inşaat bünyesine giren yuvarlak her çapta demir ve nervürlü çelik (her şey dahil” iş kalemine ilişkin analizde; işçilikle ilgili analiz girdileri olan 01.019 soğuk demirci ustası, 01. 501 düz işçi ve 01.219 soğuk demirci usta yardımcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı rayiçleri ile açıklama yapıldığı belirtilmiş olmasına rağmen sadece 01.501 düz işçinin birim fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı rayiçleri kullanılarak açıklama yapıldığı, ancak diğer işçilik kalemlerinin tamamı için 5,75 TL/saat birim fiyatı ile açıklama yapıldığı, söz konusu açıklamada kullanılan 5,75 TL/saat birim fiyatının ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düz işçi için belirlediği 2015 yılı rayici olduğu anlaşılmış olup 01.019 soğuk demirci ustası ve 01.219 soğuk demirci usta yardımcısı için analizlerde kullanılan birim fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı rayiçleri olmadığı ve söz konusu rayiçlerin 5,75 TL/saat birim fiyatından daha yüksek olduğu anlaşıldığından diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan “45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” şeklindeki açıklamaya göre isteklilerin analizlerde kullanacağı işçilik fiyatlarında asgari ücret esas alınarak birim fiyat belirlenmesi durumunda da ihale tarihi olan 2016 yılındaki saatlik asgari ücretin altında fiyat teklifi sunmamaları gerektiğinden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından SH-18 poz no’lu “inşaat bünyesine giren yuvarlak her çapta demir ve nervürlü çelik (her şey dahil” iş kalemi için yapılan açıklamanın bu haliyle mevzuatın yukarıya aktarılan düzenlemesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Pilot ortağa ait mezuniyet belgesi dışında herhangi bir iş deneyim belgesi sunulmadığından değerlendirmeye ilişkin toplam sürenin 15 yılı aşamayacağı anlaşılmıştır. Bu durumda ilgilinin söz konusu mezuniyet tarihinden sonraki sürenin, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 62’nci maddesinde belirlenen 197.091,00 TL tutarı ile çarpılması sonucunda (197.091,00 TL x 15 yıl) ilgilinin iş deneyim tutarının 2.956.365,00 TL’ye tekabül ettiği, bu tutarın da anılan pilot ortak tarafından sağlanması gereken 3.033.828,00 TL tutarından az olduğu anlaşıldığı

iş kalemine ait analizde yer alan B-07.D/3 (B-15.312 taşınması 1683 m) girdisi için DSİ Genel Müdürlüğü’nün B-07.D/3 poz numarasının verildiği, bu poz numarasının verilmesi ile nakliye formülünün verilmiş olduğunun kabulünün gerekeceği, dolayısıyla Tebliğde yer alan açıklamalara göre idare tarafından poz numarası verilerek açıklanması istenen nakliye girdisinin poza ilişkin formül kullanılmayarak yapılacak açıklamanın analiz formatına uygun açıklama yapılmadığı anlamına geleceği anlaşıldığından, ihale üzerinde kalan isteklinin B-07.D/3 (B-15.312 taşınması 1683 m) girdisi için fiyat teklifi ile yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklanmasının mevzuata aykırı olduğu, bu yönüyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

idarece açıklanması istenilen iş kalemleri için sıralı analiz girdileri tablolarının oluşturulduğu, açıklanması istenilen girdilerin ve miktarların belirtildiği, özel poz niteliğinde olanlara ait analiz formatlarını temel girdiler üzerinden hazırlandığı, isteklinin de söz konusu hazırlanan tablolardaki girdi ve miktarları içeren tablolar üzerinden açıklamalarını sunmuş olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin ihale üzerine bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı yönündeki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

İş Ortaklığının teklif dosyasında banka referans mektubunu tevsik etmek amacıyla sunmuş olduğu belge üzerinde düzenleme tarihinin olmaması veya bu belgenin ihalenin ilk ilan tarihinden sonra düzenlendiğini gösterir kanıtlayıcı bir ibarenin anılan belgede olmaması söz konusu belgenin ne zaman düzenlendiğinin anlaşılamamasına yol açmaktadır. İsteklilerin ekonomik mali yeterliklerini tevsik etmek amacıyla sunacakları banka referans mektuplarının ihalenin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmelerinin zorunlu olduğu hususu dikkate alındığında, belge üzerinde yer alması gereken tarihin banka referans mektubunun asli bir unsuru olduğu, ihale dokümanının ekinde yer alan standart formda tarih bilgisine yer verildiği, bu bağlamda sunulan belgede düzenleme tarihinin yer almamasının idare tarafından bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde görülmemiş olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı neticesine ulaşılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklamasında Kompresör yerine Vagondrilin kullanılacağının belirtildiği, Vagondrilin açıklanmasına ilişkin HGB Mühendislik firmasından alınan 02.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifindeki bu fiyatın Vagondrilin çalışma karşılığı ücreti mi, yoksa Vagondrilin makine karşılığı ücreti mi olduğu konusunda belirsizlik bulunduğu, bu hususun idare tarafından araştırılarak sonuçlandırılması gerekse de, başvuru sahibi isteklinin 1’inci iddiası yönüyle yapılan incelemede idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yerinde olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasına yönelik değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı

 kendi içinde uyumlu ve tutarlı olmayan formülü kullanarak K katsayısının açıklanamadığı anlaşılmıştır.Öte yandan ihale üzerinde bırakılan istekli, söz konusu formülü  Kamu İhale Kurul kararından alındığını belirtmekte ise de söz konusu Kararın, başka bir ihale sürecine yönelik bir ihale olduğu, Kararda söz konusu formülün herkesi bağlayan düzenleyici bir işlem niteliği kazanmadığı göz önüne alındığında, isteklinin savunması bu bakımdan da yerinde görülmemiştir.

idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarında önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi ve bu bileşenlere ilişkin açıklama yapılmasının istenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede idare tarafından önemli teklif bileşenlerinin açıkça belirtilmediği, anılan aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olduğu sonucuna varılmış olup, idare tarafından önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi suretiyle teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, önemli teklif bileşenleri belirlenerek teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ihale komisyonu kararına göre başvuru sahibi isteklinin teklifinin 9.901.555,00 TL olduğu, bu teklifin ihale üzerinde bırakılan teklif, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif ve Adil Gülseren İnşaat Madencilik İmalat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin üzerinde olduğu, şikâyet konusu ihale üzerinde kalan teklifin değerlendirme dışı bırakılması durumunda dahi ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenemeyeceği dikkate alındığında, yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerine göre başvuru sahibinin hak ve menfaatinin bulunmadığı ve bu iddiasının ehliyet yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.