açıklama istenecek iş kalemleri olarak belirlenmiş olan iş kalemlerinde, idarece tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) olduğu ve niteliği gereği analiz formatı hazırlanabilir olmasına rağmen analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının isteklilere verilmediği anlaşılmaktadır. Buna göre, aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış olan isteklilerin de bulunduğu dikkate alındığında bu hususun esasa etkili bir aykırılık olduğu

gölet yapım işinin, zemin etüdüne dayalı olmayan kesin projeye göre birim fiyat teklif alınan iş kalemleri esas alınarak ihaleye çıkıldığı, birim fiyat tariflerinde söz konusu iş kalemlerinde zemin cinsine ilişkin özel bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla söz konusu iş kalemleri kapsamında zemin cins ve yapısının kesin olarak ifade etmenin mümkün olmadığı;Yaklaşık maliyete esas fiyatların tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış hangi birim fiyat ve rayiçlerin yapım işinin gereklerine uygun olarak esas alınacağı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin bir ve ikinci fıkralarına göre idarenin yetkisi ve sorumluluğunda olduğu dikkate alınarak, iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

istekli olabileceklere verilmesi gereken analiz formatlarının, netice itibariyle ihaleye katılarak istekli sıfatının kazanılması ve akabinde de bu isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda yapacakları açıklamada kullanılmasının amaçlandığı açık olduğundan; anılan amacın sonuç olarak ortaya çıkabilmesini teminen Tebliğ açıklamasında tanımlanan usullere uygun olarak gerekli analiz formatlarının her halükarda hazırlanarak idarece hesaplanacak sınır değerin altında kalarak aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmak durumunda kalacak isteklilere aşırı düşük teklif açıklama talebine yönelik yazıların ekinde gönderilmesinin mümkün ve de zorunlu olduğu dikkate alındığında şikayet konusu hususun ihalenin iptalini gerektirmediği

teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanabilen özel pozlara ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği özel analiz formatı, bunun yanında iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği analiz formatı, bunlara ek olarak açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ve hali hazırda idarece sorgulama yazısı ekinde yer verildiği belirlenen açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesinin sorgulamaya tâbi tutulan isteklilere verilmesi suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekmektedir.

teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin olarak teklif mektubunda “teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlik süresi de dâhil olmak üzere ihale dokümanında yer alan düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi,..” beyanı da göz önünde bulundurularak isteklinin ihale konusu işi ihale dokümanına uygun olarak yerine getireceği, bu poz ile ilgili verilen fiyat teklifinde bu duruma uygunluğu açıklayıcı ve dayanak teşkil edecek herhangi bir belge sunulmamasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı

idarenin yaklaşık maliyetteki metrajları ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu hesap cetvelindeki metrajlar incelendiğinde, toplam 97 kalem inşaat ve tesisat iş kalemlerinden “Makine İle Tuvenan Kum Çakıl Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama, Sıkıştırma Yapılması” iş kaleminin miktarının idarenin miktarıyla arasındaki metraj farkının %10’dan fazla olduğu, anılan pozun yaklaşık maliyetteki miktarının 31.605,00 m3, isteklinin miktarının ise 4.852,50 m3 olduğu görülmüş olup, aradaki metraj farkının %84,65 oranında olduğu anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde, tekliflerin istekliler tarafından ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif cetveli standart formu değiştirilmeden hazırlanmasının esas olduğu, istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanı kapsamındaki birim fiyat teklif cetvelindeki başvuru konusu iş kalemlerine ilişkin olarak ihale dokümanına yönelik olarak idareden herhangi bir açıklama talebine yönelik olarak başvuruda bulunulmadığı, söz konusu her bir iş kalemi maliyetinin, o iş kalemine ilişkin malzeme bedeli, montaj bedeli ve montaj malzemesi bedeli olmak üzere üç bileşenden oluştuğu, o iş kalemine ilişkin malzeme bedeli ve montaj bedeli dahil birim fiyatının o iş kalemine ilişkin birim fiyat teklif cetvelin aynı sayı numaralı ilk satırında fiyatlandırılacağı, üçüncü bileşen olan boru montaj bedelinin ise montajlı birim fiyatın idarece belirlenen miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam tutarın idarece belirlenen oranla çarpımı sonucu bulunan tutar olacağı, istekliler tarafından aynı iş kaleminin alt satırında boru montaj bedeli için teklif edilen birim fiyatının ancak ve ancak bir üst satırdaki toplam tutarının olacağı, bazı istekliler tarafından aynı iş kalemine ilişkin alt satırdaki boru montaj bedeli için teklif edilen birim fiyatın üst satırdaki toplam tutarı yazılarak teklif verildiği, bazı istekliler tarafından ise alt satıra boru montaj bedeli için teklif edilen birim fiyatın yazılmadan bir önceki satırdaki o iş kalemine ilişkin toplam tutarın birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen oranla çarpımı sonucu bulunan tutarın yazıldığı, her nekadar birim fiyat teklif cetvelinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatın yazılmak suretiyle teklif vermesi gerekmekte ise de iddia konusu aynı iş kalemlerinin alt satırlarındaki teklif edilmesi gereken birim fiyatın o iş kalemine ilişkin bir üst satırdaki tutardan başka bir fiyat teklif edilmesi yukarıda aktarılan gerekçelerle mümkün olamayacağından bu tutarın alt satıra yazılarak teklif verilmesi veya o tutarın doğrudan belirlenen oranla çarpımı sonucu bulunan tutarın alt satırın “tutar”sutünuna yazılarak teklif verilmesinin esasa etkili sonuç doğurmayacağı, bu şekilde teklif veren isteklilerin teklif cetvelleri incelendiğinde alt satır için teklif edilen tutarın üst satırdaki tutarın belirlenen oranla çarpımı sonucu bulunan tutar olduğu

ihalede teklif türünün anahtar teslimi götürü bedel olduğu, bu durumda ihale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların hesaplanması, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmekte olup, bundan dolayı iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplamasının çoğu zaman birbiri ile örtüşmeyeceği, başvuruya konu ihalede de ihale üzerinde kalan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasındaki miktar ve metrajların idarenin belirlediği miktar ve metrajlar ile uyumlu olduğu, %10 oranını aşmayan farklılıklarının hesaplama veya ölçüm hatalarından kaynaklandığı ve makul kabul edilebilecek düzeyde bulunduğu, anılan istekli tarafından teklife esas alınan imalat miktarlarının idarece yaklaşık maliyet tespitinde belirlenen miktarlardan önemli ölçüde düşük olmadığı