Tebliğ açıklamaları uyarınca idarece açıklamanın niteliği dikkate alınmak suretiyle aşırı düşük teklif sahibi isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre belirlenmesi gerektiği, idare tarafından da aşırı düşük teklif sahibi isteklilere açıklamalarını sunmaları için 7 iş günü olmak üzere süre tanındığı, ayrıca idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacak iş kalemlerinin de doğru olarak hesaplandığı göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ihalenin yaklaşık maliyeti Kanun’un 8’inci maddesinde yapım işi ihaleleri için öngörülen eşik değerin üçte biri tutarının altında olmasından dolayı anılan Yönetmelik’in 60’ıncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kullanılarak ihalede, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağının düzenlendiği, idarece yapılan işlemde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İdare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulama yazısı incelendiğinde; yapılan sorgulamanın aşırı düşük teklif açıklamasında bulunacak isteklilerin açıklamalarının oluşturulmasında ve idarece değerlendirilmesinde belirsizliğe ve tereddüde yol açtığı, nitekim idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan dokuz istekliden yedi isteklinin açıklamada bulunmadığı da dikkate alındığında söz konusu aykırılığın esasa etkili olduğu, bu itibarla yukarıda yer alan mevzuat açıklamaları doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrar yapılması gerektiği neticesine varılmıştır.

Tebliğ açıklamaları doğrultusunda başvuru sahibi istekli nin açıklamaları kapsamında, açıklama istenilen poz nolu nolu iş kalemine (Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı (Gerektiğinde proje güzergahı boyunca patlatmaya engel teşkil edebilecek her türlü (yerleşim alanı, sera, boru hattı, askeri tesis v.s) engel dikkate alınarak kırıcı aparatlı makine de kullanılarak) yapılması ve kullanılması) ilişkin olarak malzeme, montaj, işçilik, nakliye vs. bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesi suretiyle sunulması gereken belgelerin (analiz ve/veya proforma faturalar), sadece toplam tutarlar belirtilerek sunulduğu, (örneğin “Ekskavatörle her cins çok sert kayanın kazılması ve kullanılması alt analizine ilişkin sunulan proforma faturada “Kazı yapılması ve kullanılması için gerekli olan her türlü malzeme (mazot patlayıcı dahil) makine, ekipman, işçilik (operatör dahil) ve kazılan malzemenin nakli dahil m3 başına teklif edilen birim fiyat” şerhine yer verildiği) dolayısıyla açıklama kapsamında verilen belgelerde bahse konu malzeme, işçilik vb. girdilerin ayrı ayrı belirtilmediği anlaşılmış olup, söz konusu isteklinin açıklaması bu yönüyle uygun olmadığından, idarece yapılan belirlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği söz konusu yapım işi ihalesinde, istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinde, yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının yani yapının kapalı inşaat alanının veya seyirci kapasitesinin anlaşılamaması durumunda, yapı ruhsatının veya yapı kullanma izin belgesinin teklif kapsamında sunulmasının bir yeterlik kıstası olarak zorunlu kılındığı, söz konusu olayda bilgi eksikliğinden değil mevzuat ve doküman düzenlemeleriyle belirlenmiş yeterlik belgesinin eksikliğinden söz edilebileceği, dolayısıyla anılan hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda araştırılması ve belge eksikliğinin tamamlattırılması söz konusu olamayacağından Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi gereği ihale komisyonunca araştırma yapılarak Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereği belgelerde oluşacak asli unsurlar dışındaki bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerektiği iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

belirtilen iş kalemlerine ait analiz girdi miktarları belirlenirken yapılan hataların aynı zamanda yaklaşık maliyetin ve sınır değerin hatalı olmasına neden olduğu, dolayısıyla ihalede yaklaşık maliyetin ve buna bağlı olarak sınır değerin hatalı olarak hesaplandığı, bu durumda hangi isteklinin sınır değerin altında hangi isteklinin sınır değerin üstünde kalacağının belirgin olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline yönelik idare işleminin yerinde olduğu

Bakım Onarım Yapılması” işlerine ilişkin olarak iş bitirme belgesi sunulduğu, ancak yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde söz konusu istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri kapsamında yapılan işlerin, BIII grubu olarak belirlenen, benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu itibarla anılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de söz konusu isteklilerin tekliflerinin, ihale komisyon kararında, sundukları birim fiyat teklif cetvelleri uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığı

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde de ihale tarihi itibarıyla hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan istekliler hakkında ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi halinde bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı ancak geçici teminatının iade edileceği belirtilmiş olup, şikayete konu ihalede başvuru sahibi istekli hakkında da ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklama kararının bulunmadığı, ihale süreci içerisinde idarece hakkında yasaklama işlemlerinin başlatıldığı dikkate alındığında anılan Tebliğ maddesi uyarınca başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilemeyeceği ve iade edilmesi gerektiği

isteklice sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan inceleme doğrultusunda, ihale üzerinde kalan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerini tevsik etmek üzere, Şti tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu ve söz konusu fiyat teklifinin SMMM tarafından mevzuatta öngörülen meslek mensubu beyanına yer verilmek suretiyle kaşelenerek imzalandığı, anılan fiyat teklifi ve ona dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 40’ncı maddesinde yeminli mali müşavirlerin tasdik işlerinde mühür kullanacakları hüküm altına alınmış olup, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan şikâyete konu belgelerde yeminli mali müşavir mührünün yer aldığı, bu itibarla anılan belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 ve 36’ncı maddelerine uygun olarak onaylandığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.