hizmet alım ihalesinde ilan tarihinin .. olduğu, idarenin ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre ihaledokümanını düzenlediği, sonraki aşamada yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden bahisle daha önceki ihaleler için de ihaledokümanının değiştirilmesinin gerekmeyeceği; ayrıca, davacının ilan tarihinden itibaren başvuru süresi olan 10 gün içinde şikayet başvurusunda bulunmadığı, bu nedenle davacının başvurusunun süre yönünden de reddi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

personelini taşımak için başvuruda bulunduğu servis izin talebinin reddi yolundaki Keşan İlçe Trafik Komisyonu kararı hakkında anılan askeri birliğin servis işi başka bir kooperatife ihale edildiğinden bahisle ayrıca karar alınmasına gerek olmadığına ilişkin 5/1. maddesi ile aynı kararın söz konusu ihale üzerinde kalan dava dışı kooperatifçe talep edilen mezkur askeri birlikte çalışan personelin taşınması için verilen özel servis aracı uygunluk belgesinin onaylanması yolunda alınan İlçe Trafik Komisyonu kararının uygun bulunmasına ilişkin 5/2. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.