ihale konusu işin yürütülmesinde kullanılacak makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu yapım işi alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir kısmının kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olabileceği, başvuruya konu ihale kapsamında istenilen 23 farklı nitelikteki toplam 60 adet ekipmandan sadece 4 tanesinde isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği, kendi malı oma şartı getirilen iş makinelerin kapasitelerinin de idarenin miktar hesaplamasına dair cevabi yazısından ihale konusu iş ile uyumlu olduğu, ayrıca ihaleye katılım sayısı ve gelen tekliflerinde yaklaşık maliyetin altında olduğu hususları birlikte dikkate alındığında, bahse konu ekipmanlar için isteklinin kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinde ve söz konusu ekipmanlar için istenilen kapasite miktarlarının da idarenin ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında sağlama sorumluluğu kapsamında değerlendirilebileceği, bu çerçevede İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin rekabeti engelleyici ve mevzuata aykırı nitelik taşımadığı

başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde, şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarihin, her ne kadar Kurumca yapılmış bir inceleme ile geçersiz olduğunu öğrendiği tarih olarak beyan edildiği görülmekte ise de, başvuru dilekçesinde yer alan söz konusu şikâyet konularının farkına varılmış olması gereken tarihin, başvuru sahibi tarafından teklifleri ihale dışı bırakılması gerektiği şikâyet edilen isteklinin teklifinin idare tarafından geçerli kabul edildiğinin öğrenilmesini sağlayan ilk kesinleşen ihale kararının, başvuru sahibinin kendisine tebliğ edildiği tarihin olması gerektiği tespit edilmiştir.

örnek ile asıl belge noterlikçe karşılaştırılır. Asıl ve örneğin yekdiğerine uygunluğu şerhte belirtilir….” hükmünün işletilmesinin mümkün olmadığı, somut durumda bu hükmün uygulanmasının ancak belgeyi ilk düzenleyen Ankara 41. Noteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde mümkün olacağı, bunun gerekçesinin de tercüme belge düzenlendiğinde aynı noter tarafından arşive alınmış olan ve aslına uygunluğunu denetleyebileceği belge arşivinde bulunduğundan aynı noter tarafından çıkartılacak yeni yevmiye numaralı belgede “aslına uygundur” şerhi konulması durumunda geçerlilik kazanabileceği, fakat belge aslı arşivinde bulunmayan farklı bir noter olan Noteritarafından verilen “aslına uygundur”şerhinin bulunmasının tek başına belgenin aslına uygun olan örneğinin sunulduğu sonucunu doğurmayacağı, bu nedenle de sunulan orijinal dilindeki belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde hesaplanacak sınır değerin 9.871.653,39 TL olacağı, ancak bu durumda söz konusu ihalede aşırı düşük teklif kapsamına giren istekli sayısında bir değişiklik olmayacağı ve dolayısıyla bu şartlar altında başvuruya ilişkin olarak düzeltici işlem kararı verilmesinin işin esasına ilişkin herhangi bir sonuç ortaya çıkarmayacağı dikkate alındığında, başvuru konusu ihalede itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

iş deneyiminin tevsiki amacıyla Yol yapım işine ilişkin olarak düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede uygulanan yapı tekniğinin “Yol yapım işi “Tesviye, Sanat yapıları, tünel, köprü, üst yapı, (alttemel, plentmiks temel yapılması ile sathi kaplama mıcırı temini) vs işleri” olarak belirtildiği, geçici kabul  belge tutarının 131.335.374.600,00 TL olduğu, belge ekinde ayrıca hakediş icmallerinin bulunduğu görülmüştür.sunulan hakediş icmalleri incelendiğinde, iş bitirme belgesine konu iş kapsamında tünellerin elektrik ve elektronik kontrol sistemi işinin de bulunduğu, bu işin tutarının 60.125,28 TL olduğu tespit edilmiştir. Belgeye konu iş kapsamında yapılan tünellerin elektrik ve elektronik kontrol sistemi işinin ihale konusu işe ve idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, ayrıca söz konusu işe ait tutarın güncellenmiş hali olan 83.021.470,13 TL’nin de anılan istekli tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarını (31.680.000,00 TL’yi) karşıladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

her ne kadar anılan isteklinin teklifinin yukarıda aktarılan gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de, söz konusu isteklinin teklifi ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde geçici teminat mektubu İdari Şatrname’nin 26.3 ‘üncü maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, bahsi geçen istekli hakkında yeniden işlem tesis edilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.3. maddesinde, teklif fiyatı aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında; teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacakları, 45.1.8. maddesinde ise aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedileceği açıklanmıştır.

Özel inşaat pozlarına ilişkin istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinin dayanaklarının meslek mensuplarından istendiği takdirde bunların mevcut olmadığının görüleceği yönündeki iddianın da geçerli olmadığı zira fiyat tekliflerinin devamında bu tutanaklara yer verildiği ayrıca fiyat teklifi ile tutanakları onaylayan meslek mensubu ile mükellefin yaptığı sözleşmelerin ve meslek mensubunun faaliyet belgelerine de yer verildiği, böylece bu belgelere açıklama dosyasında yer verilmediği iddiasının da mesnetsiz olduğu anlaşılmıştır. Kaldı ki fiyat teklifinin ekinde dayanak teşkil eden belgeler ile diğer belgelere yer verilmemiş olsa dahi bu şekilde yapılacak bir açıklamanın doğrudan mevzuata aykırı olacağı şeklinde bir değerlendirme yapılarak teklifin otomatik olarak değerlendirme dışı bırakılması da mevzuat açısından mümkün değildir.