İdarece açıklama istenilen iş kalemleri incelendiğinde, bu kalemlerin, birden fazla iş kalemini içeren paçal iş kalemi niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Bu durumda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.4’üncü maddesi uyarınca, ihale dokümanı kapsamında paçal iş kaleminin altında yer alan iş kalemlerine ilişkin analizlerin girdi ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece gerek ihale dokümanı kapsamında gerek aşırı düşük teklif açıklaması talebi yazısı ekinde açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin oluşturulan analiz formatında bu bilgilere yer verilmediği görülmüştür. Bu itibarla idarece mevzuata uygun gerçekleşmeyen sorgulama işlemi sonucunda başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının analiz formatına uygun olmadığı yönünde yapılan değerlendirmenin -dayanağı bakımından- sakat olduğu anlaşılmıştır.Diğer taraftan, idarece açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin hizmet yolu bakımı, hizmet yolu yapımı, makine ile granülomterik kum-çakıl serilmesi, kalıp iskelesi yapılması gibi iş kalemlerinden oluştuğu görülmüş, daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin iş kalemi bazında belirlendiği anlaşılmış, ancak bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.2.2’nci maddesine de aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.Bu çerçevede, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilerin, girdileri belli olmayan analizlere göre açıklama yapabilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca iş kalemlerinin detaylı analizinin idarece belirlenmemesi nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamalarının da belirsiz nitelikte olacağı anlaşıldığından, idarece aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin olarak yapılan işlemlerin de mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

İş Ortaklığının 33.473.414,80 TL teklif sundukları, teklifin %40’ının 13.389.365,92 TL olduğu anlaşılmıştır.Pilot ortak, sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu, güncellenmiş tutarının 191.305.665,82 TL olduğu, sunulan iş deneyim belgesinin İş Denetleme belgesi olduğu, mevzuat gereği İş Denetleme belgelerinin beşte bir oranında değerlendirmeye alınabileceği, güncellemiş tutarın beşte birinin 38.261.133,164 TL olduğu, İdari Şartname düzenlemesine göre Özel Ortağın benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgesi sunması durumunda pilot ortağın en az sunulan teklif tutarına eşit tutarda iş deneyim belgesi sunması gerektiği, söz konusu İş Ortaklığında pilot ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının sunmuş oldukları teklif tutarından fazla olduğu, dolayısıyla Pilot Ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belge tutarının güncellenmiş tutarının İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşılmıştır.Özel ortak Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, kendilerine ait olan 9.215.350,032 TL kısmının güncellenmiş tutarının 10.923.112,60 TL olduğu, dolayısıyla benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgesi sunan özel ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belge tutarının teklif tutarlarının %40’ından az olduğu için yeterlik kriterini sağlamadığı anlaşılmış olup İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

açıklama istenilen iş kalemlerinden poz numaralı “Her cins zeminde her çeşit kazı yapılması” iş kaleminde bulunan “mazot” analiz girdisinin açıklama istenilecek analiz girdisi olarak belirlendiği, açıklama istenilen diğer iş kalemlerinden poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (Beton Nakli+Kalıp+İskele Dahil)” iş kaleminde, poz numaralı “Lama ve profil demirlerinden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması(Izgara ve Kırsal Korkuluk)” iş kaleminde ve poz numaralı “İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat (nakliyeler+çimento bedeli+kabartma derz dahil)” iş kaleminde söz konusu “mazot” girdisinin açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlendiği, ayrıca açıklama istenilen iş kalemlerinden poz numaralı “Ocak taşından ((%30’si 0,400-2,000 ton) – (%70’i 2,000-6,000 ton) kategorideki) istifli tahkimat yapılması (Nakliye dahil) (1m3 fiyatı= 1 ton *1,80)” iş kaleminde yer alan “Kompresör” analiz girdisinin açıklama istenilen analiz girdisi olarak belirlendiği, poz numaralı “İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat (nakliyeler+çimento bedeli+kabartma derz dahil)” iş kaleminde ise söz konusu “Kompresör” analiz girdisinin açıklama istenilmeyecek analizler arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, aynı analiz girdilerinin bazı iş kalemlerinde açıklama istenilen analiz girdisi olarak, bazı iş kalemlerinde ise açıklama istenilmeyen analiz girdisi olarak belirlendiği görülmüştür.Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, aktarılan Kurul kararlarında da vurgulandığı üzere Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin sağlıklı bir şekilde açıklama sunmalarını temin etmek amacıyla, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde, açıklama istenilen iş kalemlerine ait bütün analiz girdi miktarlarının gösterildiği analiz formatları ile birlikte, açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tek bir liste halinde düzenlenmesi ve sınır değerin altındaki geçerli teklif sahibi tüm isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

