nolu birim fiyatlarındaki açıklamaları esas alarak hazırladığı, bununla birlikte idarenin yaklaşık maliyet hesabında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının söz konusu birim fiyatlarının kullanıldığı ve nakliye girdisinin öngörülmediği, başvuru konusu ihalenin yapıldığı yerin Adana ili olduğu ve işin gerçekleştirileceği yere yakın mesafede demir çelik fabrikalarının bulunduğu (İskenderun Demir Çelik Fabrikası gibi), dolayısıyla isteklinin nolu kalemlerde genel gider için öngördüğü bedeller ile nakliye giderinin karşılanmasının mümkün olduğu dikkate alındığında, anılan kalemlerde nakliye girdisinin önemli bir maliyet bileşeni olmadığı sonucuna ulaşıldığından, demir nakliye bedellerinin ayrıca gösterilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesi uyarınca fiyat teklifi sunmak suretiyle açıklama yapılması halinde yurt dışından getirilen malzemelere ilişkin gümrük beyannamelerinin sunulmasına gerek bulunmadığı

aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında isteklilerin sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait tekliflerin reddedileceği, ihale konusu işe benzer iş yapmış olmak aşırı düşük teklif açıklama kriteri olmadığı, dolayısıyla ihale konusu işe benzer iş yapmakla aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edileceğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı

İnşaat Ltd. Şti.nin bu işte alt yüklenici konumunda olduğu, alt yüklenici olarak çalışılan bahse konu işin alt yüklenicisi söz konusu istekli bakımından iş deneyimi ile ilgili olarak mevzuata öngörülen koşullarda işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenmiş olan Alt Yüklenici İş Bitirme belgesi sunması gerektiği halde, asıl işin sahibi yüklenici tarafından düzenlenmiş Alt Yüklenici İş Bitirme belgesi, sözleşme ve faturaları sunduğu, bu şekilde düzenlenen iş deneyim belgesinin Yönetmelik’e aykırı olduğu,

yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin herhangi bir belgeye rastlanılamadığı, Genel Müdürlüğünden yaklaşık maliyete ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği, ancak idarenin yazısı ekinde yaklaşık maliyete ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin yer almadığı görülmekle birlikte, ihale onay belgesinde yaklaşık maliyetin 304.385.662,40 TL olarak belirlendiği, başvuru sahibinin ikinci teklifi (298.000.000,00TL) haricinde diğer tekliflerin (319.553.000,00TL; 332.000.000,00TL) yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görüldüğünden, idarece, yaklaşık maliyet ile teklifler arasında tutarsızlık olduğu gerekçesi ile ihalenin iptalinde de aykırılık bulunmadığı