İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler ve yapılan tespitler çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından gerçek kişi olarak ihaleye teklif verildiği, ticaret unvanının ad ve soyadından oluştuğu, doküman indirenler listesindeki TC kimlik numarası ile imza beyannamesi ve teklif kapsamında sunulan diğer belgelerde yer alan TC kimlik numarasının uyumlu olduğu, teklif kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen “Veysi KAVAK/İnşaat Mühendisi” ibaresinin farklı bir gerçek kişi ya da tüzel kişiyi ifade etmediği, geçici teminat mektubu ve diğer belgelerdeki isteklinin adının Ticaret Sicil Gazetesi’nde belirtilen unvana uygun şekilde yazıldığı, birim fiyat teklif mektubunda ticaret unvanının yanı sıra isteklinin mesleğini belirtir ibarenin yazılmasının teklifin esasını etkilemediği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu

İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler ve yapılan tespitler çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından gerçek kişi olarak ihaleye teklif verildiği, ticaret unvanının ad ve soyadından oluştuğu, doküman indirenler listesindeki TC kimlik numarası ile imza beyannamesi ve teklif kapsamında sunulan diğer belgelerde yer alan TC kimlik numarasının uyumlu olduğu, teklif kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen “İnşaat Mühendisi” ibaresinin farklı bir gerçek kişi ya da tüzel kişiyi ifade etmediği, geçici teminat mektubu ve diğer belgelerdeki isteklinin adının Ticaret Sicil Gazetesi’nde belirtilen unvana uygun şekilde yazıldığı, birim fiyat teklif mektubunda ticaret unvanının yanı sıra isteklinin mesleğini belirtir ibarenin yazılmasının teklifin esasını etkilemediği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 8, 9, 10, 11, 13, 15 ve 29’uncu satırında yer alan iş kalemlerinin ihale konusu işte yapılacak kazılara ilişkin olduğu, söz konusu iş kalemlerinin her derinlikte, her cins ve klastaki kazıyı kapsadığı, kazıdan çıkan malzemenin idarece gösterilecek yere yüklenici tarafından nakledilip serileceği, isteklilerce işin yapılacağı yerin görülebileceği ve tekliflerin bu kapsamda oluşturulabileceği, kazının depolanacağı ve değerlendirileceği yerlerle ilgili gerekli bilgilerin idareden temin edilebileceği göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının aksine teklif vermeye engel bir durumun söz konusu olmadığı

birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 128.408.920,00 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, anılan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin 4 sayfadan oluştuğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu sayfa ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu dördüncü sayfasının anılan firma tarafından kaşelenip imzalandığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin ilk üç sayfasında anılan istekliye ait herhangi bir kaşe ve imzanın bulunmadığı

birim fiyat teklif mektubunun incelenmesi neticesinde teklif edilen tutarın rakamla 6.539.000,00 TL olduğu ve yazıyla yazılan kısmında ise “Altı” kelimesinin net olarak anlaşıldığı, “Altı” kelimesinden hemen sonra yazılan ifadenin milyon olarak anlaşılabileceği, kaldı ki teklifin TL olarak sunulduğu, milyen diye para biriminin bulunmadığı, bedele ilişkin olarak yazılan harf hatasının teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan gider kalemlerinin toplamının da 6.539.000,00 TL olarak yazıldığı görülmüş olup, teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmayan ifadeden dolayı başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin yerinde olmadığı