dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirmesinden; davacının 30 tam puan hesabı için öngörülen 22 iş kalemi arasından sadece 2015 yılı rayiçleri kullanılmadığı iddia edilen 3 iş kaleminden puan alamadığı, isteklilerin tekliflerinin serbestçe belirledikleri dikkate alındığında bu durumun diğer istekliler lehine bir avantaj oluşturmadığı, nitekim bazı isteklilerin de davacı ile aynı iş kalemlerinden puan alamadığı açık olup, yaklaşık maliyetin hesabında kullanılacak rayiçlerin önceden belirli olmasının yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini ortadan kaldırarak 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun temel ilkelerinden biri olan rekabet ilkesini ihlâl edeceği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle ile bozma ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

geçerli teklif sahibi 3 isteklinin de eşit fiyat teklif ettiği ihalede, ihalenin “puanlama yönteminde alınan yanlış kararlar ve itiraz sürelerinin beklenmeden kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi ihale sürecinde aksaklıklara ve şikâyetlere neden olduğu…” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, eşit fiyat teklifi sunulan ihalenin Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi kapsamında sonuçlandırılması gerektiği değerlendirildiğinden ihalenin iptali kararının iptali gerektiği