söz konusu değişikliğin mevcut devam etmekte olan ihalelere ilişkin olup olmadığına yönelik bir belirlemenin bulunmadığı, başvuruya konu ihalenin EKAP’ta yayınlanan ilan tarihinin 02.12.2015 olduğu, ihale dokümanında ihalede uygulanacak sınır değer katsayısının 1,20 olduğuna ilişkin düzenlemenin de mevcut olduğu ve başvuru sahibi dâhil tüm isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre vermeleri gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, idarenin yapmış olduğu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

idarenin metrajı ile isteklilerin metrajları karşılaştırıldığında, poz numaralı Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması” iş kalemine ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajının % 65,54 oranında, ekonomik açıdan en avantalı ikinci teklifin metrajının % 44,29 oranında, metrajının ise % 42,97 oranında idarenin metrajından daha düşük olduğu poz numaralı iş kalemine ilişkin ekonomik açıdan en avantalı ikinci teklifin metrajının % 11,69 oranında, Ltd. Şti.nin metrajının ise % 11,31 oranında idarenin metrajın düşük olduğu tespit edilmiş olup, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda söz konusu metraj farkının ihale konusu işin yapılabilirliğinin menfi yönde etkileyecek boyutta olduğu anlaşıldığından, söz konusu açıklamaların bu haliyle kabul edilmeyeceği sonucuna varılmıştır

ihalenin iptali kararının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası dışındaki diğer (tüm isteklilerin yeterlilik belgelerinin Kurumca incelenmesi ile idareye verdikleri aşırı düşük teklif açıklamasının geçerli kabul edilmesi gerektiği yönündeki) iddiaları bu aşamada değerlendirilmemiştir. Zira söz konusu ihale bütün teklifler reddedilmek suretiyle idarece iptal edilmiş olduğundan ve iptal gerekçesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye verdiği açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olup olmadığının bu aşamada başvurunun esasına etkisi bulunmamaktadır.

teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği hususunun aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazıyla 01.10.2015 tarihinde kendisine bildirildiği, ihale komisyonu kararında da şikayete ilişkin hususların yer aldığı, teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi hususuna karşı, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının bildiriminden sonraki on gün içinde mesai bitimine idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

idarece en düşük teklif sahibi olan İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif mektubunun aslının bulunamadığı ifade edilerek Kurum’a gönderilmediği anlaşıldığından ve söz konusu belgenin aslı üzerinden inceleme yapılmadan ihalenin ve uyuşmazlığın sonuçlandırılmasının sağlıklı olmayacağı, iddia konusu tereddütlerin ortadan kaldırılamayacağı, isteklilerin hak kayıplarına neden olabileceği, ayrıca kamu zararına sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden, incelenen ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirlenen temel ilkelerden güvenirlik ilkesinin zedelendiği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği

aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tek bir liste halinde verilmediği, her bir iş kalemi içerisinde açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği görülmüştür. Aynı analiz girdisinin, açıklanması istenilen birden fazla iş kaleminde bulunması durumunda herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için de açıklama talep edilmesi gerektiği dikkate alındığında aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı olarak sunulabilmesi için açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tek bir liste halinde isteklilere gönderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Nitekim, başvuruya konu ihalede açıklama istenilen iş kalemlerinden “KL-01” poz numaralı “Her cins zeminde her çeşit kazı yapılması” iş kaleminde “mazot” analiz girdisi açıklama istenilen analiz girdisi olarak belirlenmişken, açıklama istenilen diğer iş kalemlerinden “KL-10” poz numaralı “İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat (nakliyeler+çimento bedeli+kabartma doz dahil)” iş kaleminde söz konusu “mazot” girdisinin açıklama istenilmeyecek analizler arasında bulunduğu, bu durumun aşırı düşük teklif sunulması aşamasında isteklileri tereddüde düşürebileceği anlaşılmıştır

açıklama istenilen iş kalemleri ile birlikte “poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (Beton Nakli+Kalıp+İskele Dahil)” iş kaleminden de açıklama talep edilmesi, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tek bir liste halinde belirlenerek sınır değerin altındaki geçerli teklif sahibi tüm isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60’ıncı maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava sonucunda Danıştay kararı ile anılan Yönetmelik’in 60’ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının yürütmesinin, ihale ilan tarihi itibariyle, durdurulmuş olduğu anlaşıldığından, Danıştay kararının yerine getirilmesini teminen inceleme konusu ihalede sınır değerin altında teklif İş Ortaklığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesi çerçevesinde, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır

idarece başvuru sahibine verilen cevapta, iş denetleme belgesinin belge için başvuru sırasında sunulması gereken belgelerin sunulmadığı ve adı geçen gerçek kişinin işin tamamında çalışmadığı yönünde tespitlerin bulunduğu görülmüş olup, söz konusu belgenin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca her halükarda düzenlenemeyecek bir belge olduğu düşünüldüğünden, bahsi geçen konularda araştırma ve inceleme yapılmasına usul ekonomisi bakımından gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.pilot ortağı olan İsa Akdeniz tarafından, yürürlükteki mevzuat uyarınca düzenlenmesi mümkün olmayan bir iş denetleme belgesi sunması gerekçesiyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, öte yandan anılan belgenin iptal edilmesi için belgeyi düzenleyen idareye bildirim yapılması gerektiği

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile istenen ve yukarıda sayılan şartların yerine getirildiği ve söz konusu şartlar dışında kalan ve belgeye dayanak olan yapım işinde, sözleşmenin uygulanması aşamasında istenen şartlara yönelik denetimin ise belgeyi düzenleyen idarenin sorumluluğunda olduğu hususları birlikte ele alındığında, İş Ortaklığı tarafından sunulan iş denetleme belgesinin kullanılmasına engel bir durum olmadığı anlaşılmış ve bundan dolayı başvuru sahibinin İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.