65 ADET HİZMET TAŞITI ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ KİRALAMA İHALESİ(20.07.2023)

image_pdfimage_print
51 / 100

65 ADET HİZMET TAŞITI ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ KİRALANACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede detayları yer alan 2 kalem
toplam 65 adet hizmet taşıtının şoför ve akaryakıt hariç 01.11.2023 tarihinden başlamak üzere 24
ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip “Müteferrik
Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile
ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.-TL)
Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli
ilgili firmaya iade edilecektir.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 20.07.2023 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
İHALE KAYIT NUMARASI : 2023/615847
TALEP TAKİP NO: * BS5JDNCHJ4 *
OFİSİMİZ BANKA HESAPLARI:
-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07
-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26
-Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11
MALZEME LİSTESİ
DOSYA NO MÜŞTERİ DAİRE TANIM MİKTAR
6586
MADEN VE PETROL İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4X4 SUV ARAÇ 60
4X4 MİNİBÜS 5
6276/1-1

image_pdfimage_print