idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan 28 istekliden 25 isteklinin açıklamada bulunmadığı görüldüğünden, İdare tarafından yapılan sorgulamanın aşırı düşük teklif açıklamasında bulunacak isteklilerin açıklamalarının oluşturulmasında ve idarece değerlendirilmesinde belirsizliğe ve tereddüde yol açtığı sonucuna ulaşılmış ve söz konusu aykırılığın esasa etkili olduğu, bu itibarla yukarıda yer alan mevzuat açıklamaları doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrar yapılması gerektiği neticesine varılmıştır.

ihalede istenen 1(Bir) takım sarf malzemeleri arasında yer alan bazı malzemelerin amortismana tabi kıymetler arasında sayıldığı, söz konusu malzeme maliyetinin % 4 sözleşme ve genel gider içerisinde kabul edilmesi gerektiği ve birim fiyat teklif cetvelinde satır açılarak ayrıca isteklilerden bir bedel öngörülmemesi gerektiğianlaşılmakla birlikte, anılan sarf malzemeleri içerisinde amortismana tabi olmayan malzemelerin de olduğu, bu malzemelerinmaliyetinin % 4 sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alamayacağı, idarenin sarf malzemelerinin tamamı için birim fiyat teklif cetvelinde satır açarak fiyat öngörmesinin işin bitimi sonunda söz konusu malzemelerin idarede kalacak olması şeklinde değerlendirilebileceği, istenen ekipmanın adedi ve ihale konusu işin büyüklüğü de dikkate alındığında birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesinin isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüde düşmelerine yol açacak bir durum oluşturmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

idarece belgeyi düzenleyen idare ile yapılacak yazışmalar sonucunda anılan iş kısımlarının belge tutarından çıkartılarak değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, özel ortak A.Ş.nin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin yedinci fıkrası gereği istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabileceği, ancak belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyim belgelerinin, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmayacağı görülmektedir.

ihaledeki benzer işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan BII grubu işler benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiğinden, iş denetleme belgesi kapsamındaki işte temelden çatıya kadar herşeyi ile bir bina imalatının gerçekleştirilmesinin istenildiği dikkate alındığında şikâyet konusu iş denetleme belgesinin “ 1. Aşama 1. Kısım İnşaatı” işi kapsamında İstasyonlarının yer altı kaba inşaatları gerçekleştirilmiş olduğu bu haliyle, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği BII iş grubu ile İdari Şartname’de belirtilen benzer iş grupları kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı ve 37’nci maddeleri ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 57’nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde, ihale komisyonunun hazır bulunanlar önünde yapılan ilk toplantısında, teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı ile sunulması gereken belgelerin teklif zarfında bulunup bulunmadığına yönelik tespitlerini zarf açma ve belge kontrol tutanağına işleyeceği, istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanağın düzenleneceği, bu tutanağın isteyenlere imza karşılığı teslim edileceği, bu aşamada tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmeyeceği, ilk oturumda teklif mektubu ve/veya geçici teminatı uygun olmadığı veya belgeleri eksik olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin, ihale komisyonunun ikinci oturumunda değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceğinin anlaşıldığı, idarenin şikâyete cevabında hiçbir isteklinin zarf açma ve belge kontrol tutanağı talep etmediğinin belirtildiği, bu konuda sorumluluğun ihaleye katılan isteklilerde olduğu, anılan tutanakta başvuru sahibinin iddiaya konu belgenin yok olduğu şerhinin bulunduğu, ihale komisyonunca ilk oturumda mevzuata uygun olarak bu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmediği görüldüğünden idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki farkın 4 yıl olduğu ve yukarıda aktarılan Kanun hükmündeki tutara göre yapılan hesaplama neticesinde 788.364,00 TL tutarındaki iş deneyim elde edileceği anlaşılmıştır. Söz konusu bedelin anılan isteklinin 803.240,00 TL olan teklif bedelinin %80’i olan 642.592,00 TL asgari iş deneyim tutarını karşıladığı hususu da göz önüne alındığında idarece tesis edilen teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde bilanço veya bilançonun istenilen kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiğinin belirtildiği, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde Yönetmeliğin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirleri kapsadığının belirtildiği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Yeminli Mali Müşavirlik Mühürünün Şekil ve Temini” başlıklı 40’ıncı maddesine göre yeminli mali müşavirlerin tasdik işlerinde Birlik tarafından verilen mührün kullanılacağının belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihale komisyonunca alınan başvuru sahibi isteklinin “ihaleye sunduğu İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen belgelerin sadece YMM mührü ile onaylı olduğu, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özel kaşenin kullanılmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık olmadığı, isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

teklif mektubu ve eki cetvelde yer alan imza ile şirket müdürüne ait imza sirkülerinde yer alan imzalar arasında belirgin bir fark bulunmadığı, ayrıca imzası inkâr olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabul edilmesi gerektiği, nitekim başvuru sahibi tarafından teklif mektubunun teklif vermeye yetkili şirket müdürü tarafından imzalandığının ikrar edildiği anlaşıldığından, sunulan teklif mektubunun yetkili kişi tarafından imzalandığının ve teklif mektubunun bağlayıcı olduğunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.