ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece paçal iş kalemlerine ait analiz formatlarının bu iş kaleminin temel girdileri (malzeme, işçilik, makine v.b.) üzerinden hazırlanıp açıklama istenilmeyecek analiz girdileri belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklama istenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Buna göre başvuru sahibinin idarece açıklama istenilecek iş kalemleri arasında olan SH-1 ve SH-16 no’lu iş kalemleri için alt analizlerde yer alan (açıklama yapılması istenilecek ve istenilmeyecek) girdilerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olarak belirlendiği yönündeki iddialar yerinde bulunduğundan öncelikle idarece açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin mevzuata uygun olarak belirlenerek teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrar yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İş Ortaklığı tarafından sunulan ve ortak girişimin katılımcılarından Ltd. Şti.ye ait iş deneyim belgesine yönelik Kamu İhale Kurulu kararının (B) kısmında “Aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden Ticaret Limited Şirketi tarafından Üretim Birimince anılan istekli adına yabancı dilde düzenlenmiş otoyolunun yeniden yapılandırılması (renovasyonu)” işine ilişkin iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede anılan isteklinin taşeron olduğu, ana kontratın tutarı, kontratın imzalandığı tarih, taşeronla akdedilen kontratın bedeli, kontrat imzalama tarihi, iş bitiş tarihi, tamamlanan iş yüzdesi ve işin tanımı bilgilerine yer verildiği, belgeyi onaylayan makam olarak Devlet Şirketi Üretim Birimi Müdürü imzasının bulunduğu, belgenin sureti aslından Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından yapılmış çevirisinin sunulduğu görülmüştür.

, Anonim Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle İş Ortaklığının ve sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ihaleye teklif verilmesinin 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anonim Şirketinin, iş hacmine ilişkin olarak İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesiyle Anonim Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, yeterlik kriterlerini karşılamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesaplanırken dikkate alınmadan yeniden sınır değer hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin olarak düzenlenmiş olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulmasının mecburi olduğu, başvuruya konu iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için noter onaylı sözleşmenin sunulmuş olması gerekirken ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu sözleşmede noter onayının bulunmadığı, her ne kadar bahse konu istekli tarafından inşaat sözleşmesine ek olarak inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, geçici kabul tutanağı, kesin kabul tutanağı, kesin hak ediş, hak ediş, hak ediş faturaları ve SGK işyeri tescil belgesi sunulmuş olsa da Yönetmelik hükümleri sarih bir şekilde iş deneyim belgesine dayanak teşkil eden sözleşmenin noter onaylı olmasını mecburi tuttuğundan iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilebilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

şikâyet başvurusu üzerine ihale yetkilisi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış kişi tarafından gerekçeli kararın alınacağı, şikayet başvurusuna ilişkin işlemlerde ihale komisyonunun yetkilendirilmediği, dolayısıyla şikayet başvurusu sonucunda alınacak kararda ihale komisyon üyelerinin onayının da aranmadığı, öte yandan yukarıda yer verilen Tebliğ’in 7.1 maddesine göre şikayet başvurusunun ihale yetkilisince görevlendirilecek raportör tarafından da sonuçlandırılabileceği göz önünde bulundurulduğunda, mevcut ihalede şikayet üzerine alınan kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

sunulan iş deneyim belgesi kapsamında anakanal, borulu şebeke, pompa istasyonları ile birlikte 3500 m2 alanlı işletme ve bakım tesislerinin yapımının söz konusu olduğu belirlenmiş olup, idarece ihalede benzer iş olarak dikkate alınan BIII grubu işler kapsamındaki işler ayrıştırılmak suretiyle iş deneyim tutarının uygunluğu tespit edilmeksizin başvuru sahibinin iş deneyimi kriterini karşıladığı yönünde karar alındığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, idarece bahse konu iş deneyim belgesini düzenleyen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından gerekli bilgi ve belgeler istenerek başvuru sahibinin iş deneyimi yeterlik koşulunu sağlayıp sağlamadığının tetkik edilmesi gerekmektedir.

teklif dosyası kapsamında tevsik edilen “Firma Ortakları Belgesi” başlıklı belgenin sunulduğu, bahse konu belgenin ihale ilan tarihinden önce olacak şekilde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş olduğu, ayrıca söz konusu “Firma Ortakları Belgesi” üzerinde yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan mezuniyet belgesinin sahibi nin tüzel kişiliğin %51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu ve bu durumun belgenin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru beş senedir kesintisiz korunduğu gösteren bir ifadenin yer almadığı, bu şekilde bir ifade yer alsa dahi hali hazırda idarenin şikâyete cevap yazısında ve ihale komisyonu kararında da belirtmiş olduğu üzere belgenin ihale ilan tarihinden önce düzenlenmiş olması nedeniyle geçerli bir belge olarak kabul edilemeyeceği

açıklama istenen iş kalemlerinin miktarlarının ilk sunulan açıklamaya göre değiştirildiği iddia edilmekle birlikte, daha önce sunulan açıklamaya göre değil, idarece mevzuata uygun şekilde yapılan sorgulama doğrultusunda sunulan açıklamalara göre inceleme yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemede idarece açıklanması istenen iş kalemlerinin bir kısmında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen metrajlarda yaklaşık maliyetteki metrajlara göre düşüklük olduğu gibi bazı metrajların ise idare metrajlarından fazla olduğu tespit edilmiştir. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde idare tarafından hesaplanan miktarların isteklilere ihale dokümanında verilmediği ve her türlü miktarın proje üzerinden hesabının isteklilere bırakıldığı, dolayısıyla idarece yaklaşık maliyette esas alınan metrajlarla, isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği anlaşılmaktadır. İhale konusu işin niteliği, açıklama istenen iş kalemlerinin özellikleri ile yaklaşık maliyet içerisindeki önemi de dikkate alındığında, istekli tarafından bazı kalemlerde düşük, bazı kalemlerde ise yüksek miktar öngörülmek suretiyle bir miktar fiyat avantajı sağlandığı görülmekle birlikte, bu durumun isteklilerin teklif sıralamasını değiştirmediği

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre birden fazla iş kaleminde bulunan analiz girdisinin, herhangi bir iş kaleminde analiz toplamının yüzde üçünün üstünde yer alarak açıklama istenilecek girdi olması durumunda diğer iş kaleminde analiz toplamının yüzde üçüne eşit veya altında kaldığına bakılmaksızın açıklama istenilecek analiz girdisi olarak belirlenmesi gerektiğinden, idare tarafından yapılan açıklama istenilecek analiz girdilerine ilişkin belirlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, yukarıda yer alan mevzuat açıklamaları doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrar yapılması gerektiği neticesine varılmıştır.