabilme imkanı bulunduğu

İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesinde yer alan “…Tüm akaryakıt giderleri ve arasözlerde kullanılacak su giderleri idarece karşılanacaktır.” şeklindeki düzenlemeye göre ihale konusu işte çalıştırılacak araçların akaryakıt ve su giderlerinin idarece karşılanacağı açıkça belirtildiğinden ve Özel Teknik Şartname’nin 4.2’nci maddesinde yapılan düzenleme ile de ihale konusu işte çalıştırılacak araçların teknik özelliklerine yer verildiği ve söz konusu araçların ayda kaç gün ve günde kaç saat çalıştırılacağı hususunun da düzenlendiği anlaşıldığından, ihale dokümanında söz konusu araçların ayrıca kaç km yol gideceğine ilişkin bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İhale dokümanında yer alan mevcut düzenlemelere göre isteklilerin teklif bedellerini oluşturabileceği anlaşıldığı

idareye sunulan şikâyet dilekçesinde üçüncü iddiasına konu hususlara yer verilmediği görülmüş olup, şikâyet başvurusunda yer verilmeyen söz konusu iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, bahse konu iddia açısından başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yabancı şirketin Türkiye Ankara şubesine ait  Ticaret odası tarafından düzenlenen oda kayıt belgesi ile faaliyet Belgesi ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olsa da, ihale mevzuatı çerçevesinde mevcut durumda ..Corporation şirketinin istekli sıfatına haiz olduğu, dolayısıyla söz konusu yeterlik kriterinin karşılanabilmesi için istekliye ait olan bir belgenin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.Bu itibarla, şube adına düzenlenen oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesi ile söz konusu yeterlik kriterinin sağlanamayacağı anlaşıldığından, idarece tesis edilen anılan isteklinin başvurusunun yeterli bulunmaması işleminin yerinde olduğu

bahsi geçen giderlere İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer verilmiş, istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talebi yazısında da bu giderlerin tevsik edilmesi istenilmiştir. İstekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde ise isteklinin boya, testere, arazöze ait giderler gibi giderlere açıklamasında kullandığı analizlerde yer vermiş olsa da çöp poşeti, süpürge, çit kesme makineleri, kaynak makineleri gibi giderleri teklif fiyatına dahil etmediği anlaşıldığından, idarece bu yönde yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu

Kamu İhale Kanunu’nun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin maddesi hükümleri ile ihale yetkilisinin takdirine bırakıldığı, teklif bedelleri arasındaki %17,89’luk fark da göz önünde bulundurulduğunda  İş Ortaklığı 29.260.000,00 TL), ihale yetkilisinin kendisine tanınan takdir yetkisini ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalamama yönünde kullandığı, bu çerçevede idarece kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak gerekçesiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanmayarak ihalenin iptal edilmesi kararında mevzuata aykırılık olmadığı

iş denetleme belgesini düzenleyen idarece benzer iş kapsamında görülmemiş olsa da ihaleyi yapan idarece benzer iş tanımına uygun olduğu belirlenen ve iş deneyimini düzenleyen idarenin benzer iş kapsamında görmediği kanalizasyon inşaatı imalatı ve nakli, ısı kanalı tesisatı imalatı ve nakli, inşaat elektrik imalatı ve nakli ile birlikte elektrik iş kalemlerinin de ihale konusu iş ve benzer işler arasında kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakta olup, diğer taraftan her iki idarenin de ihalede kullanılabilecek iş deneyim miktarı olarak belirlediği tutarların güncellenmesi halinde de ihaleyi yapan idarenin belirlediği 3.152.715,08 TL’nin güncellenip bulunan 47.075.432,35 TL’nin beşte bir oranının hesaplanmasında 9.415.086,47 TL, belgeyi düzenleyen idarenin belirlediği 1.409.268,54 TL’nin güncellenip bulunan 21.042.791,41 TL’nin, beşte bir oranının hesaplanmasında 4.208.558,28TL olan her iki tutarın da ihalede sağlanması gereken (teklif tutarı olan 17.822.000,00 TL’nin %70’i) 12.475.400,00 TL’lik iş deneyim oranını sağlamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

istekliler tarafından açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin analizlerde yer alan açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin miktarının ve birim fiyatının gösterilmesinin yeterli olduğu, açıklama istenilecek iş kalemlerinden olan “ DHMİ.İNŞ.7, DHMİ.İNŞ.12, DHMİ.İNŞ.13” iş kalemlerine ait 04.031 alt analiz girdisinin açıklama istenilmeyen analiz girdisi olduğu, dolayısıyla anılan analiz girdisi için fiyat açıklamasında tevsikine gerek bulunmadığı, bu girdilere ilişkin birbirinden farklı fiyat öngörülmesinin mevzuata aykırılık olarak değerlendirilmeyeceği

ihale yetkilisinin şikâyete ilişkin incelemeyi bizzat yapabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği raportör veya raportörler tarafından veya ihale komisyonu üyelerinden görevlendireceği kişi veya kişiler kanalıyla da yaptırabileceği, yapılan inceleme sonucunda ihale yetkilisi veya yetki devri yapılmış kişi tarafından şikâyete ilişkin karar alınarak ilgililere gönderileceği anlaşılmaktadır.Bahse konu ihalede başvuru sahibi tarafından… tarihli dilekçe ile idareye şikâyet başvurusunda bulunmuş olup, idarenin … sayılı “Şikâyet başvurusu üzerine verilen nihai karar” başlıklı şikâyete cevabında 5 ihale komisyonu üyesinin isminin ve imzasının yer aldığı görülmüş, Bölge Müdürü (ihale yetkilisi) imzalı şikâyete cevap yazısı  EKAP üzerinden istekliye gönderilmiştir.Açıklanan nedenlerle idarece şikâyet üzerine tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı

iş kaleminin miktar sütununda yuvarlama yaparak idarece belirlenen 2.083,904 m3 miktarı 2.083,9 m3 olarak yazdığı, bununla birlikte anılan iş kalemi için teklif edilen tutarın ise idarenin öngördüğü miktarla kendi teklif ettiği birim fiyatın çarpımı sonucu bulunduğu, dolayısıyla istekli tarafından hem miktarların değiştirildiği, hem de birim fiyat teklif cetvelinde kendi öngördüğü miktarla birim fiyatın çarpım sonucunun teklif edilen tutarı vermediği, dolayısıyla işlem sonucunda aritmetik hata bulunduğu anlaşılmıştır.

idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu dikkate alındığında, bahsi geçen 1 adet asfalt plenti ve 1 adet beton parke tesisinin isteklilerin kendi malı olması ve ilçe sınırlarından biri içerisinde bulunması şartının aranmasının işin büyüklüğü, niteliği, idarece nakliyesi yapılacak malzemenin yakıt, işçilik, araç vb. masraflarının artmasının idareye getireceği maliyet ve zaman kaybı, hizmetin ifası sırasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmaması gerekçesiyle ihalede bir yeterlik kriteri olarak istenebileceği, dolayısıyla söz konusu yeterlik kriterlerinin Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden olan “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması” ve “rekabet” ilkelerine aykırı olmadığı