İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderilen açıklama istenilecek paçal iş kalemine ait analiz formatının bu iş kaleminin temel girdileri (malzeme, işçilik, makine v.b.) üzerinden hazırlanmadığı, dolayısıyla açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin doğru bir şekilde belirlenmediği, anılan Tebliğ’e uygun olacak şekilde aktarmasız analize dönüştürülmediği tespit edilmiş olup, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine uygun olmadığı, dolayısıyla anılan Tebliğ maddesinde belirtilen şekilde analiz formatı hazırlanarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği

açıklama istenen iş kalemlerinin özel veya paçal iş kalemleri olduğu tespit edildiğinden teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde aşırı düşük teklif açıklaması istenen BF-01 numaralı iş kalemine ait analizler ve alt analizlerde aynı nitelikte iş kalemleri dahil olmak üzere analiz girdileri ve miktarlarını gösteren analiz formatlarına yer verilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği

Yaklaşık maliyet hesabında belirlenmiş ve idarenizce yaklaşık maliyetin %80’lik kısmını oluşturmuş olan 50 adet açıklama istenilmiş iş kalemine ait yaklaşık maliyete esas toplam metraj miktarlarının hesaplanarak hazırlanacak olan toplam metraj miktarlarını gösterir listesi ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu, idarenizce açıklama istenilecek iş kalemleri olarak belirlenmiş olan 50 adet iş kalemine ilişkin toplam metraj miktarlarının idarenizce hesaplanarak hazırlanacak olan toplam metraj miktarlarını gösterir liste” idareden talep edilmiş olup idarenin yazı eklerindeki bilgiler kullanılarak, yaklaşık maliyetin tespitinde esas alınan metrajlarla karşılaştırılmış iş kalemlerine ilişkin istekli tarafından öngörülen metrajların, idarece belirlenen metrajlardan %10-%99 oranında daha düşük olduğu görülmüştür.

idare tarafından başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş denetleme belgesinde ilk sözleşme bedeli olarak işin tamamı üzerinden belirtilen tutarın dikkate alınarak hesaplama yapıldığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 41.4’üncü maddesinde yer alan açıklama uyarınca iş denetleme ya da yönetme belgesi düzenlenmesine yönelik olarak ilk sözleşme bedeli’nin kendi mesleki alanıyla ilgili kısımda yer alan toplam tutarın kullanılması gerektiği, başvuru konusu iş denetleme belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden işin üstyapı ve elektromekanik işleri olmak üzere iki kısımdan oluştuğu ve iş denetleme belgesi sahibi Harun Özmen’in yalnızca üstyapı işleri kısmında denetim veya yönetim görevinde bulunduğu, dolayısıyla Tebliğ’de yapılan açıklama çerçevesinde anılan isteklinin kendi mesleki alanıyla ilgili kısım üzerinden yapılan hesaplama neticesinde iş denetleme belgesinin istenen asgari %80 oranını karşıladığı ve söz konusu oranın %80,03 olduğu, ancak idarenin anılan Tebliğ düzenlemesine aykırı değerlendirme yaparak ilk sözleşme bedeli olarak işin tamamına yönelik tutarı göz önünde bulundurduğu ve başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş denetleme belgesinin yeterlik kriterini sağlamadığını gerekçe göstererek teklifini değerlendirme dışı bıraktığı, bu hususun mevzuat hükümlerine uygun olmadığı

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca idarelerce banka referans mektubunun teyidinin ilgili bankanın genel müdürlüğünden ya da şubesinden yapılabileceği, kaldı ki anılan isteklinin teklif dosyasında Banka Genel Müdürlük Dış Ticaret ve Krediler Müdürlüğünün iki yetkilisi ıslak imzalı teyidinin de sunulduğu görüldüğünden, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı

bu 2 iş kaleminde aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasına ilişkin idareye ve Kuruma şikayet başvurusunda bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının açıklama istenilen tüm iş kalemlerinde anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olması halinde geçerli olacağı dikkate alındığında anılan isteklinin açıklama istenilen 4 iş kaleminden 3’üne ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına rağmen sadece aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan 1 iş kalemine ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu diğer 2 iş kaleminde aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasına ilişkin bir başvurusunun olmadığı hususu dikkate alındığında; anılan isteklinin aynı zamanda şikayet ehliyetinin de bulunmadığı

itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen hususların iddia olmaktan uzak, aşırı düşük açıklaması uygun bulunan isteklilerin ihale konusu işi teklif edilen bedellerle yapılmalarının mümkün olmadığı ve anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olarak yeniden incelenmesi gerektiği iddialarından ibaret olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının soyut iddia niteliğinde olduğu anlaşıldığından, anılan iddialara dair başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi