ihale konusu işte  proje değişikliği  yapılmamasının halkın can ve mal güvenliği ile trafik güvenliği açısından tehlike arz ettiği, bu kapsamda mevcut ihalede yapılacak proje değişikliği durumunda yaklaşık maliyetteki artışa neden olan iş kalemlerindeki artışın en düşük teklifi veren başvuru sahibi isteklinin teklifine yansıtılması sonucunda teklifteki artış oranının % 20’den fazla olduğu, ancak ilgili mevzuat kapsamında % 20 oranında iş artışı yapılmasının mümkün kılındığı hususları dikkate alındığında idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminin anılan Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu anlaşılmış ve idarenin iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı

bilgi eksikliğinin tamamlatılması aşamasında sunulan teknik belgeleri onaylayan mühendis veya firma yetkililerinin konunun ehli olmadıkları yönündeki iddiası ise düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan belge üzerindeki imza sahiplerinin sorumlu olduğu ve söz konusu belgelerin kendi malı araçların tevsiki için sunulması zorunlu belgeler olmadığı, anılan isteklinin kendi malı tesis, makine ve teçhizata ilişkin sunduğu belgeler ile istenilen şartları karşıladığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu hususun kamu ihale mevzuatı açısından bir aykırılık teşkil etmeyeceği

istekli tarafından isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatlara ait Ek-O.7 ve “stok tespit tutanağı”nın Ek-O.8 sunularak açıklama yapılmadığı, ayrıca fiyat teklifinin meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için tutulan tutanağı (Ek-O.5) veya (Ek-O.6) tutanaklarının fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, dayanak teşkil eden tespit tutanaklarının idarece meslek mensubundan istenmesini gerektirecek bir aykırılık görülmediği anlaşıldığı

hesaplamada kullanılan nakliye mesafelerinin nasıl belirlendiğine ilişkin aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında herhangi bilgi ve belge sunulmadığı, oysa nakliye mesafelerine ilişkin bilgi ve belgelerin, aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında sunulması gerektiği, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçesi dâhilinde sunulması durumunda bu bilgi ve belgelerin dikkate alınamayacağı, bu nedenle başvuru sahibi tarafından söz konusu ocak yerlerinin belirlenmesi ve ocak yerlerini gösterir belgelerin idareye tevsik eden belge sunulması için yüklenici olmak gerektiği konusundaki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

şikayete konu işin tünellerin bakımı, elektrik-elektronik-elektromekanik sistemlerinin ve scada (uzaktan kontrol ve gözleme sistemi) otomasyonunun onarımı olduğu göz önüne alındığında, belgeye esas iş ile uyum ve benzerlik gösterdiğinin anlaşıldığı, bu itibarla gerçekleştirilen işlerin parasal karşılıklarının ayrıştırılma yapmak suretiyle değerlendirilmesine gerek bulunmadığı değerlendirilmiş, belge tutarının teklif bedelinin yüzde 80’inin üzerinde olduğu da anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu hususa yönelik kısmı da yerinde görülmemiştir.

fiyat tekliflerine dayanak olan EK-O.5, EK-O.6, EK-O.7 ve EK-O.8 tutanakların fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeleri gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği, fakat idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği açıklanmış olup, söz konusu belgelerin açıklama kapsamında talep edilmemesinin idarenin ve Kurumun takdirinde olduğu, bu itibarla ihale üzerine kalan isteklinin sunmuş olduğu fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğunun idarece tespit edildiği görülmüş olup, idare tarafından yapılan incelemede ilgili meslek mensubundan talep edilmesine gerek görülmediği

idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihaleye 2 teklif verildiği, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin isteklinin tek geçerli teklif olarak belirlendiği, idarece ihalenin maliyeti gereği rekabet ortamı oluşması durumunda daha düşük fiyata yapılabileceği düşünüldüğünden 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan hüküm gereğince başvuru sahibi isteklinin teklifi de reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve  iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı 

alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş kapsamında kazı ve temel imalatlarının yapılmadığı, dolayısıyla bir binanın baştan sona inşaatı işinin gerçekleştirilmediği anlaşıldığından, söz konusu işin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in B/III grubu işleri arasında yer almadığı, ayrıca ihale konusu işe de uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu