Kamu ihale Kurulunun Adi ortaklıkların Alt Yüklenici olarak çalıştırılamayacağına dar Düzenleyici kurul kararı Danıştay tarafından İptal Edildi

image_pdfimage_print

Danıştay 13’üncü Dairesi 2020/DK.D-417  nolu kurul kararın iptal edilmesine ve alt yüklenici tanımının durdurulmasına karar verdi. İptale ilişkin Kamu İhale Kurumu internet sayfasında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü Maddesinde Yer Alan Alt Yüklenici Tanımı Ve 16/12/2020 Tarihli Ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararının İPTALİ Hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2021/128, E:2021/129 ve E:2021/644 sayılı Kararı

…dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 üncü maddesinde yer alan alt yüklenici tanımının ve 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak alınan 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-176 sayılı Kurul kararı ile Mahkeme Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda;

1) Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 üncü maddesinde yer alan “Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,” tanımının yürütmesinin durdurulmasına,

2) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul Kararı’nın iptaline,Karar verilmiştir.

 

Danıştay tarafından  iptal edilen Kamu İhale Kuruluna ait Düzenleyici kurul kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No :2020/056
Gündem No : 92
Karar Tarihi : 16/12/2020
Karar No :2020/DK.D-417
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9
Gündem Konusu : Adi ortaklıkların alt yüklenici olup olamayacağı ve
bunlara iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Kurum görüşü
oluşturulması.
Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının
yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel
kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği
bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda,
1) Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş
bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,
2) Adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa göre yapılan ihalelerde kullanılmamasına yönelik olarak söz konusu belgelere Kurum
tarafından şerh düşülmesine; ayrıca, bu belgelerin belgeyi düzenleyen idarelerce iptal edilerek
EKAP kayıtlarının silinmesi gerektiği hususunun ilgili idarelere bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verildi

image_pdfimage_print