aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelini idarenin belirlemiş olduğu tutardan fazla açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerin tevsikine dair herhangi bir bilgi ya da belgeye açıklama kapsamında yer vermediği ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerine dair fiyat teklifinde bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı

satış tutarı tespit tutanağı düzenlendiği, idarenin anılan iş kalemi için analiz düzenlediği ve hem ihale dokümanında hem de aşırı düşük teklif açıklamayazısına ek olarak isteklilere bu analizi gönderdiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunacak olan isteklilerin bu analiz formatında belirtilen girdilerin her birine dair açıklama sunmaları gerektiği, anılan isteklinin ise söz konusu iş kalemini idarenin vermiş olduğu analiz formatına uygun olmayan bir şekilde proforma fatura sunarak açıkladığı, proforma faturada iş kaleminin girdilerine dair açıklamalara yer verilmediği,  sunulan belgede yetkili meslek mensubuna ilişkin kaşe ve imzanın olmadığı dolayısıyla meslek mensubu tarafından onaylanmadığı ve belgede Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesindeki ibarenin olmadığı anlaşıldığından sunmuş olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

isteklinin ise söz konusu iş kalemini idarenin vermiş olduğu analiz formatına uygun olmayan bir şekilde proforma fatura sunarak açıkladığı, proforma faturada iş kaleminin girdilerine dair açıklamalara yer verilmediği, sunulan belgede yetkili meslek mensubuna ilişkin kaşe ve imzanın olmadığı dolayısıyla meslek mensubu tarafından onaylanmadığı ve belgede Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesindeki ibarenin olmadığı anlaşıldığından sunmuş olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı

teklif dosyası kapsamında sunulan imza sirkülerinin ilk iki sayfasının fotokopi olduğu, üzerinde “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek bir şerhin bulunmadığı, müstenidat olarak sunulan son iki sayfasının ise idare adına yüksek mimar tarafından “aslı gibidir” şerhi düşülerek imzalandığı görülmüş olup, imza sirkülerinin ilk iki sayfasının fotokopi olarak sunulmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesine uygun olmadığı ve dolayısıyla idarece isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

ihaleye ilişkin Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, aday tarafından 115.000.000 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği dikkate alındığında, başvuru sahibi İş Ortaklığının özel ortağının sunmuş olduğu işine ait alt yüklenici iş bitirme belgesinin benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin olması ve dolayısıyla hesaplamaya dahil edilmemesi hususu ile birlikte, pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile, aday İş Ortaklığı tarafından sağlanması gereken 115.000.000 TL’lik asgari iş deneyim tutarının tamamının pilot ortak tarafından karşılanamadığı anlaşılmış olup, idare tarafından yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idareye ait imza ile belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının tasdiki yönüyle ve yeminli tercümanın yaptığı bu belgenin tercümesi yönüyle mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. A.Ş.nin ön yeterlik başvurusunun noter tasdik şerhlerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu hususun şikâyete konu edilmediği anlaşıldığından, söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin Kurumca yapılan tespitin A.Ş.nin ön yeterlik başvurusunun idarece değerlendirilmesinin esasına etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ortak Girişiminin ön yeterlik başvurusunun değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde mevzuat uyarınca ihale konusu işe ilişkin uygulama projelerinin idarece hazırlanarak isteklilere verilmesi, isteklilerin de bu uygulama projeleri üzerinden imalat kalemlerine ilişkin metrajları kendilerinin hesaplaması ve tekliflerini oluşturması, imalat aşamasında da işi uygulama projesindeki şekliyle bitirmesi esastır. Yine anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte aradaki metraj farkının makul düzeyde olması gerekmektedir. Şikâyete konu ihalenin de anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı hususu dikkate alındığında, imalat miktarlarının ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilememesi dolayısıyla isteklilerce miktar tespitinin proje, pursantaj listeleri ve mahal listeleri üzerinden hesaplanması gerektiğinden ve isteklilerce belirlenen miktarların ise idarenin belirlediği miktarlarla birebir örtüşmesi beklenemeyeceği ancak anılan istekli tarafından yukarıda yer verilen iş kalemlerine ilişkin belirlenen miktarlar ile idarece belirlenen miktarlar arasında farklılığın makul düzeyde olduğu, bunun yanında isteklinin birçok kalemde de idarenin metrajlarının üzerinde miktar belirlediği, aşırı düşük teklif açıklamasını idare tarafından belirlenen süre içerisinde yapmadığına ilişkin iddia kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, idarenin istekliye aşırı düşük teklif sorgulama yazısını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderdiği, yazının istekliye ulaştığı, söz konusu yazının tebliğini takiben isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu anlaşılmıştır.

Ortak Girişiminin sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin, ihale konusu iş veya benzer işe ait olmayan kısımların idare tarafından ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle idare tarafından anılan adayın sunmuş olduğu iş deneyim belgelerini düzenleyen idare ile yazışma yapılması ve söz konusu iş deneyim belgelerinde ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmayan kısımların ve bu kısımlara ilişkin tutarların çıkartılması gerektiği sonucuna varılmıştır.