Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda “TS EN 1288, TS EN 1254-3, TS ISO 14236, TS 11 EN 10242, TS EN 681-1, TS EN ISO 1452-3, TS EN ISO 1452-2, TS EN ISO 15874-3 ve TS EN ISO 15874-2” olmak üzere 9 satırdan ve 9 adet belgeden bahsedilmekle birlikte Teknik Şartname’de bunlar dışında (TS EN 744 ve TS EN 727 gibi) başka standartlardan da bahsedilmesine karşın bu standartlara ilişkin belgelerin istenilmediği ve kontrol edilmediği,Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde idarenin standarda ilişkin belgeler yönünden yaptığı düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı gibi açık ve teklif zarfı ile sunulması gerektiği yönünde anlaşılır nitelikte olmadığı, söz konusu düzenlemenin sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak değerlendirileceği, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

limited şirkette şirketin yönetimi ve temsilinin, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebileceği, müdürlerin, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkili oldukları, şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanacağı hüküm altına alınmış olup, somut olayda şirket müdürleri şirket tarafından alınan kararlarda etkisinin olduğu, dolayısıyla ihaleye verilen teklifi bilemeyeceklerinden bahsedilemeyeceği gibi bu kişi ve kişilerin 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan ihalelerde şirket adına teklif sunmaları halinde şirket ortaklarının da sunulan teklifte etkili olabilecekleri ve teklif hakkında bilgi sahibi olmadıklarının kabul edilmesinin söz konusu olamayacağı, ayrıca şirket ortağının şirkette % 50’den daha az pay sahibi olmasının bu durumu değiştirmeyeceği sonucuna varılmıştır.

ihale ilanının 4.1.1.3’üncü maddesinde “İsteklinin Kendi Malı veya Noterden Kira sözleşmeli en az 260 ton / saat kapasiteli (kapasite raporunu ihale dosyasında sunacaklardır), ÇED Raporu olan, asfalt plenti Çukurova Kaymakamlığına en fazla 40 km olmalıdır (istekliler plentin şantiyeye mesafesi için Karayolları haritasında km’ leri belirlenmiş evrakını dosyasına sunacaklardır)” şeklinde yer aldığı, 4734 sayılı Kanun’un anılan hükümleri uyarınca ilgilinin ihale ilanının yayımlandığı 03.09.2015 tarihini izleyen on gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmaması