sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından verilen analiz formatına uygun olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli Ruto İnş. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizlerde, aşırı düşük teklif sorgulama talep yazısı ekinde verilen analiz formatlarındaki analiz girdileri ve miktarlarının esas alındığı, bu analizlere dayanak teşkil eden alt analizlerdeki ve rayiçlerdeki girdilerin ve miktarların da ilgili kamu kurum ve kuruluşu (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) analizi ve rayicindeki girdiler ve miktarlar ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

tüzel kişi isteklilerce sunulan ticaret sicili ve yetki belgesi ile ilgili evrakların mevzuata göre taşıması gereken hususların (hisse dağılımları, kurucuları, ortaklık durumu vb.) ticaret sicilinin elektronik ortamından teyidinin yapılması gerekmekte iken ihale komisyonunca teyidin yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren belgeleri teklif dosyasında mevzuata uygun olarak sundukları anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı

gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedileceği belirtilmiş olup, kamu ihale mevzuatında anılan Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendinde sayılan fiil ve davranışlarda bulunanların geçici teminatlarının gelir kaydedileceğine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin geçici teminat tutarının idare tarafından gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığından, söz konusu geçici teminatın iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 İş Denetleme Belgesinin sunulduğu tespit edilmiş olup,İhale konusu işin ilçe mezarlıkları onarım ve düzenleme işi olduğu ve İdari Şartname’de benzer iş olarak AXVIII grubu işlerin belirlendiği, karayolu, demiryolu ve havaalanı işleri ve baraj inşaatı işlerinin idarece benzer iş olarak belirlenen AXVIII grubu işler içinde yer aldığı, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin AIX grubu işler kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesi olduğu dikkate alındığında isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin belge tutarının ayrıştırılmasına gerek olmaksızın benzer iş kapsamında sunulan bir iş deneyim belgesi olmadığı anlaşıldığından idarece tesis edilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin yerinde olduğu,

 söz konusu işin bir binanın baştan sona yapılması işi olmadığı, işin nitelik bakımından farklılık arz ettiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ihtisas ve organizasyon gerekleri bakımından farklı özellikler taşıdığı, BIII grubu işler için sayılan “BI ve BII grubu işlerin dışındaki bina işleri” tanımlamasının hasarların onarılması/tadilat işlerini kapsamadığı, BI ve BII gruplarında olduğu gibi bir binanın baştan sona yapılması işlerini kapsadığı,  bu yüzden söz konusu iş deneyime konu işin BIII grubu bina işleri içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu itibarla benzer işe uygun olmadığı, bu çerçevede Yapım İşi olan ihale konusu işe de benzerlik göstermediği, idarece, başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesine konu işin İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımına uymaması gerekçesiyle söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında rekabeti engelleyici bir durum bulunmadığı, dolayısıyla idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık teşkil etmediği

Bölge Müdürlüğünden, .. taşra teşkilatının hangi birimlerinde hangi tarihler arasında hangi görevlerde yer aldığı, hangi sebeple hangi tarihte görevinden ayrıldığına ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiş olup,anılan şahsa ait Hizmet Belgesi, Personel Tanıma Formu ve İşten Ayrılma Formu gönderilmiştir. söz konusu belgelerin incelenmesi neticesinde anılan şahsın Bölge Müdürlüğünde Tevdiren Bölge Müdür Yardımcısı görevinde bulunmakta iken  emekliye ayrıldığı, bu duruma bağlı olarak söz konusu şahsın mevzuat gereği emekli olarak ayrılmış olduğu kurumundaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı hüküm altına alınmasına rağmen ilgili şahsın itirazen şikâyete konu edilen Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye İş ortaklığının pilot ortağı olarak katıldığı anlaşılmıştır.Yapılan tespitler sonucu uyuşmazlığa konu olan iş deneyim belgesini düzenleyen bölge müdürlüğü ile ihaleyi yapan bölge müdürlüğü farklı olsa dahi her iki bölge müdürlüğünün de Genel Müdürlüğüne bağlı olmasından dolayı söz konusu ihalede iş deneyim belgesinin kullanılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, anılan iş deneyim belgesini kullanan iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

mevzuat düzenlemeleri ile bilgi ve belgeler bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye teklif veren İş Ortaklığının pilot ortağı konumundaki A.Ş.nin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin şirketin ortağı konumunda bulunan A.Ş.ye ait olması sebebiyle söz konusu isteklinin ihale tarihinden önceki bir yıl süre ile kesintisiz A.Ş.nin ortağı olması gerektiği, ancak yapılan incelemelerde,A.Ş.nin %51’ine sahip ortağı iken A.Ş.nin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olduğu üzere Yönetim Kurul Kararı, Genel Kurul Kararı ve toplantı tutanağı gereğince bütün aktif ve pasifiyle devralması sonucunda bu defa A.Ş.nin %51 hisse oranına sahip ortağı pozisyonuna geçtiği dikkate alındığında, bu şartlarda yeni bir tüzel kişilik oluştuğu, devir alma işlemi ile devir alınan şirketin aktif ve pasifiyle devir alana geçeceği, devir alınan şirketin ortaklık durumunun aynı kalmayıp, eski ortaklığın sona ereceği ve devir alma sonucunda yeni bir ortaklık yapısının oluşacağı, eski ortaklıkta ağırlıklı ortak olan A.Ş.nin yeni ortaklıkta da ağırlıklı ortak olmasına binaen sahip olduğu bir iş deneyiminin devir alan şirket tarafından incelenen ihalede kullanılabilmesi için ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hisseye sahip ortak olarak kalması şartının gerçekleşmesi gerektiği anlaşıldığından, yeni ortaklığın başlangıcı olarak A.Ş ile diğer A.Ş.nin birleşmesinin gerçekleştiği tarihin alınması gerektiği, buna karşılık Yönetim Kurul Kararı, Genel Kurul Kararı ve toplantı tutanağı ile birleşme kararının yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi tarihlerinden hangisi kabul edilirse edilsin,. A.Ş.nin, ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ortaklık durum belgesi ile belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olmadığı görüldüğünden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca söz konusu iş deneyim belgesinin bu şartlarda kullanılamayacağı ve dolayısıyla ortaklık durum belgesinin de uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ihalede, ilk oturumda yaklaşık maliyetin ihaleye katılan istekliler ile varsa hazır bulunanlar huzurunda açıklandığı, bu aşamadan sonra yaklaşık maliyetin güncellendiği, ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyetin ilk ilan tarihine kadar güncellenebileceği, dolayısıyla idarenin ilk ilan tarihinden daha sonraki bir tarihte yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin işleminin mevzuata aykırı olduğu, isteklilerin tekliflerini idareler tarafından hesaplanan yaklaşık maliyete göre belirlemedikleri, bir başka ifadeyle isteklilerce teklif fiyatlarının belirlenmesinde piyasa koşullarında oluşan fiyatların esas alındığı, istekliler tarafından sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda dahi idarelerce kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak ihalenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif sahibi üzerinde bırakılabileceği dikkate alındığında, şikâyete konu ihale için ilana çıkılmadan önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyete göre ihalenin sonuçlandırılabileceği, bu itibarla, ihale konusu iş için ihaleye çıkıldığında belirlenen ilk yaklaşık maliyete göre sınır değerin belirlenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.