düzenlenen sıralı analiz girdileri listesinde yer alan açıklama istenecek ve açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin birim fiyatının belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı 2015 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı ve analiz toplamının 14.35 TL olduğu tespit edilmiştir.Başvuru sahibi isteklinin poz numaralı iş kalemine ilişkin teklif birim fiyatının 6,10 TL olduğu görülmüştür.Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamasına esas teşkil eden iş kalemlerinin yaklaşık maliyet ve yaklaşık maliyete esas birim fiyatlar göz önünde bulundurularak tespit edilmesi gerektiği, idare tarafından başvuru konusu poz numaralı iş kaleminin yaklaşık maliyete esas birim fiyatının daha önce gerçekleştirdiği benzer ihalenin sözleşmesinde ortaya çıkan fiyat olan 7,50 TL olduğu, söz konusu kalemin kar hariç tutarının 6 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin anılan kaleme ilişkin teklifinin ise 6,10 TL olduğu, dolayısıyla bahse konu kaleme yönelik yaklaşık maliyete esas birim fiyatın kar hariç tutarının üzerinde teklif sunan başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

danıştay kararı ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60’ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının yürütmesinin durdurulduğu göz önüne alındığında, yargı kararı gereği oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerektiğinden, sınır değerin altında teklif veren A.Ş.nden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesi ile Danıştay’ın anılan kararı sonrasında yeniden düzenlenen ve 12.06.2015 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

görev yaptığı ve bu hususun iş deneyim belgesini düzenleyen idareden ve EKAP üzerinden teyit edildiği, anılan şahsın “Demiryolu Projesi Altyapı İnşaatı İşine ilişkin olarak görev yaptığı tarihlerin belirtildiği ve bu hususun da yine belgeyi düzenleyen idareden doğrulandığı görülmüştür. Bahse konu iş deneyim belgelerinin nihai hallerinin irdelenmesinden görev yaptığı tarihlerde bir çakışma olmadığı anlaşılmıştır.Bu itibarla, başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağına ait iş deneyim belgelerindeki oniki günlük çakışma nedeniyle başvurusunun idarece değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı görülmüştür

iş deneyim belgesinin, belgeyi düzenleyen idarenin imza, onay ve mührünü ihtiva etmesi durumunda dahi, bir ihalede iş deneyimini tevsiken sunulması halinde, sunulan bu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı yönünde kontrole tabi tutulmasının zorunlu olduğu, yapılan sorgulama sonucunda bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılacağı anlaşıldığından EKAP üzerinden internet çıktısı alınarak sunulan bir iş deneyim belgesinin salt onay, imza ve mühür taşımadığı gerekçesiyle, EKAP üzerinden herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama istenilen poz nolu Ocak Taşından (% 20’si 0,400-2,000; % 40’ı 2,000-6,000; % 40’ı 6,000-15,000 ton kategorideki ) istifli tahkimat yapılması (1 m3 fiyatı= 1 Ton x 1,80) iş kalemi ile “D6-0600” Ocak Taşı ile 350 Dozlu Çimento Harçlı Kâgir İnşaatı iş kalemi için tek kalemden oluşan analizlerin sunulduğu, bu analizlerde girdi, miktar ve birim fiyatı içermediği, analiz ekinde Ek-O.5 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanakları sunduğu ve söz konusu tutanaklarda birim maliyet, miktar ve ağırlık ortalama birim maliyetin gösterildiği, sunulan analizin idarece düzenlenen analiz formatına uygun olmadığı, bu tutanakların analiz olarak nitelendirilemeyeceği, bu yönüyle açıklamanın Tebliğ’in 45.1.8’inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İş Ortaklığı,tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

cevap yazısı ekinde Kuruma gönderilen işe ait görevlendirme yazıları ve tüm hakediş raporları (23 adet) incelendiğinde anılan şahsın, 1, 2, 3, 22, 23 numaralı hakediş raporlarının düzenlendiği tarihlerde görevinin bulunmadığı, bu raporlarda yüklenici payı tutarlarının 248.560.658,24 TL olduğu, iş bitiminde yükleniciye ödenen toplam pay tutarı olan 849.624.133,89 TL üzerinden yapılan hesaplamada (248.560.658,24/849.624.133,89=0,29) Hüseyin Küçük’ün işin %29’luk kısmında görev almadığı, işin %71’inde görev yaptığı tespit edilmiştir.şahsın işin 90.777.265,22×0,71=64.451.858,31 TL’lik kısmında yönetme görevinin bulunduğu ve tam puan alabilmek için gereken 90.000.000 TL’lik tutarı sağlayamadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Jeolojik ve jeoteknik etüt giderlerinin, firmasından alınan fiyat teklifi ile açıklandığı, fiyatları tevsik etmek üzere sunulan belgenin üzerinde meslek mensubuna ait imza, iletişim bilgileri ve kaşe/ mührün bulunmadığı ve söz konusu belgede anılanTebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi gereğince maliyet tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin aynısının yer almadığı veya satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin aynısının yer almadığı tespit edilmiştir. idarece aşırı düşük açıklaması uygun görülen aşırı düşük açıklaması kapsamında firmadan alınarak sunduğu fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

teklif mektubunda,resmi gazetenin 34’üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan “Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum/ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]” maddesine yer verilerek e-posta adresine tebligat yapılmasının kabul edildiği görülmüş, şu an yürürlükte olan mevcut standart formda yer almaması gereken bir bilginin anılan istekli tarafından teklif mektubunda belirtildiği ancak bu bilginin teklif mektubunda yer almasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmış, anılan belgenin bu haliyle geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.